Partneři sekce:
  • Stavmat

Změny ve správě ČSN v oboru stavebnictví po roce 2008

Změny ve správě ČSN v oboru stavebnictví po roce 2008

Rozhodnutím Ministerstva průmyslu a obchodu ČR (MPO ČR) byla k datu 31. 12. 2008 zrušena příspěvková organizace – Český normalizační institut (ČNI). Součástí tohoto rozhodnutí bylo rovněž přijetí takových opatření, aby zabezpečování tvorby a vydávání českých technických norem (ČSN) bylo od 1. 1. 2009 vykonáváno v rámci Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ).


Tři základní priority

MPO ČR rovněž stanovilo tři základní priority, jichž má být v rámci transformace dosaženo. První prioritou je zlepšení dostupnosti ČSN, a to zejména využitím elektronické formy. Druhou prioritou je výrazné zlevnění ČSN, a to až o 50 % současného stavu. Třetí prioritou je zlepšení srozumitelnosti ČSN, což se týká obsahu, terminologie i kvality překladů do českého jazyka.

S transformací tedy souvisí řada úkolů a pouze praxe ukáže, zda se vše podařilo optimálně nastavit a zda je systém udržitelný. Rok 2009 je proto považován za zkušební období a teprve na základě připomínek soukromého sektoru i státu se rozhodne, zda bude přistoupeno k případným úpravám.

První základní priorita
K naplnění první priority by mělo zejména přispět zpřístupnění všech platných ČSN v certifikovaném elektronickém formátu (pdf) a umožnění individuálního tisku každému zájemci, který se zaregistruje podle stanovených pravidel. Současně zůstává zachována nabídka profesionálně tištěných ČSN.

Druhá základní priorita
Naplnění druhé priority vedlo ke zlevnění přístupu k ČSN, zejména v elektronické podobě, ale rovněž ke zlevnění u profesionálně tištěných ČSN. Tyto kroky mají umožnit výrazné zefektivnění celého systému, protože cílem není zvýšit nároky na státní rozpočet.

Elektronické zpřístupnění celého souboru českých technických norem je od 1. 1. 2009 zajišťováno pomocí systému ČSN on-line, jehož poskytovatelem je ÚNMZ. ČSN on-line poskytuje objednateli přístup k ČSN prostřednictvím internetu. ČSN jsou pravidelně měsíčně aktualizovány. Přístup je umožněn ke všem platným ČSN a také k neplatným normám, pokud byly do elektronické podoby převedeny. Poskytování ČSN včetně jejich aktualizace je prováděno formou přístupu k serveru poskytovatele. Cena za poskytování přístupu k ČSN je stanovena za jeden rok, za každého jednotlivého uživatele a podle zvolené možnosti tisku.

Údaje rozhodující pro stanovení ceny jsou vymezeny cenovou vyhláškou. Varianty přístupu k ČSN jsou tyto:

  • ČSN on-line pro firmy s více uživateli:
    Tato varianta je určena pro firmy s více uživateli, které si sami provádějí správu svých uživatelů, pro profesní svazy a pro prodejce norem. Služba je umožněna pouze na základě smlouvy. Objednatel platí souhrnně za všechny své uživatele, kteří mají přístup do služby ČSN on-line. Platí jedinou fakturu, jednou ročně. ČSN on-line pro firmy nelze použít pro zpřístupnění služby jedinému uživateli (jednotlivci).
  • ČSN on-line pro jednotlivce:
    Normy v tomto režimu jsou určeny pro jednotlivce, menší firmy, fyzické podnikající osoby (živnostníky a podnikatele) nebo soukromé osoby. Tento přístup je vhodný, pokud je požadován přístup pouze pro jednoho uživatele. Není vhodný pro firmy s více uživateli, kteří si sami chtějí provádět správu svých uživatelů v ČSN on-line. Mohou ho však použít i větší firmy, pokud požadují přístup pouze pro jednoho nebo dva své pracovníky. Je možno se zaregistrovat přímo v systému ČSN on-line pro jednotlivce, bez nutnosti sepisovat smlouvu. ČSN on-line pro jednotlivce umožňuje zaplatit přímo platební kartou přes internetový platební systém nebo převodem na účet. Při zaplacení kartou je přístup umožněn bezprostředně po zaplacení. Při platbě převodem je služba aktivována až po obdržení platby.

Přístup k normám komukoliv
Nastavené podmínky umožňují přístup k normám komukoliv. Vysokým a středním školám, rovněž i technickým knihovnám, stavebním úřadům či podnikatelským svazům je doporučováno využít přístup k tzv. hromadnému čtení. Například v knihovnách systém funguje tak, že jeden počítač je umístěn za přepážkou a jeden před přepážkou. Kdokoliv ze čtenářů si může normy na počítači přečíst. Normy však nelze tisknout, a tedy ani neoprávněně distribuovat.

Tištěné normy
Rovněž nadále existují tištěné české technické normy, tzv. autorizované výtisky. Oproti předchozí praxi došlo k zásadní změně v jejich šíření. Dříve si zájemci mohli požadované normy objednat pouze u Českého normalizačního institutu (ČNI), jenž pak zajistil jejich vytištění a distribuci. Nyní existuje síť smluvních distributorů, kteří mají současně oprávnění normy tisknout a platí ÚNMZ pouze za dodaná data. Celý proces se tak zlevnil a urychlil a jednoduché tisky lze získat i na počkání.

