Fotovoltaické fórum & Energetická konference 2015

Fotovoltaické fórum & Energetická konference 2015

Duální konference České fotovoltaické asociace (ČFA) proběhne ve dnech 24. a 25. listopadu 2015 v kongresovém centru hotelu Step v Praze. Letos v pořadí již 8. ročník Fotovoltaické Fórum a 5. ročník Energetické konference je hlavní národní akcí zaměřenou na oblast decentralizované energetiky se zaměřením i na vývoj světové a evropské fotovoltaiky. Na konferenci vystoupí přední čeští ale i evropští lídři v oblasti legislativy, regulace, energetického trhu, zástupci výrobců elektřiny a profesních asociací, včetně představitelů akademické sféry.

Konference je vítanou příležitostí a platformou pro výměnu a předání odborných zkušeností, s možností volné postpřednáškové nebo programově řízené diskuze spojená s kulturním večerním programem. Pořadatelem a odborným garantem je Česká fotovoltaická asociace.

V uplynulých letech navštívilo konference více než 2 000 expertů z oblasti energetiky, odborníci a vedoucí pracovníci z veřejného sektoru i průmyslu, manažeři z oblasti právních, energetických, technických a obchodních služeb, auditoři, projektanti, zástupci z řad akademiků či studentů technických středních a vysokých škol.

Fotovoltaika již se státní podporou.  
22. října 2015 odstartovala jako bomba 3. výzva dotačního programu Nová zelená úsporám. Započala investiční podpora solárních fotovoltaických systémů. Aktuální výzva podporuje fotovoltaiku jak u dokončených rodinných domů, tak u novostaveb. Podporu 35 000 korun získají systémy pro přípravu teplé vody, které pokryjí potřebu tepla alespoň z 50 %. Vyšší dotace získají systémy napojené na distribuční soustavu, umožňující využít vyrobenou elektřinu k pokrytí okamžité spotřeby v budově. Podmínkou je alespoň 70% využití zisku systému k pokrytí spotřeby v budově. Dotace v takovém případě může být až 100 000 korun. Žádat o dotace bude možné až do konce současné podoby programu Nová zelená úsporám, tj. až do roku 2021. Předpokládá se, že do konce programu bude možné využít celkem až 27 miliard korun.

V podoblasti podpory C.3 podle upřesněných technických podmínek bude možné podporovat tyto základní čtyři fotovoltaické systémy: fotovoltaický systém pro přípravu teplé vody s přímým ohřevem (35 000 Kč), fotovoltaický systém bez akumulace elektrické energie s tepelným využitím přebytků a celkovým využitelným ziskem ≥ 1,7 MWh/rok (55 000 Kč),  fotovoltaický systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem ≥ 1,7 kMh/rok (70 000 Kč), fotovoltaický systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem ≥ 3 MWh/rok (100 000 Kč).

Každá čtvrtá česká domácnost s fotovoltaikou!
Vládou schválená aktualizace Státní energetické koncepce, a posléze i novela Energetického zákona byla malou francouzskou revolucí v českém pojetí. Klíčovou rolí je kromě již využívaných jaderných elektráren kladen největší důraz na rozvoj menších, decentralizovaných zdrojů, obnovitelných zdrojů. Do roku 2040 je v případě optimistického vývoje se počítá s růstem hrubé výroby elektrické energie z fotovoltaických elektráren o 3 608,4 GWh, což podle ČFA předznamenává stav menších fotovoltaických instalací až na 1.000.000 střech českých domácností.

Fotovoltaika „opět“ na startovní čáře
Z důvodu předpokládaného masivního zapojení domácností do fotovoltaiky je sekce Legislativy naplněna důležitými referáty MPO, ERÚ, MMR, MF, MŽP, ČEZ a EnergoConsult. Účastníci uslyší kromě energetických zákonů, také regulační vyhlášky, stavební předpisy pro fotovoltaiku, daňové související normy, strategii FVE největšího distributora energie a provozní důležité pokyny a připojovací předpisy pro nové fotovoltaické zdroje.

Kvalita FVE poroste. Elektromontér fotovoltaických instalací
ČFA obdržela rozhodnutím MPO autorizaci podle zákona č.179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů pro profesní kvalifikaci „Elektromontér fotovoltaických systémů“ pod kódem NSK 26-014-H.

