Partneři sekce:
  • Stavmat
  • REHAU
  • Xella
  • Sika

Zdění z broušených cihel plněných minerální vlnou

Zdění z broušených cihel plněných minerální vlnou

Aby se při použití cihlového systému Porotherm Profi využily všechny výhody zdění na tenkou ložnou spáru, musí se věnovat velká pozornost založení první vrstvy cihel. Prvním důležitým krokem je proto výškové zaměření základové desky v místech, kde se budou vyzdívat stěny.

Zaměření se samozřejmě dělá až po natavení izolačních pásů v místech stěn. Při nivelizaci se určí nejvyšší bod základů. Z tohoto bodu se pak vychází při zakládání první vrstvy cihel.

První vrstva cihel se zakládá na dokonale vodorovnou a souvislou vrstvu malty (ne na maltu v pruzích), která nesmí být v žádném případě tenčí než 10 mm. Na založení první vrstvy se používá speciální vápenocementová zakládací malta – Porotherm AM, resp. v zimním období Porotherm AM-W. Aby tato maltová vrstva byla skutečně vodorovná, používá se při jejím nanášení nivelační přístroj s latí a vyrovnávací souprava, která se skládá ze dvou přípravků s měnitelným nastavením.

Pomocí těchto přípravků se nastavuje tloušťka a šířka nanášené maltové vrstvy na jednotlivých místech základů. Kromě vyrovnávací soupravy je na urovnání maltové vrstvy potřebná hliníková lať o délce alespoň 2 m.

Jeden výškově nastavitelný přípravek se postaví na nejvyšší bod základů (nebo stropní desky tvořící zakládací rovinu pro další podlaží), kde se vyrovná podle zabudované vodováhy do vodorovné polohy a nastaví se tak, aby vodicí lištou vymezoval požadovanou minimální tloušťku maltové vrstvy 10 mm.

Poté do úchytu přípravku na doraz upevníme lať, na kterou nastavíme čtecí zařízení laseru přesně do výšky laserového paprsku. Po dobu zakládání již nesmíme s laserovým nivelačním přístrojem a ani se čtecím zařízením na lati hýbat. Nyní můžeme přípravek přemístit do místa, kde hodláme se zakládáním začít. Podle délky používané hliníkové latě pro srovnání maltového lože se odměří vzdálenost druhého vyrovnávacího přípravku od prvního. Oba přípravky se pomocí stavěcích šroubů nastaví do výšky určené nivelačním přístrojem, zároveň se podle tloušťky stěny nastaví i požadovaná šířka maltového lože a zkontroluje se vodorovná poloha vodicích lišt.

Napojení vnitřních nosných stěn a dělicích příček

Při napojování vnitřních nosných stěn a nenosných dělicích příček z broušených cihel platí stejné zásady jako pro nebroušené cihly. Pro zjednodušení práce se systémem cihel Porotherm Profi je vhodné k napojení vnitřních stěn a příček použít stěnové spony – speciální nerezové ploché kotvy. Kotvení stěn tlouštěk 175 až 365 mm se provádí dvěma sponami v každé druhé ložné spáře, kotvení příček tlouštěk 80 až 140 mm k nosné konstrukci se provádí jednou sponou v každé druhé ložné spáře. Kotva před vložením do spáry musí být namočena v maltě nebo v lepidle. Také styčná plocha cihel v místě napojení na kolmou stěnu musí být opatřena maltou nebo lepidlem. V místě vložení stěnových spon je vhodné cihly lehce probrousit pilníkem nebo poklepat zednickým kladívkem, aby tloušťka ložné spáry byla rovnoměrná a nedocházelo v tomto místě ke zvětšení její tloušťky o tloušťku stěnové spony.

Ostění a parapet

Systém cihel Porotherm T Profi, resp. Porotherm T Profi Dryfix plněných minerální vatou nepotřebuje koncové cihly, protože tepelný izolant je již uvnitř cihel. V ostění otvorů se po vrstvách střídají půlky s dvojbloky půlek. Toto řešení zajišťuje dostatečně pevné ukotvení rámu výplně otvoru pomocí turbošroubů, které musejí být tak dlouhé, aby prošly skrze první otvor v cihle s minerální vlnou a ukotvily se až do dvojice vnitřních žeber dvojbloku nebo dvojice obvodových žeber půlky a celé cihly ve styčné spáře.

Parapet je možné opět ukončit vrstvou celých nebo polovičních cihel otočením o 90° kolem vodorovné osy kolmé k rovině stěny.

Pozor!
Cihly ukládejte do zdiva ještě před zavadnutím povrchu lepidla, tj. nejdéle do 3 minut. Cihly se po usazení do lepidla nesmí zvedat a ani posouvat. Smí se pouze provést mírná korekce polohy do 2 mm posunu po ložné spáře, jinak by se musely nanést nové pruhy lepidla.

02 | Položení první vrstvy cihel
První vrstva cihel se ukládá přímo do maltového lože. Přitom je třeba neustále dbát na správnou konzistenci malty. Osazované cihly by mělo být možné pohodlně vyrovnat, nesmí se přitom příliš vtlačovat do malty. V případě, kdy je už malta příliš tuhá, je možné na její povrch přidat vrstvu malty pro tenké spáry. Při osazování první vrstvy cihel je velmi důležité, aby výškové rozdíly mezi jednotlivými cihlami nepřesahovaly 1 mm tak, aby rozdíl bylo možné vyrovnat tenkou vrstvou malty.

