Zateplovat lze i bez hmoždinek

Zateplovat lze i bez hmoždinek

Partneři sekce:

Problematika moderního zateplení domu dnes odhaluje i několik mýtů z minulosti, které nemají z pohledu konstrukce současných zateplovacích systémů naprosto žádné opodstatnění.

Jedním z těchto mýtů je absolutní nutnost používání hmoždinek při kotvení izolačních desek k podkladu domu. Nejsou to totiž hmoždinky, jak si možná mnozí myslí, které zajišťují přídržnost zateplení k podkladu, ale právě kvalitní lepicí hmota za předpokladu její správné aplikace. Hmoždinky totiž přenášejí hlavně tahové namáhání od sání větru, které u kategorie terénu III a větrové oblasti III dosahuje až 250 kg/m2.

Při aplikaci lepidla je proto nutné dbát především na splnění požadavku minimální plochy slepu izolačních desek s podkladem. Ovšem pozor – plocha slepu není množství lepidla na desce, ale plocha, kterou je přilepena deska k podkladu. Zde na zpracovatele číhá jedno možné úskalí. Při nerovném podkladu nebo nesprávném nanášení lepicí hmoty na desku může na první pohled vzniknout mylný dojem, že jsou desky lepeny dostatečně. Skutečnou plochu slepu však odhalí až odlepení jedné kontrolní desky.

Podmínky pro slep

Pokud bude zajištěn pevný, dostatečně únosný, rovný a suchý podklad bez prachu, mastnot a jiných nečistot, lze se u určitých podkladů zcela spolehnout pouze na kvalitní lepicí hmotu. Aby však byla zajištěna vysoká přídržnost k podkladu, musí se jednat o lepicí hmotu s vysokým obsahem disperze. Podle zkušebního předpisu ETAG 004 musí být přídržnost lepicí hmoty k podkladu minimálně 250 kPa. Na současném trhu tedy mluvíme například o lepidle Baumit StarContact.

Rozhodujícím parametrem pro kvalitní lepený spoj mezi tepelněizolační deskou a podkladem je tedy míra přídržnosti. Samozřejmě ta je proměnná s druhem podkladového materiálu, na který desku lepíme. Zmíněný příklad z praxe společnosti Baumit se váže k aplikaci desky na betonový podklad, ale podobně lze využít vysoké přídržnosti i k ostatním podkladům, jakou jsou vápenopískové nebo keramické tvárnice.

Pro tento tzv. výlučně lepený systém lze použít výhradně izolanty z expandovaného polystyrenu a minerální vatu s kolmým vláknem (tzv. lamelu). V případě použití minerální vaty s podélným vláknem, coby dalšího typu tepelné izolace, je totiž nezbytné využívat pro její kotvení k podkladu fasádních hmoždinek i nadále.

obr1

 

Podmínky pro objekt

Velmi důležitou informací pro zpracovatelské firmy i soukromé stavebníky, kteří chtějí výhod montáže tepelné izolace domů výhradně za pomocí lepidla využít, je údaj o maximální výšce takto zateplovaného objektu. Bez hmoždinek lze provádět zateplení objektu až do výšky 8 m a do tloušťky izolantu 200 mm. Podkladem musí být v takových případech nové zdivo z pálených nebo vápenopískových tvárnic, případně z monolitického betonu. Zdivo není potřeba opatřovat žádnou penetrací.

Podklad však musí být, vedle již zmíněného, rovněž zbaven volně oddělitelných částic, zbytků odbedňovacích či odformovacích prostředků, výkvětů, puchýřů a odlupujících se míst, biotického napadení a aktivních trhlin v ploše. Z výše uvedeného vyplývá, že se jedná o ideální řešení pro zateplení novostaveb rodinných domů.

obr2

 

Proč fasádu bez hmoždinek?

Mnozí investoři mohou projektantům a následně zpracovatelům oponovat při použití výlučně lepeného systému v otázce výhod takového řešení. I na to již ale dnes existuje poměrně jasná odpověď – při použití tohoto typu zateplovacího systému lze ušetřit náklady na pronájem lešení a dalšího vybavení, jakým jsou penetrace, vrtáky i samotné hmoždinky. V neposlední řadě systém nabízí i jistou úsporu času. Vyšší kvalita lepicích a stěrkových hmot umožňuje kratší technologické přestávky mezi jednotlivými kroky při provádění zateplení.

Fasáda bez hmoždinek také znamená zateplení bez bodových tepelných mostů. Bez hmoždinek lze u standardního rodinného domu ušetřit cca 1 200 děr, což má vliv na neprůvzdušnost obvodové konstrukce. Na fasádě bez bodových tepelných mostů se také neprojevuje tzv. hydrotermický jev, tedy prokreslování hmoždinek při specifických klimatických podmínkách.

Baumit StarContact

» Hodnotu ETAG 004 překračuje až 5x při měření za sucha a až 8x při měření po dvoudenním máčení a následném dvouhodinovém sušení.
» Při 40% ploše slepu dokáže být přídržnost zateplení k podkladu až 600 kPa. Největší zatížení větrem přitom v našich podmínkách dosahuje maximálního zatížení 5 kPa (rychlost větru až 160 km.h-1).

 

Text+Foto: Baumit
Článek byl uveřejněn v časopisu Realizace staveb 2/2018. Aktualizován byl v květnu 2022.