Splněním podmínek a udělení autorizace dává Česká fotovoltaická asociace jasný signál, že bude především podporovat rozvoj fotovoltaických instalací profesionály v daném oboru. „Nelze připustit a tolerovat nedostatky, které vznikly v letech 2009 a 2010, kdy byly montáže, oživení, připojení a revize prováděny osobami, které neměly požadovanou kvalifikaci, vzdělání nebo dostatek praktických zkušeností a docházelo tak k výraznému propadu kvality a množství vyrobené elektrické energie těmito systémy“ uvedl Petr Maule, výkonný ředitel ČFA a dodává „ a ještě dodnes řešíme tyto problémy. Proto jsme se aktivně od počátku zapojili ke společné evropské snaze o zavedení profesních kvalifikací jako standardu do fotovoltaického oboru, a věříme, že i naším přičiněním přispějeme k vyššímu dosaženému standardu u nově připojovaných fotovoltaických systémů a to i výchovou a přezkušováním odborné profesní kvalifikace.“
 
Fotovoltaika pod drobnohledem
Ročník 2015 přinese rozšíření přednášek na téma prevence, kontroly a sledování energetických zařízení. První přednáškou budou postřehy Státní energetické inspekce s kontrolami malých i velkých fotovoltaik. V úzké probíhající spolupráci s Unií soudních znalců posluchači vyslechnou zajímavé přednášky z praxe jak předcházet poruchám FVE a jak chybám při hlášení pojistných událostí.

Východiskem decentralizovaná energetika
Přednášky z oblasti moderních decentralizovaných zdrojů uslyšíme od řečníků ČEZ ESCO, Teplárenského sdružení, COGEN Czech, TEDOMu nebo ENERGIS 24 o vysoce efektivních, někdy možná méně známých technologiích z oboru teplárenství s vysokým podílem OZE, mikrokogenerační jednotky určené pro větší či menší domácnosti, zplyňování biomasy a odpadů pro KVET, a neopomeneme ani méně známá plynová tepelná čerpadla pro průmysl a CZT.

Elektřina jako veřejný statek
Má šanci se stát fotovoltaika v budoucnosti veřejným statkem? Dnes tomu tak není. Ale s rozvojem malých, plošně umístěných zdrojů, na střechách domů nebo v jejich útrobách (mikrokogenerace), v ruku v ruce s dálkovým ovládáním a tržně-regulačním řízením, budou i tyto decentralizované zdroje širší součástí elektrizační soustavy, zejména v NN sítích. Dnes spotřebitel, posléze prosumer, umožní využívání svého technického zařízení nejen pro zajištění vlastní energetické potřeby, ale umožní pružně reagovat na dodávky nebo zvýšený odběr elektrické energie a bude tak regulační součástí pro vyrovnávání energetické bilanční rovnováhy v místě a jejím bezprostředním okolí. Již dnes se drtivá většina obyvatel bez elektřiny neobejde a proto její charakter jako veřejného statku, je již jen otázkou času, kdy nejenže budeme nabíjet mobily a drobná elektronická zařízení na veřejných místech jako už dnes, ale postupně se využívání elektřiny veřejně bude stávat samozřejmostí s běžnou dostupností, jako třeba odpadkový koš.

Každý účastník konference obdrží knihu „Energetická bezpečnost v aktualizované Státní energetické koncepci České republiky“ s podtitulem „Úloha rozvoje decentralizovaných energetických zdrojů“.

Podrobné informace ke konferenci, včetně programu, seznamu přednášejících, ubytování a přihlášek jsou uvedeny na specializovaném webu České fotovoltaické asociace www.FFCR.cz

Při registraci na konferenci, vepište prosím do poznámky, že se jedná o čtenáře časopisu TZB-Haustechnik a na tomto podkladě Vám bude poskytnuta sleva 15%.
Zdroj: PR článek společnosti Česká fotovoltaická asociace, o.s.

Fotovoltaické fórum & Energetická konference 2015
Galerie(11)

Fotovoltaické fórum & Energetická konference 2015

Aktuální odborné příspěvky ze sektorů legislativy, regulace, energetického trhu, producentů elektřiny, vědy a výzkumu na pravidelném ročním setkání energetických expertů a manažerů se budou zabývat stavem české a evropské decentralizované energetiky.

