Partneři sekce:

Rekonstrukce bytového domu v Ústí nad Labem

Rekonstrukce bytového domu v Ústí nad Labem

Projektanti rekonstrukce bytového domu z třicátých let 20. století zvolili pro zateplení izolant na bázi fenolické pěny řady Kingspan Kooltherm. Cílem bylo nejen výrazně zlepšit tepelnětechnické vlastnosti budovy, ale rovněž zachovat původní osvětlení bytů denním světlem. Toto řešení tak pomůže výrazně zlepšit kvalitu života tamních nájemníků.

Fenolickou izolaci Kingspan Kooltherm vyrábí společnost Kingspan Group – světový lídr ve výrobě tepelných izolací na bázi PIR, fenolických pěn a vakuových izolací. Izolační materiály vyrobené divizí Kingspan Izolace umožňují splnit všechna doporučení normy na tepelnou ochranu budov při velmi nízkých tloušťkách izolantu. V porovnání s ostatními izolačními materiály poskytují desky Kingspan Kooltherm bezkonkurenčně nejlepší tepelněizolační ochranu.

Historie dávná i nedávná

Stávající bytový dům byl postaven v roce 1934 pro původně německé bytové družstvo Heimat (Vlast) v tehdejším Střekově (Schreckenstein).  Objekt je 5–6 podlažní (1 podzemní podlaží, 4 nadzemní podlaží a v části objektů i částečně využité 5. nadzemní podlaží – podkroví). Objekt je dvorového typu, jednotlivé vchody a navazující schodiště mají 11 popisných čísel a v objektu je až 117 bytů.

Bytový dům dodnes slouží k obytným účelům. V části domu (čp. 783–785) jsou v parteru provozovny (prodejny a restaurace). Součástí čp. 783 a 785 jsou i přízemní přístavby s plochou střechou, které slouží k rozšíření navazujících provozoven. Dům byl vyprojektován v duchu tehdejších požadavků – nabízí tedy na dnešní dobu velkorysé světlé výšky vnitřních prostorů (2,6–2,9 m) –, což vedle komfortu obyvatel přináší i zvýšené nároky na vytápění bytů. I z tohoto důvodu se ukázalo zateplení jako velmi žádoucí.

Původní stav
Původní stav

Konstrukce

Konstrukce domu odpovídá dobovým standardům. Bytový dům je cihlový, zděný z plných cihel na vápenocementovou maltu. Tloušťka obvodového zdiva je 750–450 mm. Objekt má středovou podélnou cihelnou nosnou stěnu. Část otvorů v I. NP a průjezdy mají kamenná zděná ostění (kvádrové kameny). Kamenný je i sokl celého objektu a ostění všech vstupních dveří. Stropy tvoří keramické nosníky s nadbetonávkou o celkové tloušťce 350 mm. Střecha je valbová, čp. 784, 787, 789 a 790 mají atypické vikýře nad obytnými částmi.

Dále se na střeše nachází pultové a obloukové vikýře („volská oka“) typické pro tento region. Stávající střešní krytina je plechová, střešní plášť bez zateplení. Krov je dřevěný vaznicový s plnými vazbami. Okna jsou původní dřevěná špaletová, stejně tak prosklené dveře. Ostatní dveře jsou dřevěné. Součástí stavby jsou komínová tělesa, která jsou v současné době minimálně využívána. Všechny byty mají balkon nebo lodžii. Součástí všech prostorů objektu jsou světlíkové odvětrávací šachty, které slouží pro odvětrání koupelen, WC a komor.

Po zateplení
Po zateplení

Rekonstrukce

Rekonstrukci předcházela důkladná příprava ze strany investora i projektanta. In situ bylo zjištěno, že část omítek je již opadaná, čímž dochází k zvětrávání a degradaci nosné konstrukce zdiva. Posouzení konstrukce podle ČSN 73 0540-2:2007 provedla společnost Protech, s. r. o., a Středisko pro úspory energie, s. r. o., Most.

Součinitel prostupu tepla uvažovaných konstrukcí byl shledán nevyhovujícím požadavkům normy. Dle Průkazu energetické náročnosti budov (PENB) patřil stávající objekt s energetickou náročností 8 393 GJ/rok do kategorie F „velmi nehospodárná“. Navrhovaná opatření dům posunula do kategorie „C“ – vyhovující (vypočtená energetická náročnost 3741 GJ/rok), což přináší úspory v nákladech na energie o téměř 50 %.

Použitý materiál Kingspan Kooltherm K5 Kontaktní fasádní deska

Použitý materiál Kingspan Kooltherm K5 Kontaktní fasádní deska

Od partnerů ASB

Teplo a světlo

Jak již bylo řečeno, hlavním důvodem pro použití vysoce účinné fenolické izolace Kingspan Kooltherm K5 – Kontaktní fasádní deska byla velmi malá tloušťka materiálu potřebná pro dosažení doporučených hodnot U. Právě nízká tloušťka ve srovnání s tradičními izolanty – vedle výjimečného součinitele tepelné vodivosti materiálu λ (pouhých 0,020 W/(m.K)) – umožňuje zateplení historické stavby s důrazem na její původní charakteristiku a architektonické ztvárnění fasád.

Pro obyvatele domu byla tloušťka významným argumentem pro výběr Kingspan Kooltherm K5 – Kontaktní fasádní deska, jelikož její výhody vyniknou zejména při aplikaci ve vnitrobloku, kde přirozeně dochází během dne ke zhoršení prosvětlení interiérů přirozeným světlem. Tloušťka izolantu 60 mm, v ostěních 20–30 mm, tak nájemníkům nesnížila komfort dostatečného oslunění bytů.

Díky použití špičkové izolace Kingspan Kooltherm K5 – Kontaktní fasádní deska tak obyvatelé střekovského „činžáku“ získali vysokou přidanou hodnotu beze ztráty komfortu, na nějž byli zvyklí.

TEXT+ FOTO: Kingspan Izolace

Článek byl uveřejněn v časopise Realizace staveb 2/2017.