Partneři sekce:
  • SCHELL

Návrh a realizace řízeného větrání s rekuperací tepla

Návrh a realizace řízeného větrání s rekuperací tepla

Ať již se jedná o rodinný nebo bytový dům, byt nebo firemní prostory, novostavbu nebo rekonstrukci, větrání, předehřívání nebo ochlazování vzduchu, s rozmanitou paletou produktů v různých kvalitativních, cenových a komfortních třídách, existuje na našem trhu mnoho řešení. Pouze kombinací kvalitních větracich jednotek a rozvodů vzduchu spolu s vhodnými doplňujícími produkty lze dosáhnout žádaného výsledného efektu a dlouhodobé spokojenosti zákazníka. Při realizaci řízeného větrání s rekuperací tepla se postupuje níže uvedeným postupem.

Návrh systému větrání a cenová nabídka
Podkladem pro návrh systému větrání jsou požadavky a podklady zákazníka: vyplněný zadávací formulář, projektová dokumentace domu/objektu zahrnující půdorysy včetně vyznačení využití místností a řezu domu. Návrh systému nuceného větrání se zpětným získáváním tepla (obr. 1) se provádí se znalostí všech souvislostí a s respektováním příslušných norem a vyhlášek.


Příklad kompletního systému větrání od firmy Zehnder zahrnující větrací jednotku s rekuperací tepla až 95 %, vysoce hygienický rozvod vzduchu a výústky v podobě ventilů nebo designových mřížek. Instalace je díky sladěným a snadno instalovatelným součástem systému rychlá a jednoduchá. Instalatér obdrží vše „z jedné ruky“ a může ke spokojenosti uživatele systém větrání optimálně vyregulovat a poskytnout souhrnnou záruku na celý systém.

Pro dimenzování výkonu větrání je závazná vyhláška o technických požadavcích stavby č. 268/2009 Sb., odst. 5: „Pobytové místnosti musí mít zajištěno dostatečné přirozené nebo nucené větrání a musí být dostatečně vytápěny s možností regulace vnitřní teploty. Pro větrání pobytových místností musí být zajištěno v době pobytu osob minimální množství vyměňovaného venkovního vzduchu 25 m3/h na osobu nebo minimální intenzita větrání 0,5 1/h.Větrací jednotka Zehnder ComfoAir 350 pro rodinný dům v kombinaci se zemním kapalinovým výměníkem  ComfoFond-L nejen rekuperuje teplo, ale díky zemnímu výměníku navíc vzduch v létě předchlazuje a v zimě předehřívá, a tím současně zabraňuje zamrzání výměníku při nízkých venkovních teplotách.

Jako ukazatel kvality vnitřního prostředí slouží oxid uhličitý CO2, jehož koncentrace ve vnitřním vzduchu nesmí překročit hodnotu 1 500 ppm.“ Požadavky pro stanovení výkonu větrání obytných budov jsou stanoveny v doporučených normách ČSN EN 15251 a ČSN EN 15 665 uvedených v tabulce, přičemž návrh maximálního větracího výkonu se stanovuje podle vypočteného nejvyššího požadavku (tab. 1 a 2).

Tab. 1 Požadavky pro stanovení výkonu větrání

* Rovnoměrná výměna vzduchu = množství odváděného vzduchu (z kuchyně, koupelny a WC) musí být vždy v rovnováze s množstvím přiváděného vzduchu (do obývacího pokoje, ložnice, dětských pokojů)!
Modře zvýrazněné – obvyklé používané parametry pro výpočet výkonu. Nejvyšším požadavkem větrání je zpravidla požadavek dle typu místnosti.

Tab. 2 Příklad stanovení požadovaného výkonu větrání dle ČSN EN 15251 

Na základě vypočteného požadovaného výkonu větrání a navržených tras rozvodů vzduchu se vypracuje cenová nabídka. Pro její zpracování lze využít návrhové programy výrobců. Příkladem je speciální návrhový software ComfoPlan firmy Zehnder, který je poskytován partnerům bezplatně a při návrhu systému větrání zohledňuje osvědčenou normu DIN 1946-6 při respektování české vyhlášky a norem ČSN EN 15251 a ČSN EN 15 665. Výstupem z tohoto programu je individuálně zpracovaná cenová nabídka s popisem, objednacím číslem a vyobrazením všech navržených výrobků a liniové schéma vedení rozvodů vzduchu. Uživatel tím získá podklad pro své rozhodnutí a podklad pro projektanta a vypracování prováděcí dokumentace.

Prováděcí projektová dokumentace
Pro bezproblémovou realizaci systému větrání a upřesnění cenové nabídky se doporučuje vypracovat prováděcí projekt projektantem. Prováděcím projektem se upřesní umístění větrací jednotky, délka a místo vedení rozvodů vzduchu stejně jako přesné umístění vývodů vzduchu v místnostech. Projektant využívá k zpracování projektu systému větrání k dispozici 3D modely použitých výrobků. V případě zájmu mohou výrobci uživateli nebo realizační firmě doporučit projektanty se zkušenostmi s návrhem systémů větrání nebo proškolit projektanty vypracovávající projekt domu nebo stavby.

Instalace


Extrémně hladký vnitřní povrch „Clinside“ kulatého ohebného potrubí Zehnder o průměru 50, 75, 90 a 110 mm zabraňuje usazování nečistot a výrazně usnadňuje jeho čištění, což bylo nedávno potvrzeno i certifikátem Hygienického institutu SKZ. Vlnitý vrchní povrch trubek přispívá k jeho vysoké stabilitě a odolnosti vůči běžnému namáhání na stavbě a zároveň umožňuje vysokou pružnost a malé poloměry ohýbání.

