Partneři sekce:

Kvalita vnitřního prostředí administrativní budovy Fenix Trading v Jeseníku

Článek se podrobněji věnuje kvalitě vnitřního prostředí budovy administrativního centra společnosti Fenix Trading (postaveného v rámci konceptu 2020, tedy domů s téměř nulovou spotřebou energie jako aktivních prvků energetické soustavy). Základem textu o kvalitě vnitřního prostředí je zpráva Ing. Miroslava Urbana z UCEEB z prosince 2018, v rámci které bylo hodnoceno vnitřní prostředí administrativní budovy Fenix Trading v období 09/2017–08/2018.

V budově byly po celou dobu testovacího provozu monitorovány parametry vnitřního prostředí v rozsahu měření teploty vzduchu, relativní vlhkosti vzduchu, těkavých organických látek (VOC) a koncentrace CO2. Teplota vzduchu a relativní vlhkost vzduchu byla snímána ve všech prostorách, CO2 a VOC byly navíc monitorovány pouze v kancelářích.

Parametry byly snímány v minutovém kroku a byly vyhodnocovány na základě norem ČSN EN 15251 a ČSN EN ISO 7730. Tyto normy umožňují stanovit a definovat kategorizaci hlavních monitorovaných parametrů vnitřního prostředí.

Zmíněné normy také určují parametry pro sledování (kontrolu) a zobrazování (měření) vnitřního prostředí ve stávajících budovách, které, jak bylo uvedeno výše, doporučuje revize směrnice o energetické náročnosti budov.

Vyhodnocení parametrů sledovali pracovníci UCEEB pro každou místnost/kancelář po jednotlivých měsících, kdy pro každý monitorovaný parametr byly stanoveny kategorie popsané v tabulce 1. Kvalitativní nastavení hranic jednotlivých kategorií, uvedených v tabulce 2, pak vychází z technických norem a hygienických požadavků národní legislativy a zohledňuje roční období a adaptaci člověka na jednotlivé části roku.

Hodnocení parametrů vnitřního prostředí bylo založeno na zpracování četnosti/souhrnu časových úseků pro danou kategorii I až III (IV). Pro každý hodnocený měsíc a hodnocenou místnost v budově byl zpracován přehled a hodnocení monitorovaných parametrů vnitřního prostředí.

Tab. 1 Kategorie vnitřního prostředí podle ČSN EN 15251

Tab. 2 Hranice jednotlivých kategorií pro teplotu vzduchu jeho relativní vlhkost a koncentraci CO2 v různých ročních obdobích

Teplota vzduchu

Hodnocení teploty vzduchu především v otopném období dosahovalo v pracovní době velmi dobrých a stabilních parametrů. V kancelářích odpovídala po 80–90 % pracovní doby teplota vzduchu požadavkům kategorie I. Obecně byly největším problémem měsíce přechodného období (duben a květen 2018), kdy z důvodů vysokých venkovních teplot spadaly teploty do kategorií II a velmi malá část do kategorie III.

V důsledku toho byly požadavky kategorie I v přechodném období plněny pouze v 60 % celkového času pracovní doby. V letním období kategorie vnitřního prostředí pro teplotu vzduchu dosahovaly kategorií II+ (cca 40 % z pracovní doby), případně III+ (cca 20 % z pracovní doby).

V případě zapnutí multisplit systému bylo možné dosáhnout po většinu pracovní doby kategorii I, případně kategorii II+. Obecně lze konstatovat, že ve všech prostorách se stálou přítomností osob, tzn. v kancelářích, byla stabilní a prakticky stejná teplota vzduchu.

Hodnocení teploty vzduchu pro budovu FOC v Jeseníku

Relativní vlhkost vzduchu

Kategorie pro relativní vlhkost vzduchu jsou uvedeny v tabulce 2. Hodnocení relativní vlhkosti vzduchu se týkalo pouze místností se stálým pobytem osob, vynechány byly kuchyňky, WC apod. V letních měsících byla po 70–80 % pracovní doby dosahována kategorie I, tj. relativní vlhkost byla vyšší než požadovaný rozsah 45–55 %.

Nepřehlédněte: Realizace skutečně téměř nulových budov v ČR

V zimních měsících, resp. v otopném období (říjen–prosinec) dosahovalo zatřídění relativní vlhkosti vzduchu záporných kategorií, tzn. v rozsahu kategorie I–IV (-). Kategorie IV (-), tzn. relativní vlhkost vzduchu pod 30 %, představovala v zimních měsících pro jednotlivé kanceláře podíl cca 30–40 % z celkové pracovní doby.

Hodnocení relativní vlhkosti vzduchu pro budovu FOC v Jeseníku

Koncentrace CO2

Kategorie pro koncentraci CO2 ve vzduchu jsou uvedeny v tabulce 2. Hodnocení koncentrace CO2 lze opět rozdělit na letní a podzimní měsíce a měsíce otopného období. V letních měsících byl maximálně využíván větrací vzduch k odvodu tepelné zátěže, z tohoto důvodu byla prakticky v celé budově minimální koncentrace CO2 (hodnoty se pohybovaly mezi 400–600 ppm).

