Partneři sekce:

Provoz nemocnice v Břeclavi je od února energeticky úspornější

Provoz nemocnice v Břeclavi je od února energeticky úspornější

Po sedmiměsíční rekonstrukci nemocnice od února přešla na energeticky optimalizovaný provoz díky speciálnímu projektu financování z dosažených úspor (EPC). Jedná se o zatím vůbec první realizovaný projekt svého druhu v Jihomoravském kraji. Projekt modernizace a optimalizace energetické soustavy by měl za deset let trvání EPC kontraktu pomoci nemocnici ušetřit téměř 130 milionů korun. Ročně by se tak mělo jednat o úsporu až 40 % dosavadních nákladů. Za ty mohl původní značně předimenzovaný systém vytápění a ohřevu vody s nízkou účinností.

Nemocnice v Břeclavi se dlouhodobě potýkala s vysokými náklady na teplo danými zastaralou koncepcí celé energetické soustavy s parovodními rozvody. Areál zásobovalo pět středotlakých parních kotlů o celkovém výkonu 12,57 MWt a účinnost celého systému činila díky různým ztrátám pouhých 80 %. Celkově byl výkon kotlů s ohledem na snižování energetické náročnosti celého provozu nemocnice značně předimenzovaný a bez možností kvalitní regulace. Jako nevyhovující byl shledán také stav vzduchotechniky s neúčinným rekuperačním systémem. Zařízení vzduchotechniky byla vesměs řízena pomocí dvoustupňových ventilátorů, které neumožňovaly účinné řízení z pohledu spotřeby tepla a elektrické energie.

Velkým specifikem celého projektu byla realizace za plného provozu nemocnice. Byl kladen velký důraz nejen na to, aby nebyl přerušen provoz, ale také aby nebyla dotčena pracoviště, ať už se jedná o operační sály nebo lůžková pracoviště. Proto se například přepojení jednoho z kotlů muselo odložit o několik hodin, dokud nebyly dokončeny veškeré úkony na operačním sále. Náběh nových prvků byl postupný, probíhal prakticky od začátku listopadu až do konce loňského roku. Mimo výrazných úspor lze nyní díky novým technologiím očekávat i příznivější vliv na životní prostředí. Z hlediska ochrany klimatu a klimatické změny je pak zvláště významná redukce emisí oxidu uhličitého, výrazně nižší emise pak lze zaznamenat i z hlediska oxidů dusíku.

Souhrn změn

Klíčovou součástí modernizace byla instalace nového zdroje tepla na zemní plyn, změnou topného média, přechodem z páry na topnou vodu, s využitím latentního tepla spalin a vybudování nových areálových teplovodních rozvodů. Kromě toho došlo k napojení jednotlivých pavilonů na novou soustavu v rámci vytápění či přípravy teplé užitkové vody a vzduchotechniky. Dále byly zajištěny zdroje technologické páry pro sterilizaci a vlhčení v rámci vzduchotechniky, vybudování nových předávacích stanic objektů ve všech částech areálu, instalace měření spotřeby tepla či instalace nového systému měření a regulace s centrálním dispečinkem.

Dále byla vybudována nová parní kotelna technologické páry, jako zdroj tepla pro vyvíječ čisté páry, s využitím teploty spalin ve spalinovém výměníku k předehřevu permeátní vody z 10 °C na 80 °C, pro přípravu čisté páry určené pro sterilizaci a vlhčení v rámci vzduchotechniky. Za realizací projektu přitom stojí pouze dvě společnosti – Amper Savings, poskytovatel služeb pro nemocnici, a Enbra, generální dodavatel celého projektu. Kromě navržení konkrétního řešení na klíč tak firma stála i za fyzickou realizací celého projektu. Realizace projektu jednou společností pro nemocnici znamená výhodu v případě dopojení nových prvků či dalšího rozšiřování, protože se vždy mohou obrátit na jediný subjekt. Samotné práce se ovšem neobešly bez komplikací. Podle původního plánu měla realizace začít zhruba na přelomu loňského června a července. Projektová dokumentace se ovšem začala zpracovávat až koncem srpna, přestože finalizace projektu byla stále naplánovaná na konec roku 2017. Šibeniční termín, jak by to někteří mohli označit, se přesto podařilo splnit.

