Partneři sekce:
  • Prefa

Tepelná izolace pro ploché střechy

Tepelná izolace pro ploché střechy

Vysoce účinná a odolná tuhá uretanová izolace nahrazuje tradičně používanou izolaci z minerální vlny. Vlastnosti zvolené tepelné izolace by měly odpovídat požadavkům normy ČSN 73 0540 – Tepelná ochrana budov, v níž se stanovují doporučené hodnoty tepelných odporů.

Poměrně častým jevem je, že o tom, jaký druh tepelné izolace do střešního pláště použije, rozhoduje sám investor. Velký důraz se přitom klade zejména na cenu materiálu bez důkladného posouzení jeho vlastností. Špatný výběr tepelné izolace však kromě nežádoucích tepelných ztrát způsobuje i další problémy, jakými jsou kondenzace vlhkosti či přehřívání podstřešních prostorů. Proto se důrazně doporučuje ponechat výběr izolačního materiálu v kompetenci proškoleného projektanta. Pokud zvolíme nevhodný materiál, případně se vyskytnou chyby v aplikaci, dochází k degradaci nejen vlastního tepelněizolačního materiálu, ale i celého střešního pláště jakožto jedné z nejcitlivějších součástí stavby. Nesmí se zapomínat, že rekonstrukce a opravy střešního pláště před uplynutím výrobcem garantované životnosti, představují dodatečnou investici, která může převýšit (a nezřídka také převýší) i původní náklady na výstavbu.

Informace o materiálu:

  • Součinitel tepelné vodivosti λ pouze 0,022 W/m.K.
  • Kompatibilní se všemi mechanicky kotvenými jednovrstvými hydroizolačními systémy z PVC a EPDM.
  • Lze použít i pod mechanicky kotvené asfaltové hydroizolační pásy.
  • Třída reakce na oheň B-s2, d0 v aplikaci.
  • Velmi nízká hmotnost.
  • Díky vysoké pevnosti v tlaku zamezuje riziku deformace tepelné izolace a následnému poškození hydroizolační membrány.
  • Trvalé tepelněizolační parametry po dobu celé životnosti stavby.

Tepelné mosty v konstrukcích střech

Tepelný most je jev, který má obvykle vyšší tepelnou vodivost než okolní prostředí konstrukce, proto se na jeho vnitřním povrchu projevuje pokles povrchové teploty více než na okolní ploše. Takový jev může způsobovat určité tepelné ztráty a ve vysoké míře se podílí i na tvorbě povrchové kondenzace vlhkosti. V místech s dlouhodobou kondenzací a minimální možností provětrávání se postupem času začnou tvořit plísně, které mohou negativně ovlivňovat zdraví obyvatel budovy. U plochých střech jsou tepelnými mosty prostupy různých potrubí a rozvodů, ale často se v těchto konstrukcích vyskytují tepelné mosty i v podobě nosných a kotvicích prvků. V konečném důsledku eliminace tepelných mostů ovlivňuje výslednou tepelněizolační schopnost střešního pláště. 1)

Tepelná izolace na bázi PUR a PIR

Pro tepelné izolace plochých střech se u nás dlouhodobě používají zejména izolace z EPS a minerální vlny (kamenné, resp. skelné). Relativně nově se u nás prosazují izolace na bázi uretanu. Ve srovnání s minerální vlnou jsou výrazně lehčí (hmotnost PIR izolační desky Therma je 32 kg/m³, deska se srovnatelným tepelným odporem z minerální vlny váží cca 150 kg/m³). Polyuretanová i polyisokyanurátová pěna se používá mimo lití a stříkání přímo na stavbě i pro výrobu deskových materiálů. Desky je možno vyrábět způsobem řezání z bloků vzniklých volným pěněním, nebo ve formách. Pokud mají být desky pevně spojeny s jinými materiály (například s hliníkovou fólií, plechem, skelnou tkaninou) vyrábí se výhradně napěňováním do finální tloušťky. Suroviny pro výrobu pěny se nalévají mezi tenké materiály tvořící budoucí povrch desek. Proběhne chemická reakce a prostor je vyplněn pěnou, zároveň dojde ke spojení pěny s povrchovou folií. Izolace na bázi polyisokyanurátové pěny PIR je tvořena kombinací uretanových a isokyanurátových vazeb. Jde o velmi podobný materiál jako známější polyuretan (PUR), PIR má ale obecně vyšší pevnost v tlaku (PUR 100 kPa, PIR 170 kPa), menší tepelnou vodivost a výrazně lepší odolnost proti ohni. Kompozity z PUR a PIR pěny se užívají pro izolaci střech, podlah, stěn, popřípadě se vyrábějí jako hotové celostěnové panely s hliníkovým pláštěm (k montáži na průmyslové haly apod.). V České republice se používají pro nadkrokevní systémy šikmých střech, kde se využívá jejich vysoké pevnosti při zachování jejich tepelněizolačních charakteristik.2)

Základní fyzikální vlastnosti:

součinitel tepelné vodivosti
λ = 0,021 až 0,023 W/mK
faktor difuzního odporu μ = 35
objemová hmotnost r = 30–100 kg/m3
třída reakce na oheň C–E (dle konkrétního chemického složení)

