Technologie pro výrobu elektrické energie z biomasy
Galerie(4)

Technologie pro výrobu elektrické energie z biomasy

Partneři sekce:

Výroba elektrické energie z biomasy představuje ekonomicky zajímavou technologii pro kombinovanou výrobu tepla a elektrické energie z biomasy. V obecné rovině se jedná o jednu z možných variant využití energie z biomasy jako obnovitelného zdroje.

Společnost Step TRUTNOV, a. s., předala do trvalého provozu první elektrárnu na biomasu, která je první svého druhu v celé Evropě. Elektrárna byla postavena pro firmu Zemcheba, s. r. o., Chelčice, která je českým výrobcem marmelád, ovocných džusů, sušeného ovoce a krmiva pro psy. Elektrárna vyrábí 8,4 MW tepelné energie a 1,3 MW energie elektrické. Tato technologie vyrábí v nepřetržitém 24hodinovém provozu 16 tun páry za hodinu.

Parní kotel na biomasu s parním výměníkem

Kotle jsou vyrobeny ze dvou základních samostatných celků: z topeniště s hydraulickým roštem včetně zazdívky a parního výměníku vyrobené firmou Step TRUTNOV, a. s. V bubnech parních kotlů je vyráběna sytá pára o jmenovitém přetlaku 16 až 30 bar. Kotle jsou navrhovány s pochůzkovým provozem 1 × 4 hod. nebo podle místních podmínek.

Spalování v kotlích je řízeno systémem MAR regulovaným počítačem na základě dosažených snímaných a měřených veličin topného média, údajů ze spalin lambda sondy, teplot a podtlaku v topeništi.

Popel je dopravován hydraulickým dopravníkem umístěným napříč kotlem ve spodní části ven z kotle, kde samovolně padá do redlerového dopravníku a odtud je vynášen ven do kontejneru.

Technologie na výrobu elektrické energie (parní turbína, parní motor)

Sestava technologie na výrobu elektrické energie z biomasy pro sytou páru o daných vstupních parametrech je dodána jako kompletně smontovaná jednotka na přepravním rámu, která se skládá z parní turbíny nebo parního motoru a generátoru s příslušenstvím.

CC blok pro přeměnu zbytkové energie páry na elektrickou energii

Technologie bloku CC slouží k využití zbytkové tepelné energie k výrobě elektrické energie. Zbytková pára vystupující z motoru či turbíny využívá zbytkovou nízkotlakou páru na výrobu další elektrické energie, tedy slouží jako kondenzátor páry. Tepelná energie, kterou již nelze dále využít, je chlazena ve venkovních, vzduchem chlazených kondenzátorech.

Strojní část

Strojní část kotelny a úpravna vody jsou sestaveny z těchto technologií:

 • palivového hospodářství s podáváním biomasy do kotle nebo kotlů,
 • kompletního parního kotle na biomasu,
 • technologie na výrobu elektrické energie (parní turbíny nebo parního motoru dodaného na přepravitelném rámu),
 • kondenzačního cyklu (Condensing cyklus – CC) na využití zbytkové energie páry pro přeměnu na elektrickou energii,
 • napájecí technologie a tlakové nádoby pro odplynění napájecí vody,
 • kondenzátního hospodářství,
 • propojovacího parního a kondenzátního potrubí, 
 • úpravny vody,
 • armatur,
 • napájecích a oběhových čerpadel
 • ostatních zařízení nutných pro funkci a provoz kotelny a strojovny.

Systém řízení a elektro pro technologii výroby elektrické energie

Řídicí systém a operátorské pracoviště jsou připojovány na jednotlivá zařízení z řízené a sledované technologie. Systém tak zajišťuje dohled nad ostatními autonomními řídicími systémy parních kotlů, generátoru parního motoru nebo turbíny a  generátoru CC jednotky.  

Odtah a čištění spalin

Čištění spalin probíhá v odlučovačích tak, aby se splnily platné limity v místě, kde jsou kotle pro elektrárnu umístěny.

Klára Pavlíčková
FOTO: STEP Trutnov

Článek byl uveřejněn v časopisu TZB HAUSTECHNIK.