Partneři sekce:
 • Stavmat
 • REHAU

Měření odolnosti nášlapné vrstvy podlah v obrusu metodou STO BCA

Měření odolnosti nášlapné vrstvy podlah v obrusu metodou STO BCA

Měření odolnosti povrchu podlah je možné provádět několika různými metodami, které jsou popsány v příslušných normách. Většina těchto metod však umožňuje měření pouze na laboratorních vzorcích, které ne vždy odpovídají reálnému stavu podlahy.


To vše může vést ke zkreslené interpretaci výsledků a k nesprávnému posouzení kvality podlahy, obzvláště v případech, kdy významnou roli hraje lidská práce a její kvalita. Proto snaha o objektivitu testování vede k volbě takových postupů, které v rámci zkoušky simulují skutečnou zátěž.

Odolnost povrchu průmyslové podlahy
Odolností povrchu průmyslové podlahy se v tomto článku rozumí jeho schopnost snášet mechanické zatížení. Jedná se o vlivy běžného provozu, který zatěžuje podlahu ve formě statické, dynamické, únavové, pulzní a rázové včetně extrémů. Lze je přitom kombinovat i s dalšími faktory, jako jsou chemické zatížení, teplotní výkyvy či jiné účinky vnějšího prostředí. Nepřímý vliv mají rovněž chyby návrhu a provedení, které účinky zatížení umocňují. Pro studium odolnosti povrchu je klíčová co nejvěrnější simulace všech mechanických zatížení. Cílem metody je tedy zrychlenou formou napodobit dlouhodobý proces provozu.

Podstata testování
Běžné mechanické zatížení povrchu průmyslových podlah je vyvoláno pojezdem manipulační techniky; mimořádným místním zatížením se přitom vyznačují paletovací vozíky. Zatěžovací účinky jejich koleček malého průměru z poměrně tvrdých materiálů jsou mnohem vyšší než účinky kol mnohem těžších zakladačů či nákladních aut. Zkušební metoda je postavena právě na této myšlence.

Technologie STO BCA
Přístroj STO BCA má parametry podle EN 13892-4, která vychází z původní britské normy pro testování podle BCA. Statická část stroje se opírá do testovaného povrchu a vytváří kluzné vedení pro hřídel dynamické části. Její trojice brusných koleček opisuje kružnici ∅ 225 mm, přičemž svými účinky vybrušuje stopu. Hloubka stopy je po daném počtu otáček nepřímo úměrná odolnosti povrchu. Technologie STO BCA slouží pro testování podlah přímo na místě bez destruktivních výřezů a současně umožňuje i testy v laboratoři (viz obrázek).

Zkušební tělesa se připravují pomocí speciální elektrické hladičky; přesného napodobení skutečné podlahy se dosahuje i v případě monolitických systémů s vysokými nároky na mechanickou úpravu povrchu strojním hlazením.

K příslušenství stroje patří:

 • šablona pro vyznačení měřicích míst,
 • digitální mikrometr pro měření hloubky porušení povrchu,
 • hardware a software pro vyhodnocení dat,
 • ocelový stůl pro uchycení vzorku,
 • zařízení pro výrobu vzorků (formy, vibrač­ní stůl, mechanická hladička).

Postup a vyhodnocení zkoušky:

 • upnutí stroje STO BCA na testovaný povrch,
 • vyznačení měřicích míst na brusné dráze,
 • počáteční měření profilu povrchu,
 • spuštění stroje a opakované měření.

Výsledná hloubka brusné dráhy je funkcí počtu otáček. Vypočítá se jako rozdíl aritmetických průměrů osmi počátečních a osmi konečných měření. Další průběžná měření jsou důležitá pro hodnocení méně odolných povrchů, u nichž dochází k významným poruchám ještě před dokončením testu.

Možnosti využití v praxi
Přístroj STO BCA umožňuje nejen měření na laboratorně připravených vzorcích, ale hlavně přímo v terénu na konkrétní podlaze. Současně umožňuje dvě metodiky provádění a vyhodnocení měření.
První metodika je shodná s EN 13892-4, kdy měříme pomocí mikrometru hloubku rýhy, kterou kolečka vybrousí po 2 850 cyklech (180 ot./min). Hloubka rýhy se měří v 8 bodech, výsledkem je stanovený průměr.

Využití technologie STO BCA v různých podmínkách

Druhá metodika umožňuje provádět měření v kratších cyklech. Jednotlivé naměřené hodnoty se vynášejí do grafu, který ukazuje chování reálné podlahy v čase. Pokud je to nutné, je možné měnit i velikost zátěže, a tak simulovat lehčí nebo těžší provoz na podlaze. Speciálně vyvinutý software umožuje uchování široké databáze výsledků a jejich vzájemné porovnání. Na jedné podlaze tak můžeme provést několik měření a srovnávat je mezi sebou. Přístoj je vybaven moderními bezpečnostními prvky, umožňujícími komfortní a snadnou manipulaci v terénu.

Přínos sofistikovaných metod
Největší přínos metody STO BCA spatřujeme v měření reálných podlah a možnosti přímého posouzení kvality provedení po­dlahy, aniž by byly nutné zkoušky laboratorních vzorků. Uživatel tak získá přehled o kvalitě provedeného díla, nikoli pouze o kvalitě použitých materiálů.

Ing. Jarmila Novotná, Ing. arch. Milan Jašek, Ing. Marián Vančo

Kolektiv autorů pracuje pro firmu Panbex, s. r. o., Modřice.

Komentáře