Cenové podmínky
Jsou dané příslušnou vyhláškou MPO ČR pro poskytnutí přístupových práv pro použití systému ČSN on-line a jsou následující:

  • 1000 Kč (včetně DPH) – k individuálnímu čtení elektronické formy českých technických norem nebo technických dokumentů, bez omezení druhů či oborů ČSN, bez možnosti tisku, s jedním heslem platným dvanáct měsíců;
  • 3500 Kč (včetně DPH) – k individuálnímu čtení elektronické formy českých technických norem nebo technických dokumentů, bez omezení druhů či oborů ČSN, k individuálnímu tisku bez omezení, s jedním heslem platným dvanáct měsíců (při omezení tisku do 50 stran je cena 1500 Kč, do 200 stran je cena 2500 Kč);
  • 10 000 Kč (včetně DPH) – k hromadnému čtení elektronické formy českých technických norem nebo technických dokumentů, bez omezení druhů či oborů ČSN, bez možnosti tisku, s jedním heslem platným dvanáct měsíců.

Třetí základní priorita
Zlepšení srozumitelnosti norem má dva rozměry. Jeden je mezinárodní, respektive evropský, protože dnes je většina ČSN obsahově zpracovávána v mezinárodních či evropských normalizačních organizacích a ovlivnění jejich obsahu tedy závisí od aktivní účasti expertů z ČR na procesu tvorby těchto norem, ať již to jsou experti ze soukromé či státní sféry. Podmínkou je tedy projev zájmu a potřeby obsah norem ovlivňovat, kapacita expertů a jejich způsobilost.

Druhý, národní rozměr spočívá v obsahu ČSN, zejména u původních norem, které jsou tvořeny pouze na národní úrovni. U všech ČSN je významným aspektem terminologie a u ČSN přebírajících mezinárodní či evropské normy je podstatná kvalita překladů. V oblasti terminologie jsou již přijímána opatření, která by měla zlepšit současný stav, přispět k jednoznačnosti ČSN a také k terminologickému souladu mezi ČSN a právními předpisy.

Součástí transformace je i vytváření podmínek pro to, aby maximum ČSN bylo v českém jazyce. Překlad však musí být jednoznačně podložen požadavkem na jeho zpracování a patřičným finančním zajištěním, protože se jedná o podstatnou část výdajů na zpracování ČSN.

Centra technické normalizace

Zefektivnění celého systému nebylo pouze ve výrazné redukci personálních kapacit národního normalizačního orgánu (NNO), ale také v nastavení optimálních podmínek pro fungování technických normalizačních komisí (TNK), tedy poradních orgánů NNO. Dále se také výrazně změnila struktura externích zpracovatelů úkolů a projektů plánu technické normalizace (PTN), kdy přímými smluvními partnery NNO by měly být sektorově či oborově orientované subjekty – tzv. centra technické normalizace (CTN). V současné době je národním normalizačním orgánem uznáno celkem 68 center technické normalizace a v oblasti stavebnictví jich působí 23.

Nový přístup k tvorbě ČSN
Zásadní změny doznal přístup k tvorbě ČSN. To je již patrné na změněném plánu technické normalizace (PTK) a plánovacích listech pro jednotlivé úkoly a projekty tvorby ČSN. Při využívání prostředků ze státního rozpočtu je podle platné legislativy vyžadován projev požadavku věcně příslušného ústředního správního úřadu, tedy většinou ministerstva. Z požadavku musí být patrné, o jaký způsob tvorby ČSN se má jednat – včetně požadavku na případný překlad, respektive vydání ČSN v českém jazyce. Požadavek ústředního správního úřadu též může umožnit financování požadavku původně ze soukromé sféry, která sice požaduje zpracování ČSN, ale nemá z různých důvodů možnost požadovanou tvorbu ČSN uhradit.

Další zásadní změnou je, že v plánu technické normalizace jsou sledovány jednotlivé úkoly a projekty tvorby ČSN od samého po­čátku jejich vzniku. Znamená to, že v případech tvorby těchto norem v mezinárodních či evropských normalizačních organizacích budou tyto úkoly a projekty zaneseny do plánu technické normalizace již v okamžiku jejich vyhlášení v těchto organizacích. V PTN pak budou sledovány až do momentu schválení příslušné ČSN (tento proces trvá obvykle až tři roky). Tímto přístupem bude v PTN jasně vyjádřeno, kde bude probíhat aktivní účast expertů z ČR na tvorbě návrhu norem. Podmínkou pro zařazení úkolu a projektu do plánu technické normalizace je samozřejmě zásadní počáteční rozhodnutí, že se takový úkol nebo projekt vůbec bude v ČR zpracovávat – že existuje požadavek na zpracování takové ČSN.

Veřejná služba
Je nutné zdůraznit, že součástí transformace není v žádném případě zasahování státu do tvorby ani do věcného obsahu ČSN. I nadále budou důsledně ctěny zásady a správná praxe tvorby technických norem.
Co by však uživatelé ČSN mohli uvítat, je skutečnost, že se realizací výše uvedených priorit a změn výrazně omezil obchodní charakter vydávání a distribuce ČSN a způsob zpřístupnění i cenotvorby má mnohem více charakter veřejné služby.

Ing. Ludmila Kratochvílová
Foto: archiv vydavatelství

Autorka je vedoucí oddělení stavebnictví Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

Článok bol uverejnený v časopise Realizace staveb.