Partneři sekce:
  • Stavmat
  • REHAU

Proměny hydroizolací plochých střech: dva příspěvky k diskusi

Proměny hydroizolací plochých střech: dva příspěvky k diskusi

Historie střešních krytin začíná v okamžiku, kdy člověk opouští jeskynní způsob života. Je samozřejmé, že v tomto období byly jedinými krytinami běžně dostupné přírodní materiály. Po mnoha letech budování dlouhodobých sídel začíná člověk zastřešovat svoje příbytky plochými střechami z uměle vyrobených materiálů a objevují se první hydroizolace. Společně s jejich proměnami přichází ke slovu také „rozprava o metodě“.


V tomto článku přiblížíme některé způsoby realizací ploché střechy a zamyslíme se nad spolehlivostí hydroizolace (fólie či asfaltového modifikovaného pásu).

Základním materiálem pro krytinu na ploché střechy byl po dlouhou dobu přírodní asfalt zpracovaný různými způsoby (poprvé byl jeho výskyt doložen ve Visutých zahradách Semiramidiných v Babylonu). S technickým pokrokem přichází vývoj mnoha druhů uhlíkatých sloučenin, které jsou pro střešní hydroizolace velkým přínosem. Díky těmto novým materiálům už dnes snadno předejdeme ještě v nedávné minulosti zcela běžným nekonečným rekonstrukcím plochých střech.

Pokrok mění produkty i názvosloví
Relativní novinkou chemického průmyslu jsou fóliové hydroizolační materiály v pásech vyráběné z dehtu a ropného asfaltu, které jsou upotřebitelné nejen pro hydroizolaci plochých střech. Dodnes se v některých odborných článcích můžeme setkat s označením bitumenové pásy a asfaltové pásy a s poučením, že mezi nimi jsou diametrální rozdíly v kvalitě. Celý problém je nadmíru zavádějící a přitom jeho řešení je poměrně snadné.

Jde totiž o naprosto totožné materiály, čili žádný kvalitativní rozdíl neexistuje. Jedná se tedy o problém jazykový. V překladech z němčiny se používá označení bitumen i asfalt, bitumen najdeme rovněž v angličtině. Při pochybnostech s tímto názvoslovím a pojmenováním asfaltu či bitumenu lze doporučit ČSN EN 13707 Hydroizolační pásy a fólie. Vyztužené asfaltové pásy pro hydroizolaci střech. Definice a charakteristiky – již její název vysvětluje tento uměle navozený problém (stejné označení používají ve svém názvu i další normy týkající se povlakových hydroizolací) – správný český název je tedy vyztužený asfaltový pás.

Spolehlivost jako důležitá vlastnost
Myslíme si, a každý s námi jistě bude souhlasit, že základním hydroizolačním principem musí být vždy spolehlivost. V tomto případě platí rovnice: vícevrstvá hydroizolace ploché střechy je spolehlivější než jednovrstvá. Hydroizolační bezpečnost, tj. bezpečnost proti mechanickému poškození, je vždy lepší u materiálu s větší tloušťkou (za předpokladu, že další fyzikální parametry, jako je pevnost v tahu, protažení, ohyb za chladu, jsou velmi podobné u obou typů těchto základních druhů materiálů).

Tím samozřejmě nemáme na mysli jakékoliv upřednostňování některého ze způsobů hydroizolace, neboť na základní otázku, zda se rozhodnout pro fólii či asfaltový modifikovaný pás, jednovrstvou či vícevrstvou hydroizolační vrstvu musí odpovídat vždy příslušný navrhovatel, tj. projektant, a to pro každý případ individuálně. Vše, co bylo o těchto dvou základních hydroizolačních materiálech napsáno, jejich vyhodnocení, vzájemné srovnávání, jaký materiál je lepší či vhodnější – to vše je předkládáno k individuálnímu vyhodnocení projektanta.

 
Krytina z asfaltových pásů nemusí být vždy tím správným řešením – je třeba posoudit vždy konkrétní výrobek. Fóliová krytina musí splňovat dané hodnoty.

Případ první k diskusi
Řečnická otázka týkající se povolené tloušťky hydroizolačních fólií a asfaltových pásů u plochých střech zní: je-li podle ČSN EN 13956 Hydroizolační pásy a fólie. Plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech. Definice a charakteristiky, čl. 5.2.2 spolehlivou hydroizolací v prostředí našich staveb fólie PVC o tloušťce 1,2 mm s povolenou tolerancí –5 % až +10 %, pak to znamená, že tloušťka fólie může být i 1,14 mm a u fólie EPDM tloušťky 1,1 mm to může být 1,045 mm? Zajišťuje uvedená tloušťka fólií ještě spolehlivou hydroizolaci?

Naše odpověď, podložená praktickými zkušenostmi, zní ne. V praxi totiž nelze po žádném investorovi žádat, aby zjišťoval tloušťku příslušné fólie nebo to, jestli fólie vůbec vyhovuje požadavku na tloušťku, a to ani s uvedenou tolerancí (v naší znalecké praxi byl takový případ již zaznamenán).