Izolační desky Therma

Izolační desky Therma (výrobce Kingspan Insulation) jsou vyrobeny z tuhé pěny na bázi polyisokyanurátu (PIR) bez použití CFC/HCFC a s nulovým obsahem látek narušujících ozónovou vrstvu (ODP). Odolávají plísním a mikrobům. Desky jsou na obou stranách potaženy fólií, která je během výrobního procesu autoadhesivně spojena s nepropustným jádrem. Fóliový potah je vysoce odolný vůči přenosu vodních par. Jádro izolace je odolné při krátkodobém kontaktu s benzínem a s většinou zředěných kyselin, zásad a minerálních olejů. Kingspan Therma™ FM má typickou objemovou hmotnost 31 kg/m3. Tyto PIR izolační desky se vyrábějí v různých rozměrech a variantách. Díky svým vlastnostem mají desky Kingspan Therma™ FM, pokud byl systém správně použit, téměř neomezenou životnost. Jeho životnost záleží na struktuře podkladu a podmínkách použití.

Doporučené výrobky:

Kingspan Therma TR26 FM Deska pro plochou střechu
Kingspan Therma TR27 FM Deska pro plochou střechu
Kingspan Therma TT46 FM Spádová deska
Kingspan Therma TT47 FM Spádová deska

Zásady aplikace izolačních desek

Desky jsou určeny k použití na plochých střechách pod lepenými, mechanicky kotvenými nebo volně ležícími přitíženými systémy střešních krytin. Kingspan Therma™ FM je vhodný pro použití na přístupných střechách s omezeným pěším provozem. Pokud by mělo nastat souvislé a značné zatížení, doporučuje se, aby střešní povrch byl ochráněn dlaždicemi určenými pro chození. Střecha by měla být přiměřeně chráněna, pokud jsou prováděny stavební práce na střešním povrchu. Dokončená střecha se nesmí používat pro skladování těžkých stavebních komponent, jako jsou například cihly nebo klimatizační zařízení. Desky jsou určeny k použití na plochých střechách pod lepenými, mechanicky kotvenými nebo volně ležícími přitíženými systémy střešních krytin. Je důležité upozornit, že povrchová folie desek Kingspan Therma™ FM nepředstavuje dočasné hydroizolační řešení. Desky by měly být zakryty hydroizolací co nejdříve po pokládce. Na závěr každého pracovního dne, nebo kdykoliv je práce přerušena na delší dobu, by se mělo provést tzv. noční scelení, aby se zabránilo penetraci střešní konstrukce vodou. Řezání desek by se mělo provádět pilou s jemnými zuby. Případně lze desku rozříznout ostrým nožem, rozlomit přes ostrou hranu a následně proříznout na opačné straně. Dbejte na přesné zařezávání, aby se dosáhlo přesného lícování u navazující izolace.

Odolnost vůči rozpouštědlům, houbám a hlodavcům

Jak již bylo řečeno, jádro izolace je krátkodobě odolné vůči kontaktu s benzínem a s většinou zředěných kyselin, zásad a minerálních olejů. Nicméně se doporučuje, aby jakékoliv úniky kapalin byly zcela odstraněny dříve, než se začne s instalací desek. Zajistěte, aby se použily bezpečné metody čištění doporučené dodavateli uniklých kapalin. Jádro izolace není odolné vůči některým lepidlům na bázi rozpouštědel, zvláště těm, které obsahují metyl, etyl nebo keton. Lepidla obsahující taková rozpouštědla by neměla být používána s tímto výrobkem. Poničené desky nebo desky, které byly v kontaktu s koncentrovanými rozpouštědly, by se neměly používat. Jádro izolace a potahy použité při výrobě Kingspan Therma™ FM jsou odolné vůči zemině a biologickému materiálu. Nejsou zdrojem potravy pro hmyz.

Od partnerů ASB

Pozor!
Vlhkost v tepelné izolaci
Vláknitá tepelná izolace, v níž se nachází vlhkost v kapalném skupenství, má sníženou tepelněizolační schopnost. Voda, která má několikanásobně vyšší tepelnou vodivost než vzduch, se totiž naváže na jednotlivá vlákna tepelného izolantu a nahrazuje molekuly vzduchu. V konečném důsledku tak zvyšuje celkovou tepelnou vodivost izolace. Voda v tepelném izolantu způsobuje degradaci nosných prvků, korozi kovových konstrukcí, které jsou s ním v přímém kontaktu, a v neposlední řadě ničí i samotný izolační materiál.1)

Literatura:
1. Zliechovec, M.: Chyby tepelné izolace v konstrukcích šikmých a plochých střech, http://www.mp-izol.cz/2011/03/chyby-tepelne-izolace-v-konstrukcich-sikmych-a-plochych-strech/
2. http://stavba.tzb-info.cz/tepelne-izolace/izolace-
pur-pir-a-fenolicka-pena
3. Technické příručky firmy Kingspan Insulation

Normy:
ČSN 73 0540 – Tepelná ochrana budov
ČSN EN 13165 ed. 2: Tepelněizolační výrobky pro budovy – Průmyslově vyráběné výrobky z tvrdé polyuretanové pěny (PU)
ČSN EN 14315: Tepelněizolační výrobky pro budovy – Výrobky ze stříkané tvrdé polyuretanové (PUR) a polyisokyanurátové (PIR) pěny vyráběné in situ
ČSN EN 13501-5 Klasifikace podle výsledků zkoušek střech vystavených vnějšímu požáru

TEXT + FOTO: Kingspan Izolace

Článek byl uveřejněn v Realizace staveb.