Zásady legislativy pro sádrokartonové konstrukce
Galerie(3)

Zásady legislativy pro sádrokartonové konstrukce

Partneři sekce:

Rok 2007 byl pro sádrokarton, a tím i pro výrobce a zpracovatele sádrokartonu rokem zlomovým. Zcela zásadní se ukázal nejen kvůli nárůstu objemů realizovaných zakázek, ale především v oblasti platné legislativy.

Základní norma

Po dlouhých odkladech byl schválen dokument ČSN EN 520 Sádrokartonové desky – definice, požadavky a zkušební normy, který obdržel status české technické normy. Tímto přestali platit podnikové normy (převzatá DIN 18 180), kterými se řídila výroba sádrokartonových desek v České republice (firma Knauf v Počeradech a Rigips v Horních Počáplech).

V nové evropské normě se specifikují vlast­nosti a stanovují požadavky na sádrokartono­vé desky, které se uplatňují při stavebních konstrukcích. Týká se to i sádrokartonových desek, které se používají při následných výrobních postupech, sloužících k úpravě stavebních konstrukcí. Jsou v ní rovněž zahrnuty desky určené pro plošné dekorace nebo pro nanesení sádrových omítek.

Tato norma popisuje tyto vlastnosti výrobku:

 • reakce na oheň,
 • propustnost vodní páry,
 • pevnost v tahu za ohybu,
 • odolnost proti rázu a tepelná odolnost.

Následující vlastnosti charakterizují celý sestavený systém včetně sádrokartonových desek:

 • pevnost ve smyku,
 • odolnost proti ohni,
 • vzduchová neprůzvučnost,
 • kročejová neprůzvučnost,
 • zvuková pohltivost,
 • propustnost vzduchu.

Tyto vlastnosti se stanovují příslušnými evropskými zkušebními metodami.

Je-li to požadováno, zkoušky mohou být provedeny na sestaveném systému za podmínek, které odpovídají určenému použití. Tato evropská norma zahrnuje také další technické vlastnosti, které jsou důležité pro použití a uplatnění sádrokartonových desek ve stavebním průmyslu, a příslušné zkušební metody. To zajišťuje hodnocení shody s touto evropskou normou. Norma se netýká upravených výrobků ze sádrokartonových desek (laminované apod.).

Z hlediska investorů, projektantů a i montážních firem je nutné ji znát tak, aby bylo možné využít vlastnosti sádrokartonových desek, zejména sádrokartonových konstrukcí, a to hlavně v návaznosti na normy z oblasti požárněbezpečnostních zařízení (požární odolnost) a akustiky (vzduchová a kročejová neprůzvučnost). Z těchto důvodů výrobci sádrokartonových desek pověřili Cech sádrokartonářů ČR, aby školil montážní firmy a vystavoval pro ně certifikáty na montáž sádrokartonových systémů firmy Knauf a Rigips. Pro montážní firmy je z hlediska této normy rozhodující prohlášení o shodě od výrobce, tedy že sádrokartonová deska je vyrobena ve shodě s touto normou.

Pro správné použití sádrokartonových desek a využití jejich vlastností norma rozlišuje tyto druhy desek:

 • sádrokartonová stěnová deska (druh A) – sádrokartonové desky s čelní plochou vhodnou pro nanesení sádrové omítky nebo dekorace, pro účely identifikace se tyto desky označují jako druh A;
 • sádrokartonová stěnová deska se sníženou absorpcí vody (druh H) – tyto desky obsahují přísady, které přispívají ke snížení absorpce vody, jsou vhodné pro speciální aplikace, u nichž se požaduje snížená absorpce vody pro zlepšení vlastností desek. Pro identifikaci jsou tyto desky označeny jako druh H1, H2, a H3, a to podle míry absorpce vody, a mají zelený karton;
 • sádrokartonová plášťová deska (druh E) – desky speciálně vyrobené pro vnější stěny, nejsou určené k dekoraci a nesmějí být trvale vystavené vnějším vlivům počasí. Mají sníženou absorpci vody a musejí mít minimální prostupnost vodní páry. Pro účely identifikace jsou tyto desky značeny jako druh E;
 • sádrokartonová stěnová deska se zvýšenou pevností jádra při vysokých teplotách (druh F) – sádrokartonové desky s lícovou plochou vhodnou pro nanášení sádrových omítek nebo dekorací, tyto desky obsahují minerální vlákna anebo jiné příměsi pro zvýšení soudržnosti jádra při vysokých teplotách. Pro účely identifikace se označují jako druh F a v současné době se vyrábějí s kartonem v růžové barvě;
 • sádrokartonová podkladová deska (druh P) – tyto desky mají lícovou plochu vhodnou k nanášení sádrových omítek, mohou být při výrobě děrovány. Pro účely identifikace se tyto desky značí jako druh P;
 • sádrokartonová deska s kontrolovanou objemovou hmotností (druh D) – sádrokartonové desky s lícovou plochou vhodnou k nanášení sádrových omítek nebo k dekoraci. Tyto desky pro speciální účely mají kontrolovanou objemovou hmotnost. Pro účely identifikace jsou desky označeny jako druh D;
 • sádrokartonová deska se zvýšenou pevností (druh R) – sádrokartonové desky s lícovou plochou vhodnou k nanášení sádrových omítek nebo k dekoraci. Jsou určeny pro speciální aplikace, kde je požadována vyšší pevnost. Mají zvýšenou podélnou a příčnou lomovou pevnost. Pro účely identifikace jsou značeny jako druh R;
 • sádrokartonová deska se zvýšenou tvrdostí povrchu (druh I) – sádrokartonové desky s lícovou plochou vhodnou k nanášení sádrových omítek nebo k dekoraci. Tyto desky jsou určeny pro speciální aplikace, kde je požadována vyšší odolnost povrchu, a jsou vyráběny speciálním výrobním postupem. Pro účely identifikace se značí jako druh R.

Doplňkové normy

Další důležitou normou je ČSN EN 14 195  Kovové konstrukční prvky, která předepisuje vlastnosti, zkoušení a značení profilů včetně pozinkování. Tato norma se dotýká prakticky všech profilů, které se v systémech sádrokartonových konstrukcí používají.

Z hlediska investorů a projektantů a taktéž montážních firem je mnohem zajímavější připravovaná norma přEN 15 303-1 Návrh a provádění konstrukčních systémů ze sádrokartonových desek, která stanovuje doporučení pro navrhování a provádění systému ze sádrokartonových desek tak, aby byly dodrženy požadované vlastnosti celého stavebního díla.

Úvodní preambule říká, že před zahájením smluvních jednání si všechny zúčastněné strany musejí vyměnit potřebné informace.

Návrh musí obsahovat podrobné pracovní výkresy a specifikace, připravené tak, aby poskytovaly potřebné informace pro provedení práce. Musí obsahovat zejména:

 • ochranu proti ohni (požárněbezpečnostní zařízení),
 • ochranu proti hluku (ve smyslu zákona č. 22/ 1997 Sb.).

Důležité je, že norma řeší tolerance v rovinnosti sádrokartonových konstrukcí (v návaznosti na EN ISO 79671), které odpovídají cechem doporučeným tolerancím v rozsahu Q1 až Q4. Od této normy si zejména montážní firmy slibují zrovnoprávnění svého postavení s ostatními účastníky výstavby.
Připravují se i další dokumenty, které sou­visejí se sádrokartonovými konstrukcemi:

 • TR 15 303-2 – Nenosné příčky na kovové konstrukci,
 • TR 15 303-3 – Nenosné příčky na dřevěné konstrukci,
 • TR 15 303-4 – Nosné příčky na kovové konstrukci,
 • TR 15 303-5 – Nosné příčky na nosné konstrukci,
 • TR 15 303-6 – Kovové rámy pro suché obklady,
 • TR 15 303-7 – Dřevěné rámy pro suché obklady,
 • TE 15 303-8 – Podhledy na kovové konstrukci,
 • TR 15 303-9 – Podhledy na dřevěné konstrukci,
 • TR 15 303-10 – Nenosné stěny šachet.

Schválení uvedených dokumentů nespor­ně přispěje ke zkvalitnění provádění sádrokartonových konstrukcí na stavbách jak ze strany projektantů, tak i montážních firem.

Ing. Ivan Janík
Foto: Knauf, Rigips a archiv vydavatelství

Ivan Janík je znalec v oboru sádrokartonu, Cech sádrokartonářů ČR.