Pro asfaltové modifikované pásy platí, že zkoušky pro stanovení tloušťky se provádějí podle ČSN EN 1849-1 a výsledná naměřená hodnota musí být v souladu s hodnotou tloušťky deklarované výrobcem. Z tohoto pohledu asfaltové pásy získávají určitou výhodu proti fóliím, neboť zde neexistuje určená tolerance ať už ve směru kladném, nebo záporném. V ČR ale existuje další důležitá norma – a sice ČSN P73 0606 Hydroizolace staveb – Povlakové hydroizolace. Základní ustanovení, v níž je pro natavitelný asfaltový pás určeno, že tloušťka krycích vrstev je větší než 1 mm (z obou stran nosné vložky) a celková tloušťka takového pásu činí nejméně 4 mm. Pokud tedy tloušťka příslušného asfaltového pásu nesplní požadavek, není možné tento asfaltový pás označovat jako natavitelný se všemi důsledky, tj. jeho další hodnocení ve smyslu ČSN 13 707 Hydroizolační pásy a fólie. Vyztužené asfaltové pásy pro hydroizolaci střech. Definice a charakteristiky.

Případ druhý k diskusi
Dalším velmi diskutabilním problémem hydroizolací je jejich činitel difuzního odporu vodních par µ. Zde je největší kámen úrazu, protože pro něj nenacházíme v normách žádnou podporu. ČSN EN 13956 Hydroizolační pásy a fólie. Plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech. Definice a charakteristiky v čl. 5.2.8 hovoří zcela jasně o použití hydroizolačního materiálu tehdy, dosahuje-li tepelnětechnický výpočet µ pro daný materiál hodnoty 15 000 v případě, že výrobce tento údaj nedeklaruje.

Jaký to může mít praktický dopad? Poměrně jednoduchý – všichni výrobci, kteří v technických datech svých výrobků deklarují µ vyšší, od tohoto údaje ustoupí a budou hovořit o tom, že do příslušného výpočtu se má dosadit doporučená hodnota citovaná normou. Jen pro ilustraci: všeobecně se ví, že fólie PVC této hodnoty dosahují, tj. jejich µ = 15 000 až 30 000 (i když někteří výrobci deklarují ještě nižší hodnotu µ, než je hodnota 10 000), fólie na bázi PO nebo POCB mají dokonce µ = 35 000 až 50 000, fólie EPDM má µ = cca 50 000 a na úplné špičce se nachází fólie na bázi poly­izobutylenu (PIB), která má hodnotu µ až 260 000.

Normy nejsou spasitelné
Trochu odbočíme ke konkurenci: pro asfaltové pásy (v tomto případě se nerozlišuje, zda jsou oxidované nebo modifikované) platí ČSN EN 13707 Hydroizolační pásy a fólie. Vyztužené asfaltové pásy pro hydroizolaci střech. Definice a charakteristiky, kde se v čl. 5.2.9 Propustnost vodních par uvádí obdobný a z našeho pohledu chybný údaj – v případě, že výrobce µ nedeklaruje, může se pro výpočet použít hodnota µ od 20 000. Takovou hodnotu µ totiž splňují pouze některé druhy oxidovaných asfaltových pásů, avšak zcela jistě již tuto hodnotu nesplní drtivá většina modifikovaných asfaltových pásů.

Z tohoto údaje se pak může odvodit i chování výrobců asfaltových modifikovaných pásů (toto se netýká těch výrobců, kteří tento údaj ve svých technických podkladech běžně zveřejňují) – ti zaujmou takový postoj, že tento údaj nedeklarují a projektant do výpočtu zahrne údaj z normy s vědomím, že většina výrobců uvádí u svých výrobků údaj µ = 25 000 až 50 000 – samozřejmě s výjimkou parozábran, u kterých se µ vyžaduje co nejvyšší. Objeví-li se obdobné údaje v odborné literatuře a zdůrazní-li se, že fólie mají výhodnější µ = 7 000 až 20 000 a asfaltové pásy mají µ = 20 000 až 50 000, je to živná půda pro budoucí problémy – se součinitelem prostupu tepla nejsou mimo eventuálně zvýšené náklady na vytápění velké problémy; ty však mohou v mnohem větší míře nastat při kondenzaci vodních par ve střešní konstrukci, kterou hodnota činitele difuzního odporu vodních par µ zásadně ovlivňuje.

Tyto problémy se často řeší systémem, který bychom mohli popsat jako rekonstrukce ploché střechy novou rekonstrukcí – to znamená, že ve velmi krátkém časovém úseku několika let se musí provádět jedna rekonstrukce za druhou, přestože byl investor ujištěn, že střešní plášť má životnost několik desítek let. Proto i tady musí platit základní zásada: posuzujme vždy konkrétní výrobek, ať už fólii nebo asfaltový modifikovaný pás.

Ing. Antonín Parys
Foto: autor, Rockwool

Autor pracuje jako soudní znalec, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby.

Komentáře