Nový zdroj tepla a teplovodní rozvody

Jako základní kritérium u náhrady zdroje tepla byla vzata v úvahu hlavně účinnost. Výhodou nové kotelny jsou rovněž i nižší náklady z hlediska zajištění provozu. Kotelna totiž pracuje automaticky a nevyžaduje stálou obsluhu. Nemocnice musí zajistit pouze občasnou kontrolu stavu zařízení vyškolenou osobou. Kromě zdroje tepla byly modernizovány také všechny objektové předávací stanice v jednotlivých pavilonech nemocnice. Jejich technologie byla kompletně vyměněna a umožňuje mimo jiné také ekvitermní řízení jednotlivých topných okruhů s korekcí na dosažené vnitřní teploty v referenčních prostorách. Otopný systém v pavilonech byl také hydronicky zaregulován v celém rozsahu proměnlivého průtoku topné vody. Díky tomu se nejen maximálně využívá vyrobené otopné teplo, ale také se redukuje zbytečná práce oběhových čerpadel a snižuje se tak i spotřeba elektrické energie.

V průběhu realizace přitom, jako asi u každého projektu, muselo dojít k operativním změnám na místě, které musely být učiněny oproti původnímu plánu – například původně plánované nerezové potrubí bylo nakonec potřeba nahradit kvalitativně vyšším lepším nerezem, aby rozvody plnily svoji funkci – v tomto případě, aby pára na dezinfekci lékařských přístrojů dosahovala potřebné kvality. Stávající zdroj páry určené pro sterilizace a vlhčení potřebných okruhů vzduchotechniky byl zrušen. Nový výkonově odpovídající zdroj je nyní umístěn blíže klíčovým pracovištím, které páru pro sterilizaci a úpravu vzduchu nejvíce potřebují. Samotná změna umístění přitom umožnila, aby práce na tomto prvku probíhaly paralelně při instalaci nových kotlů. Na úsporách se navíc podílí kromě úspornějšího zdroje také nové méně ztrátové rozvody a modernizovaná oběhová čerpadla. Kromě investičních opatření jsou součástí projektu i služby oblasti energetického managementu. S nimi souvisí také instalace technologií pro měření spotřeby tepla a elektrické energie. Měřiči spotřeby tepla, teplé vody, pitné vody a elektrické energie jsou nyní vybaveny všechny pavilony nemocnice. To v budoucnu umožní zavedení energetického managementu v souladu s normou ČSN EN 50 001.

Od partnerů ASB

Financování z budoucích energetických úspor

Celkové náklady na projekt modernizace energetické soustavy břeclavské nemocnice byly vyčísleny na 69,3 milionů Kč. Projekt je přitom financován metodou Energy Performance Contracting (EPC), známou též pod názvem „financování z dosažených úspor“. Při tomto způsobu financování se investice splácí až z úspor vzniklých prostřednictvím změn energetického hospodářství. Poskytovatel tedy dostane za své služby zaplaceno pouze tehdy, přinese-li projekt plánované úspory energie. Ty by měly během deseti let délky trvání kontraktu dosáhnout celkem 128 milionů korun. Zatímco dosud nemocnice vynakládala na energie 33,8 milionů Kč ročně, po realizaci projektu to bude o 12,8 milionů Kč méně.

Nemocnice Břeclav

Nemocnice Břeclav je všeobecnou nemocnicí tzv. okresního typu, s rozsáhlou lůžkovou i ambulantní složkou, poskytující diagnostickou, léčebnou a ošetřovatelskou péči pro spádovou oblast až 130 tisíc obyvatel. Zřizovatelem nemocnice je Jihomoravský kraj. Zdravotnickou část představuje 23 medicínských odborností, z toho je 12 lůžkových oddělení s celkovou kapacitou 419 lůžek a průměrným počtem hospitalizovaných pacientů cca 20 500 ročně. Nemocnice je jedním z nejvýznamnějších zaměstnavatelů v regionu, pracuje zde zhruba 700 zdravotnických pracovníků a hospodářsko-technické a administrativní činnosti zajišťuje cca 100 zaměstnanců. Projekt nemocnice v Břeclavi už v loňském roce obdržel též ocenění za nejlepší energeticky úsporný projekt řešený metodou financování z garantovaných úspor.

 

Zdroj: Enbra
Obrázky: Enbra

Článek byl uveřejněn v časopisu TZB Haustechnik 2/2018.