Partneři sekce:

Realizace samonosné základové desky

Realizace samonosné základové desky

Elegantní řešení bez nutnosti další tepelné izolace do podlahy. Samonos­né základové desky nezávislé na podkladu patří mezi inovativní řešení, které již stavební praxe důkladně prověřila. Ideální základová konstrukce minimalizuje vznik tepelných mostů, vzlínání vlhkosti a snižuje riziko poruch. Základová deska ELEGOHOUSE díky svým vlastnostem vyhovuje i nejnáročnějším požadavkům nízkoenergetických a pasivních domů.

Samonosná konstrukce základové desky je uložena na nadezdívce tvořené tvárnicemi ztraceného bednění nad terénem, tudíž je zcela nezávislá na podkladu. Díky tomu není potřeba provádět plošné hutnění podloží, navážet a složitě hutnit podpůrné podsypy. V oblasti nadezdívky vzniká vzduchová mezera, která brání vzlínání vlhkosti do základové desky. Vzduchová mezera slouží jako další tepelný izolant. Volný prostor pod základovou deskou může sloužit jako zásobník vzduchu pro rekuperaci nebo pro přívod vzduchu ke krbu.

Základová deska ELEGOHOUSE díky svým vlastnostem vyhovuje i nejnároč­nějším požadavkům nízkoenergetických a pasivních domů. Systémové řešení minimalizuje vznik tepelných mostů a snižuje riziko poruch vlivem stlačování tepelné izolace z polystyrenu v podlaze. Izolační vložky použité v desce ELEGO­HOUSE nejsou zatěžovány UV zářením ani výkyvy teplot, takže mají extrémně dlouhou životnost, stejně jako celý systém. Společnost CEMEX Elegohouse pro­vádí všechny stavby základových desek kompletně na klíč, čímž je zajištěna jistota vysoké kvality provedené konstrukce.

Schéma nízkoenergetické varianty základové desky: 1 roznášecí betonová deska, 2 obvodové vyztužení, 3 plošné vyztužení betonové roznášecí desky, 4 tepelněizolační dílce ztraceného bednění, 5 betonové základové pasy, 6 příhradové nosníky, 7 podkladní izolační deska, 8 vnější a vnitřní tepelná izolace, 9 základová nadezdívka s horizontálním a vertikálním vyztužením, 10 vzduchová mezera

Tepelná izolace uvnitř základové desky

Samotná konstrukce základů je přitom navržena tak, aby nevznikaly tepelné mosty a aby v konstrukci nekondenzovala vlhkost. Jakýkoliv zdroj vlhkosti spodní stavby je předem zcela vyloučen. Zateplením základů v podobě tepelně izolačních vložek integrovaných přímo v samotné konstrukci desky se snižuje potřeba izolace podlah. Systémové řešení navíc umožňuje rychlé provedení: Kompletní základy o velikosti 100 m2 lze realizovat už za 6 dní.

01 | Vyznačení tvaru konstrukce
Na stavebním pozemku se odstraní svrchní vrs­tva ornice. Tvar konstrukce základů novostavby se vyznačí dle zaměření geodeta a dle projektu. Následuje výkop pro pasy do šíře a hloubky dle projektu, zpravidla s využitím rypadla. Zákla­dová spára se začistí, buď ručně, nebo podkladní vrstvou kameniva, možno hutněného.

02 | Zemnící pásek
Na základovou spáru se uloží zemnící pásek po obvodu celého objektu. Vyvedení pásku se provádí dle projektu v protilehlých rozích stavby, v místě rozvaděče se zemnící vodič vytáhne nad úroveň terénu.

03 | Prostupy pro inženýrské sítě
 Je nutné zajistit průchody např. pro přívod el. energie nebo vody a prostupy pro odpadní vody. Před betonáží je třeba dbát na to, aby základová spára byla čistá a stěny výkopu se během betonáže nedrolily do betonu. V zimním období nesmí být v připraveném výkopu led či sníh, zemina okolo stěn nesmí být promrzlá.

04 | Výroba betonu
Beton pro realizaci základových pasů se zaruče­nými vlastnostmi dle projektu lze vyrábět pouze na betonárně. Nejčastější volbou je beton pevnost­ní třídy C12/15 s vlastnostmi odpovídajícími loka­litě stavby. Do základů je výhodné použít beton tekutější konzistence, zpravidla S4. Při volbě lehce zhutnitelných nebo samozhutnitelných betonů stačí pro vylití základových pasů jeden pracovník.

05 | Doprava a betonáž
Dopravu betonu na stavbu zajišťují autodomíchávače výrobce betonu. Pokud není možné zajet mixem okolo celého objektu, využívá se pro dopravu betonu do konstrukce čerpadel, případně lze zvolit beton samozhutnitelný. Ten může dotéci do vzdálenosti až přibližně 10 metrů nebo i „za roh“. Betonárny skupiny CEMEX dodají beton až na stavbu, a to v předem domluveném množství a čase.

06 | Nadezdívka základové desky
Na základové pasy se usazují tvárnice ztraceného bednění, tvořící nadezdívku základové desky ELEGOHOUSE. Pro realizaci nadezdívek se využívají tvárnice šířky 30 až 50 cm, přičemž všeobecně platí, že čím větší bude zatížení základů, tím širší tvárnice je třeba použít. Pro přesnost základové desky zaměří vnější body tvárnic geodet.