Duální konference České fotovoltaické asociace (ČFA) proběhne ve dnech 24. a 25. listopadu 2015 v kongresovém centru hotelu Step v Praze. Letos již 8. ročník Fotovoltaické Fórum a 5. ročník  Energetické konference  je hlavní národní akcí zaměřenou na oblast decentralizované energetiky se zaměřením i na vývoj světové a evropské fotovoltaiky. Na konferenci vystoupí přední čeští ale i evropští lídři v oblasti legislativy, regulace, energetického trhu, zástupci výrobců elektřiny a profesních asociací, včetně představitelů akademické sféry.

Konference je pořádána pod záštitou:

  • Ministerstva průmyslu a obchodu ČR        
  • Energetického regulačního úřadu
  • Hospodářské komory ČR
  • ČEZu

Konference je vítanou příležitostí a platformou pro výměnu a předání odborných zkušeností, s možností volné postpřednáškové nebo programově řízené diskuze spojená s kulturním večerním programem. Pořadatelem a odborným garantem je Česká fotovoltaická asociace.
V uplynulých letech navštívilo konference více než 2 000 expertů z oblasti energetiky, odborníci a vedoucí pracovníci z veřejného sektoru i průmyslu, manažeři z oblasti právních, energetických, technických a obchodních služeb, auditoři, projektanti, zástupci z řad akademiků či studentů technických středních a vysokých škol.

Nastal již čas k transformaci české energetiky?
Ministerstvo průmyslu a obchodu představí energetické varianty a scénáře vedoucí k transformaci české energetiky, včetně evropské společná vize: bezpečnost – udržitelnost – konkurenceschopnost. Sejde se někdy česká transformační cesta energetiky s německým modelem Energiewende nebo půjde svou vlastní cestou?

Každá čtvrtá česká domácnost s fotovoltaikou!
Vládou posvěcené znění aktualizace Státní energetické koncepce, a posléze i novela Energetického zákona prošla v prvním pololetí Sněmovnou i Senátem a byla včetně řady pozměňovacích návrhů konečně po dlouhých rocích schválena. Do roku 2040 je v případě optimistického vývoje naplánovány instalace až na 1.000.000 střech.
Z důvodu masivního rozvoje se fotovoltaice bude věnovat sekce Legislativy, ve které uslyšíme referáty Ministerstva průmyslu a obchodu, Energetického regulačního úřadu, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva Financí, Ministerstva životního prostředí a EGC


Mikroenergetika se státní podporou
V současnosti připravované změny v národním dotačním programu Nová zelená úsporám otevřou cesty k energetické svobodě a částečné nezávislosti. Ve vypisovaných výzvách v roce 2016 budou dotační programy rozšířeny nově o investiční podporu fotovoltaických elektráren, do instalovaného výkonu 10 kWp, bez nutnosti licence.  Společně s úpravou nových distribučních tarifů přináší dlouho odkládanou změnu decentralizované energetiky a zapojení většího, výkonově optimalizovaného počtu malých střešních elektráren. Nově tak bude fotovoltaika s ekonomickou návratností na tom srovnatelně jako na tom dnes jsou dotace pro solární termické systémy nebo tepelná čerpadla.


Kontrola: nástroj prevence postihu a dopadů
I v letošním ročníku proběhne několik přednášek na téma kontroly. První přednáškou budou postřehy Státní energetické inspekce s kontrolami malých i velkých fotovoltaik. Za probíhající spolupráce s Unií soudních znalců si posluchači vyslechnou profesní přednášku jak předcházet poruchám FVE a chybám při hlášení pojistných událostí.

Moderní decentralizovaná energetika
Tematiku decentralizovaných zdrojů uslyšíme v přednáškách ČEZ, Teplárenského sdružení, sdružení COGEN Czech, TEDOMu nebo sdružení ENERGIS 24 o současných moderních a vysoce účinných technologiích – teplárenství s vysokým podílem OZE, mikrokogenerační jednotky pro domácnost, zplyňování biomasy a neopomeneme ani  plynová tepelná čerpadla.

Podrobné informace ke konferenci, včetně programu, seznamu přednášejících, ubytování a přihlášek jsou uvedeny na specializovaném webu
České fotovoltaické asociace www.FFCR.cz

Při registraci na konferenci, vepište prosím do poznámky, že se jedná o čtenáře časopisu TZB-Haustechnik a na tomto podkladě Vám bude poskytnuta sleva 15%.

Zdroj: PR článek společnosti Česká fotovoltaická asociace, o.s.