Instalace rozvodů vzduchu se doporučuje provádět souběžně se zdicími pracemi, kdy náklady na rozvod vzduchu jsou nejnižší. Potrubí můžeme položit a zalít přímo do vrstvy betonu (obr. 3a, b). Díky jeho ohebnosti nejsou potřeba dodatečné tvarovky, které by zvyšovaly cenu. Rozvod vzduchu můžeme rovněž umístit do vrstvy izolace nebo stropních podhledů (obr. 04a, b). Vlastní větrací jednotka, rozvaděče, tlumiče vzduchu a ostatní doplňující zařízení, umístěné zpravidla do technické místnosti, se instalují až po dokončení omítek v rámci kompletace. Instalaci, uvedení do provozu a vysvětlení obsluhy uživateli stavby provede instalatér, nejlépe autorizovaný partner výrobce nebo instalatérská firma jím předem proškolená podle prováděcího projektu v souladu s návodem na montáž a obsluhu. K získání potřebné odbornosti může instalatér využít dostupná školení (například jednodenní intenzivní školení v Zehnder Akademii). Výhodou pro koncového zákazníka i instalatéra je kompletní systém větrací jednotky a rozvodu vzduchu od jednoho výrobce. Instalace pak může být díky sladěným a snadno instalovatelným součástem rozvodů vzduchu rychlá a snadná. Předpokladem pro správnou montáž a vysvětlení obsluhy konečnému zákazníkovi jsou návody na instalaci a obsluhu v češtině.

Pro instalaci rozvodů vzduchu do vrstvy izolace nebo stropních podhledů lze použít i ploché patentované trubky Zehnder Flat 51 s výškou pouhých 51 mm. Instalace je díky jejich ohebnosti a široké nabídce tvarovek snadná a rychlá.

Vyregulování systému
Po instalaci oken, dveří a uzavření domu nebo objektu se provádí individuální nastavení systému větrání včetně vyregulování proškoleným autorizovaným partnerem firmy výrobce.  Při tom dojde k proměření skutečných průtoků vzduchu do jednotlivých místností a jejich následné vyregulování omezovači průtoku, instalovatelnými do potrubí nebo nastavením regulovatelných ventilů. Příklady omezovačů průtoku pro kulaté a ploché trubky Zehnder můžete vidět na obr. 5a, b

Příklady omezovačů průtoku pro kulaté a ploché trubky Zehnder

Údržba, čistění
Pro zachování dlouhé životnosti a trvalé účinnosti a efektivnosti rekuperace je nutná občasná následující údržba, a to jak uživatelem, tak i jednou za 2 až 4 roky servisním technikem:

  • a) Údržba prováděná uživatelem. Uživatel provádí sám následující údržbu podle návodu na obsluhu, neboť bez ní se postupně snižuje účinnost systému větrání a rekuperace: Čištění nebo výměna filtrů v návaznosti na signalizaci na ovládacím panelu. V závislosti na místě domu/stavby se doporučuje měnit filtry každých 6 až 12 měsíců a v případě potřeby je mezitím vyčistit vysátím vysavačem. Rovněž se jednou až dvakrát doporučuje vyjmout ze zdi nebo stropu ventily pro přívod nebo odvod vzduchu, ventily opláchnout vlažnou mýdlovou vodou a osušit, v nich umístěné prachové filtry vysát vysavačem a ventil s filtry nasadit zpět (obr. 6a, b, c).Filtry u větracích jednotek Zehnder ComfoAir 350 jsou velice snadno přístupné, jejich čištění nebo výměna je naprosto jednoduchá a bez problému ji zvládne každý uživatel.

  • b) Údržba prováděná instalatérem – servisním technikem. Jednou za 2 až 4 roky (dle místa umístění domu) se doporučuje zkontrolování výměníku tepla a ventilátorů: Vyjmutý výměník tepla se profoukne vzduchem nebo vysaje vysavačem. Výměníky nové generace s polymerovými membránami lze rovněž propláchnout vodou, nechat oschnout a vložit do jednotky zpět. Údržba ventilátorů spočívá v jejich vyjmutí, očistění oběžných kol jemným kartáčem a vysátím prachu. Větrací trubky by měly být z hlediska hygieny, nízkých tlakových ztrát a hlučnosti uvnitř hladké. Ačkoliv se na jejich hladkém povrchu zpravidla neusazují žádné nečistoty, je žádoucí navrhnout systémy rozvodů vzduchu tak, aby bylo možné potrubí (po letech používání) v případě potřeby snadno a důkladně vyčistit. Firma Zehnder nabízí vyčistění potrubí vysavačem s rotujícími kartáči (obr. 7a, b).Entalpické výměníky nové generace od firmy Zehnder s polymerovými membránami, rekuperujícími teplo i vlhkost, lze osprchovat nebo několikrát ponořit do teplé vody, a tím podstatně ještě lépe vyčistit, prodloužit jejich životnost a zabezpečit nesníženou účinnost rekuperace po mnoho let. O čistotu potrubí se postará vysavač s rotujícími kartáči.

Záruční a pozáruční servis
Záruka na systémy větrání je obvykle 24 měsíců od data instalace. Pro případný servis se doporučuje využít k tomu proškolené servisní techniky, na které Vám rádi sdělí kontakty výrobci.

Text: Ing. Jiří Štekr

Článek byl uveřejněn v časopisu TZB HAUSTECHNIK.