07 | Podkladní izolační deska
Následující den po betonáži se půdorys nadezdívky opatří systémovou izolační podložkou z extrudovaného polystyrenu XPS 700 (pevnost při 10% stlačení 700 kPa) v tloušťce 4 až 10 cm. Podkladní izolační deska se pokládá na celou plochu tvárnic na vnitřních i obvodových stěnách objektu, kde přerušuje tepelný most a zamezuje vzlínání vlhkosti.

08 | Využití vzduchové mezery
Vzduchová mezera mezi terénem a základovou deskou je osvědčeným opatřením vůči vzlínající zemní vlhkosti. Díky nízké tepelné vodivosti je také tepelným izolantem. Rozvody vody a kanalizace dle projektu se před obsypáním prověří tlakovou zkouškou. Po zavíčkování se napustí, poté se sleduje možný pokles hladiny.

09 | Příhradové betonové nosníky
Na půdorys nadezdívky se systémovou izolační podložkou se ukládá samotný systém ELEGOHOUSE, nejdříve systémové betonové nosníky s odkrytou výztuží, nebo předem předpjaté. Rozmístění nosníků a jejich případné zdvojení či ztrojení, dané maximálním rozpětím nosní­ku (7 nebo 10 m) a zatížením základové desky je předem přesně specifikováno v dokumentaci zpracované společností CEMEX Elegohouse.

10 | Tepelněizolační základové vložky
Do připravených nosníků se vyskládají masivní systémové tepelněizolační dílce. V nabídce je několik variant – volbou výšky polystyrenové vložky lze zvolit tepelněizolační vlastnosti. Další izolace v podlaze domu pak už není nutná, čímž se celá stavba zjednodušuje a zlevňuje. Polystyrenové vložky použité v desce nejsou zatěžovány UV zářením a výkyvy teplot, díky tomu mají extrémně dlouhou životnost.

11 | Plošné vyztužení roznášecí desky
Vyztužení roznášecí desky se provádí kari sítěmi dle statického výpočtu – nejčastěji 6 mm 15 × 15. Pro účelné umístění výztuže v betonu se využívají distanční podložky, které zajistí správné obetonování výztuže.

12 | Tepelná izolace základové konstrukce
Vytvořený sokl se izoluje pomocí min. 6cm izolace z extrudovaného polystyrenu XPS 300. Využít lze také soklovou desku Perimetr, která je ekonomičtější variantou. Nejde o extrudovaný polystyren, který je zcela odolný vůči vodě, Perimetr má nasákavost velmi nízkou a je rovněž vhodný pro stálý styk se zeminou.

13 | Přesné osazení prostupů
Do izolačních vložek se připraví otvory pro vyvedení rozvodů pro inženýrské sítě nad základovou desku. Utěsní se na co nejnižší průměr. Před následnou betonáží se zkontrolují všechny rozměry.

14 | Betonáž roznášecí desky
Při betonáži vrchní roznášecí desky fungují masivní izolační vložky z polystyrenu jako ztracené bednění. Pro betonáž se nejčastěji využívá beton třídy C20/25 konzistence S4. Výhodné je použít vysoce tekutý samozhutnitelný beton CEMEX COMPACTON, který působením své vlastní váhy vyplní připravený tvar konstruk­ce, dostatečně obalí armaturu a zbaví se vzduchových pórů bez nutnosti strojního vibrování.

15 | Ošetřování roznášecí betonové desky
Po skončení betonáže a zavadnutí betonu je nutné začít s ošetřováním. Zabránit vysoušení povrchu betonu, ať už vlivem vysokých teplot nebo větru, lze snadno zabránit zakrytím geotextilií, která se zakropí vodou, případně zakrytím fólií, která se na okrajích zatíží, aby pod ni nefoukalo.

Pozor!

Častým (zlo)zvykem při betonáži základo­vých pasů bývá proložení betonu lomovým kamenem pro úsporu nákladů a vyšší pevnost. To je však jen mýtus, kámen sice sníží spotřebu betonu, ale zhorší výsled­nou kvalitu základového pásu, který je později náchylný k deformacím a praskání.

Od partnerů ASB

Informace o materiálu:

  • » Maximální rozpětí nosníků – železobetonové    7 m
  • » Maximální rozpětí nosníků – předem předpjaté     10 m
  • » Vlastní váha konstrukce    od 190 kg/m2
  • » Maximální vyložení konzoly    2 m
  • » Možnost dalšího zatížení (zdi, schodiště…)     7 dní
  • » Minimální vrstva nadbetonávky *    50 mm

* Minimální tloušťku nadbetonávky je vhodné navrhovat také s ohledem na požadované akustické vlastnosti konstrukční skladby.

TIP PRO PROFESIONÁLY

Systém základových pasů je vlastně roštem vodorovných prvků vzájemně spojených v průsečících a rozích. Na základové pasy se usazují tvárnice ztraceného bednění, v prostoru mezi pasy zůstává hlína. Pasy přenášejí tíhu základové desky, a tím pádem celého objektu, do plochy pod nimi. Pro navázání základového pasu s nadezdívkou se základový pas navrtá a vloží se do něj výztuž, která pokračuje do nadezdívky. Kromě vertikálního vyztužení nadezdívky se provádí také její horizontální, tj. obvodové, vyztužení dle projektu a doporučení výrobce bednění. Tvárnice ztraceného bednění se vylévají betonem, zpravidla pevnostní třídy C12/15.

TEXT + FOTO: Cemex

Článek byl uveřejněn v časopisu Realizace staveb.