05 | Lepení dalších vrstev
Na dvě dvojice navlhčených vnitřních podélných žeber cihel, které jsou nejblíže k oběma vnějším lícům stěny (celkem se u všech tlouštěk stěn od 300 do 500 mm slepují 4 podélná žebra uvnitř stěny, lepidlo je tak chráněno proti účinkům působení UV záření), se rovnoběžně nanesou jedním krokem pomocí speciálního nástavce ve tvaru Y na špičku aplikační pistole vždy dva tenké pruhy lepidla o průměru cca 1,5 cm. Lepidlo je tak uvnitř zdiva chráněno proti účinkům působení UV záření. Vždy se nanáší pouze taková délka pruhů pěny, aby se nejpozději do tří minut do nich stihly osadit cihly.

06 | Zásady správného zdění
Při zdění se postupuje obdobně jakou u nebroušených cihel. Při pokládání jednotlivých cihel je třeba využívat spojení pero+drážka tak, že spodní okraj cihly se opře o vrch cihly již uložené a spustí se po drážkách dolů na spodní vrstvu cihel. Cihly se nesmí do konečné polohy posouvat po ložné ploše, aby nedošlo k setření malty nebo lepidla.

Protože se při zdění stěny postupuje od obou rohů či konců stěny směrem ke středu, je zpravidla potřeba upravit délku poslední cihly na požadovaný rozměr. K řezání cihelných bloků se používají vhodné nástroje, nikdy ne zednické kladivo nebo sekyra. Doporučujeme používat ruční elektrickou pilu s protiběžnými listy typu aligátor nebo stolovou okružní pilu s posuvem.

07 | Vazba rohu
U cihel Porotherm T Profi je pro tloušťky stěn 300 a 440 mm potřebné vytvořit rohové cihly uříznutím na stavbě ze základního tvaru cihel v místě naznačeném hranatou obdélníkovou drážkou v obou lících cihel. Pevného spojení mezi poloviční a rohovou cihlou se docílí nanesením malty pro tenké spáry nebo lepidla do rovné styčné spáry mezi oběma cihlami.

Vazba cihel v rohu/koutu v každé vrstvě musí být oproti cihlám předchozí vrstvy na tom samém rohu půdorysně otočená o 90°. Při pokládce dalších vrstev cihel musí být zabezpečena dostatečná vazba zdiva: pro minimální vzdálenost mezi styčnými spárami ve dvou sousedních vrstvách platí větší z hodnot 40 mm nebo 0,4 × h , kdy h je výška zdicího prvku. V případě broušených cihel je minimální délka vazby 0,4 × 249 = 100 mm.

01 | Začátek zdění
Zdění obvodových stěn se začíná v rozích osazením rohových cihel. Zde platí stejná pravidla jako u systému zdění z nebroušených cihel. Každá rohová cihla je oproti rohovým cihlám v sousedních vrstvách půdorysně otočená o 90°. Mezi takto osazené rohové cihly se z vnější strany natáhne zednická šňůra. Podél ní se ukládají jednotlivé cihly první vrstvy, které se urovnají v obou směrech pomocí gumové paličky a vodováhy.

03 | Zdění dalších vrstev cihel
Zdění dalších vrstev zdiva probíhá pomocí lepidla Porotherm Dryfix.extra, dodávaného pro tento účel spolu s cihlami označenými Porotherm T Profi Dryfix. Na tyto cihly se bez rozdílu tloušťky stěny vždy nanášejí 4 tenké pruhy lepidla! Před uvedení do provozu dózu s lepidlem cca 20krát důkladně protřepejte a našroubujte na adaptér aplikační pistole. Nyní povolte regulační šroub a po dobu minimálně 2 sekund stiskněte spoušť pistole k jejímu naplnění. Dávkování lepidla se reguluje spouští pistole a regulačním šroubem (viz návod na etiketě dózy s lepidlem).

04 | Nanášení lepidla na ložnou plochu cihel
Horní plochu dvou vnitřních širokých žeber od obou líců cihel ve zdivu doporučujeme těsně před aplikací lepidla navlhčit malířskou štětkou, a to obzvláště při vysokých teplotách při zdění. Odstraní se tak prach cihel z broušení ložných ploch a zároveň urychlí průběh tvrdnutí lepidla. V zimním období se při teplotách pod 0 °C malířská štětka nevlhčí, prach se ometá suchou štětkou.

Informace o materiálu:
Broušené cihly Porotherm T Profi mají obě ložné plochy zbroušené do téměř absolutní roviny, přičemž obě ložné plochy jsou navzájem rovnoběžné. To umožňuje vyzdívání na speciální maltu pro tenké spáry tloušťky cca 1 mm nebo na polyuretanové lepidlo. Proto mají broušené cihly pro zachování výškového modulu 250 mm výšku 249 mm.

TEXT + FOTO: Wienerberger cihlářský průmysl

Článek byl uveřejněn v časopisu Realizace staveb.