Partneři sekce:

Stropní keramické panely

Stropní keramické panely

Mezi vodorovné stropní konstrukce, stále častěji využívané v současném stavebnictví, patří keramické stropní panely. Nejčastěji se používají při výstavbě rodinných a bytových domů, další použití je možné i v ostatních občanských, zemědělských nebo průmyslových stavbách.

Stropní keramické panely tvoří alternativu dnes již klasických keramických stropů z nosníků a stropních vložek MIAKO. Použití těchto stropních materiálů je méně pracné, protože se nemusejí podepírat nosníky při montáži, náročně přesouvat hmoty, ukládat jednotlivé vložky MIAKO, vyrábět a přesouvat beton, a hlavně při použití panelů není nutná technologická přestávka potřeb­ná pro dosažení dostatečné únosnosti stropu.

Panely jsou okamžitě únosné, což umožňuje bezprostředně provádět navazující stavební práce a zkracuje dobu výstavby objektu. Oba systémy – keramické stropy z nosníků a stropních vložek a stropní keramické panely – se ale dají také kombinovat.

Montáž stropních panelů
Stropní panely se přiváží na stavbu přímo v domluveném termínu jejich montáže. Montáž se provádí pomocí jeřábu a z těchto důvodů je nutná vhodná přístupová komunikace ke stavbě. Keramické panely se ukládají na nosné zdivo vyrovnané cementovou maltou a na asfaltový pás. Ten zamezí přenášení zvuků do stěn a zároveň působí jako dilatace. Uložení panelů na nosném zdivu musí být minimálně 115 mm, v praxi se většinou používá 125 mm. Dají se rovněž uložit na průvlaky přiznané i ztracené. Panely mají jednostranně vyčnívající výztuž, která se po montáži sváže s armaturou ztužujícího železobetonového věnce. Po ulože­ní panelů se jejich styčné spoje, které mají speciální tvar zámku, zalijí betonem. Před betonáží se musí plocha zámků, zejména keramická část, řádně navlhčit kvůli dobré přilnavosti betonu a co nejmenšímu odsávání záměsové vody z betonové směsi.

Atypické stropní panely
Balkonový panel

Typy stropních panelů
Stropní panely se vyrábějí v délkách od 1 500 do 7 250 mm (v modulu 250 mm) a šířkách 600, 700, 900, 1 000 a 1 200 mm. To dovoluje zastropit místnosti s libovolnou šířkou. Na přání zákazníka je možné dodat panely v délkách mimo modul. Tloušťka panelů je jednotná – 230 mm. Lze vyrobit panely kosé i vícekrát zalomené (například pro strop nad apsidami). Dále lze podle určitých výrobních pravidel vyrobit i panely s otvorem pro komín. Rovněž se vyrábějí balkonové panely s délkou krakorce maximálně 1 200 mm, celková délka tohoto typu panelu může být až 8 000 mm, šířky jsou 800 a 1 000 mm. Použití těchto panelů šetří čas potřebný k běžnému provedení balkonů (pracné vyvazování armatury u konzol a následnou betonáž). Vyrábějí se také panely se zvýšenou únosností šířky 1 200 mm.

Ukládání stropních panelů se provádí pomocí jeřábu.

Vlastnosti stropních panelů
Velkou předností keramických panelů je, že na rozdíl od panelů betonových nedochází k vytváření podélných prasklin v podhledu. Je to díky krajovým keramickým tvarovkám, které tvoří styčný spoj sousedních panelů. Odpadá tím pracné bandážování spár mezi panely perlinkou a lepidlem. Další velkou výhodou této stropní konstrukce jsou vynikající tepelné, protipožární a akustické vlastnosti. Informativní tepelný odpor stropu s tepelnou a akustickou izolací tloušťky 50 mm a nabetonováním tloušťky 50 mm je 1,50 m2 . K/W, vážená hladina normalizovaného kročejového zvuku je 49 dB, požární odolnost s omítkou VC 15 mm je REI 120 DP 1, reakce na oheň A1. Cihlářský střep má velmi dobré vlastnosti z hlediska tepelné ochrany při požáru a chrání ocelovou nosnou výztuž před rychlým zvyšováním teploty na kritickou hodnotu.


Provedení stropních panelů v příčném řezu

Příklad konstrukčního řešení v oblasti věnce – příčný řez

Skladba stropu s keramickým panelem HELUZ

Styk panelů HELUZ a stropní konstrukce z nosníků HELUZ MIAKO

Statika
Panely tvoří jednostranně pnutou stropní konstrukci, u níž hlavní nosné prvky představují vyztužená vnitřní žebra s monoliticky připojenou horní deskou. Výpočty jsou provedeny podle ČSN 73 1201: 1986 Navrhování betonových konstrukcí včetně Změny a: 1989 a Změny 2: 1994 s přihlédnutím k ČSN 73 1102: 1977 Navrhování vodorovných konstrukcí z cihelných tvarovek. Jsou vyhotoveny pro uložení panelů minimálně 115 mm. Pokud se délka panelů rovná světlému rozpětí místnosti, lze použít atypické panely s vyčnívající výztuží.

V těchto případech musejí být panely v montážním stavu podepřeny a s využitím vyčnívající výztuže panelů se provede monolitické spojení se ztužujícími věnci, překlady, průvlaky a podobně, eventuálně monolitické zhlaví. Stropní panely jsou navrženy tak, aby v délkách 6 250 mm, při minimálním uložení 115 mm, byla hodnota provozního (normového) rovnoměrného zatížení, kterým lze zatížit panel (tj. zatížení bez vlastní tíhy panelu a dobetonávky styčných spár mezi panely), minimálně 5 kN/m2.

Od partnerů ASB

U atypických panelů vyčnívá podélná nos­ná výztuž z panelu v délce desetinásobku průměru prutu. Atypická provedení s komínovou výměnou do šířky 600 mm nebo průchozím otvorem se provádějí u šířky panelů 1 200 mm. Průchozí otvor lze umístit v libovolném místě v podélné ose panelu. Při požadavku širší komínové výměny se použi­je systém stropní konstrukce HELUZ MIAKO, který je se systémem panelů kompatibilní.

Příklad stropního keramického panelu – základní technické údaje
cihelné tvarovky   
cihelné stropní tvarovky HELUZ (CST – HELUZ)

výztuž   
hlavní 10 505 R, kari drát (W)
třmínky kari drát (W)
konstrukční výztuž kari drát (W)
závěsné háky 11 373 (EZ)

beton   
třída betonu C 20/25 (B 25)

rozměry základního panelu   
délka 1 500 až 7 250 mm (po 250 mm)
šířka 1 200 (doplněk 1 000, 900, 700, 600 mm)
výška 230 mm

hmotnost panelu   
informativní 356 kg/m2

Jan Pásek
FOTO: archiv firmy HELUZ

Autor je specialistou na keramické panely ve firmě HELUZ cihlářský průmysl, v. o. s..

Článek byl uveřejněn v časopisu Realizace staveb.