V otopném období se výrazně redukovala dodávka čerstvého vzduchu, nicméně 50–60 % pracovní doby se koncentrace CO2 pohybovala v kategorii I, zbytek času víceméně připadl na kategorii II, prakticky výjimečně pouze v rozsahu 1–3 % času dosahovala koncentrace CO2 kategorie III.

Kanceláře měly i v zimním období minimální koncentraci CO2 (300–600 ppm), kdy mezi 7.–9. hod. se obvykle zvedla koncentrace nad hodnoty 750 ppm (3 % času pracovní doby).

Hodnocení koncentrace CO2 pro budovu FOC v Jeseníku

Celkové hodnocení parametrů

Budova splňovala kategorii I vnitřního prostředí pro teplotu vzduchu a koncentraci CO2 po většinu provozní doby. Relativní vlhkost vzduchu byla zejména v zimních měsících hodnocena v nižších kategoriích a v případě celé budovy je relativní vlhkost vzduchu nízká.

Tato skutečnost je způsobena suchým venkovním vzduchem a absencí zvlhčování ve vzduchotechnické jednotce. Náprava je možná dodatečnou instalací parního zvlhčovače do technické místnosti a nepřímým vlhčením vzduchu za vzduchotechnickou jednotkou.

FOC Jeseník přehled místností s monitorovanými parametry
FOC Jeseník – přehled místností s monitorovanými parametry |

Spojení elektrického vytápění, fotovoltaiky a chytré akumulace energie

Akumulační systémy se postupně stávají součástí nově stavěných budov, zejména tam, kde je zároveň umístěna fotovoltaická elektrárna a instalováno velkoplošné elektrické vytápění, případně vytápění elektrickými sálavými panely.

Od partnerů ASB

Ostatně i výsledky z provozu administrativního centra Fenix Trading v Jeseníku dokazují, že decentralizovaná výroba elektřiny ve spojení s její akumulací má potenciál výrazně snížit spotřebu a zvýšit energetickou nezávislost provozovatele.

K čemu slouží administrativní budova Fenix Trading?
Kancelářská budova Fenix Trading ve standardu nZEB v Jeseníku ověřuje spolupráci fotovoltaiky, elektrického sálavého vytápění a bateriového úložiště. Budova byla dokončena v červnu 2016.Administrativní objekt je obdélníkového půdorysu o rozměrech zastavěné plochy 10,3 × 14,3 m a výšky cca 12 m. Užitná plocha budovy je 270 m2 (bez terasy ve 3. NP).Vytápění budovy zajišťují elektrické přímotopné sálavé systémy firmy Fenix, otopné plochy jsou umístěny přímo v obsluhovaných prostorech. Jedná se o stropní panely ECOSUN G, nástěnné panely GR a podlahové vytápění ECOFLOOR v různých kombinacích.Chlazení budovy zajišťuje v kombinaci se vzduchotechnickým systémem kompresorová chladicí jednotka umístěná na střeše objektu. Větrání objektu je zajištěno pomocí centrální VZT jednotky se zpětným získáváním tepla.Hygienické množství čerstvého vzduchu představuje 386 m3/h, maximální průtok větracího přiváděného vzduchu je 1 364 m3/h (včetně cirkulačního vzduchu). Příprava teplé vody je zajištěna přímo v místě spotřeby pomocí elektrických zásobníkových ohřívačů.
startup AERS jaro 2016
Jednou z klíčových zájmových oblastí tohoto startupu je vývoj, výroba a podpora distribuce akumulačních energetických stanic, což jsou zařízení sloužící k akumulaci elektrické energie, s využitím energie získané z distribuční sítě i OZE a řízeným využíváním vlastní spotřeby.Pro rodinné domy má nyní AERS v nabídce výkonovou akumulační stanici AES 10 a její výkonovou optimalizaci, stanice AES 6. Křest této bateriové akumulační stanice a s ním spojené představení modulárních akumulačních stanic od společnosti AERS se uskutečnil v září 2018 v průběhu veletrhu FOR ARCH.Další veletržní prezentací byla expozice AERS na konferenci Smart Energy Forum na začátku listopadu. Začátkem roku 2019 se nová akumulační stanice stane součástí několika připravovaných pilotních projektů. Jedním z nich je další společný projekt Fenix Group a ČVUT UCEEB, který se připravuje v oblasti rodinných domů. Kromě obou uvedených partnerů se do něj zapojí i další subjekty.
Text: Ing. Peter Šovčík. Autor působí jako externí konzultant společnosti Fenix Group.
Foto: archiv autora

Článek byl uveřejněn v časopisu TZB Haustechnik 1/2019.

RubrikyVětrání a klimatizace