Tab. 1 Kategorie vnitřního prostředí podle ČSN EN 15251