diagnostika vzduchotechnických a klimatizačních zařízení v budovách
Galerie(5)

Komplexní diagnostika vzduchotechnických a klimatizačních zařízení v budovách

Úprava a distribuce vzduchu je ovlivněna fyzikálními zákony a návrh vzduchotechniky vyžaduje znalosti hodnot fyzikálních veličin, se kterými následně pracuje. Jejich zjišťování není vždy jednoduché už z podstaty toho, že správně fungující vzduchotechnika je laickým uživatelem vnímána pouze jako „příjemné vnitřní prostředí“. Realizační firmy jsou proto odkázány na kvalitní a spolehlivé měřicí přístroje.

Každý realizovaný projekt projde před svou realizací důkladnou kontrolou, jejímž výsledkem je mnohdy přepracovaný projekt. Zde se odrážejí zkušenosti zúčastněných odborníků z praxe, předchozích zakázek a jejich uvádění do provozu. Zakázky většího rozsahu obsahují řadu regulačních a konfigurovatelných prvků, které je nutné před spuštěním systému správně nastavit.

testo 420
testo 420: přístroj pro měření objemu průtoku
diagnostika vzduchotechnických a klimatizačních zařízení v budovách
testo 400

Předpokladem funkčního řešení vedoucího ke spokojenému zákazníkovi je, aby se při uvádění do provozu systém správně zreguloval a nastavil, případně aby se na základě zkušeností z provozu provedla pozdější úprava nastavení. Klíčovou roli zde hrají přístroje pro měření diferenčního tlaku, průtoku vzduchu v potrubí i na distribučních prvcích, případně přístroje pro měření dalších vlastností vzduchu (teplota, vlhkost aj.).

Technická příprava

Při rekonstrukcích a rozšiřování stávajících provozů je nutné změřit a analyzovat původní stav a na základě tohoto měření navrhnout zákazníkovi funkční a cenově akceptovatelné řešení. Zde se uplatní měření především na distribučních prvcích, kde se využívá především přístroj pro měření objemu průtoku.

Pro orientační měření lze také využívat žárové anemometry a vrtulkovou sondu. Výstupy těchto měření lze však použít pouze jako orientační a velmi závislé na zkušenostech a odhadu technika, který zná charakteristiku proudění vzduchu jednotlivých distribučních elementů.

Instalace a realizace

Zrychlení montáže představuje použití měřicího přístroje určeného pro instalaci a servis chladicích zařízení s chladicím médiem (F-plynů a jeho náhrad). Zde má velký význam výběr měřicího přístroje – běžné analogové měřicí přístroje již nedávají tak přesné hodnoty jako jiné, modernější přístroje na trhu, což může ovlivnit servis, diagnostiku závad, ale i samotné uvedení do provozu.

testo 420: přístroj pro měření objemu průtoku

Uvedení do provozu a zregulování

Klíčová fáze každého projektu přichází bezprostředně před jeho předáním uživateli. Při nastavování vzduchotechniky se uplatní diferenční tlakoměr, který odečte proudění vzduchu v jednotlivých větvích potrubí. Při měření celkového množství vzduchu a regulaci koncové distribuce a distribučních elementů se dále uplatní především vrtulková sonda. Zde je v rámci urychlení měření klíčová dostupnost teleskopického nástavce vrtulkové sondy a dlouhého tubusu u objemového průtoku – to umožňuje měření z podlahy nebo nízkých schůdků, a je proto dobré se při koupi přístroje na tyto detaily zaměřit.

Při měření se využívají především ukazatele okamžitých nebo zprůměrovaných hodnot, které se zaznamenávají do připravených tabulek ručně. Přístroje na trhu už ovšem nabízí uložení, vytřízení a vystavení příslušného protokolu přímo na místě měření. Je tedy na osobní preferenci technika, zda zůstane u starých, ručních metod, nebo se přikloní k modernějšímu řešení, které má potenciál šetřit čas všem zúčastněným stranám.

Servis a diagnostika

Nabízený servis tvoří důležitou součást kompletní mozaiky služeb pro zákazníky. Klíčovou úlohou servisu je udržet optimální chod vzduchotechniky, předcházet jejím poruchám a následné nefunkčnosti. Pokud však takové situace nastanou, je nutné je diagnostikovat a následně poruchy odstranit.

Měřicí přístroje se uplatní při ladění systému distribuce vzduchu, které se provádí zpravidla po delším používání, kdy zákazník potřebuje systém upravit nebo ověřit jeho správnou funkčnost. V případech pravidelné údržby chladicích zařízení je nutné provádět měření potenciálních úniků chladicího plynného média. Chladicí zařízení jsou díky své mechanické složitosti náchylná ke komplikovaným poruchám.

testo 400

Jaká je praxe: přístroje testo

Společnost z oblasti automobilového průmyslu oslovila servisní společnost s požadavkem na zlepšení kvality prostředí doplněním chlazení. Jedná se o třípatrovou kancelářskou budovu, která je součástí výrobního závodu. Měřením se mělo prověřit, zda pro nově instalovaný chladicí výkon bude proudění vzduchu v systému dostatečně dimenzované, aby bylo možné upravený vzduch účinně a rovnoměrně distribuovat do potřebných prostor.

Samotné měření probíhalo tři dny. Nejprve se pomocí vrtulkové sondy o průměru 100 mm s univerzálním přístrojem testo 445 změřil celkový průtok vzduchu na venkovních žaluziích pro přívod a odvod do vzduchotechnické jednotky. Následně za použití objemového měřiče průtoku vzduchu testo 420 s jeho rukávovým nástavcem o základně 610 x 610 mm měřil přívod a odvod vzduchu na koncových elementech, nejčastěji anemostatech.

testo 420

Oproti dříve používané metodě měření na koncových elementech pomocí vrtulkové sondy o průměru 100 mm na univerzálním přístroji testo 445 proběhlo samotné měření výrazně rychleji (odhadovaná úspora času je až 50 %), mj. i proto, že nástavec zakryje celou plochu vyústky a není nutné před měřením zadávat její rozměry a k hodnotám se dopočítávat zprůměrovaným měřením. Délka rukávového nástavce (usměrňovače proudění) je dostatečná k tomu, aby osoba běžného vzrůstu v kancelářských prostorách do světlé výšky 3 m zvládla provést měření z podlahy.

Ačkoliv je v nabídce i větší usměrňovač průtoku o rozměrech 915 x 915 mm, nebyl v našem případě potřeba. Standardně dodávaný nástavec zvládne měřit většinu běžně používaných rozměrů vyústek. Výhodou měřicího přístroje testo 420 je i možnost jej odmontovat z konzoly a využít pro měření diferenčních tlaků.

Vytvořeno z podkladů Testo.
Foto: Testo