Partneři sekce:
  • Prefa

Pálená versus plechová krytina

Pálená versus plechová krytina

Hodnotit krytinu z hlediska estetického je nesnadný úkol, nejen pro odborníky, ale rovněž pro laiky. Tento poznatek vychází z prosté úvahy – každý jsme jedinečný a máme svůj vlastní pohled.

Výše uvedené krytiny působí vedle sebe již stovky let. Jedná se samozřejmě o použití na různých stavbách, kde například olověná krytina byla známá zejména na církevních stavbách, později ji nahradila měděná krytina. V současné době se jedná o napodobeniny pálené taškové krytiny a rovněž dalších tradičních krytin – čtverce (břidlice a eternit) šindelů apod. krytinou plechovou. Porovnání krytin, o kterých má pojednávat náš článek se týká hlavně plechových krytin – tvarovaný plech tzv. taškového profilu a pálené taškové krytiny.

Plechová krytina

Taškové plechové krytiny jsou vyráběny cca posledních 30 let. Na našem trhu se častěji objevují po roce 1990. Můžeme tedy tvrdit, že se jedná o poměrně mladou střešní krytinu, která teprve „čeká na prověrku časem“, i když některé z výsledků jsou patrné již dnes.

Z technického hlediska můžeme dnes rozlišovat plechové taškové šablony:

Velkoformátové krytiny – šířka cca 1 100 mm až 1 250 mm, ilustrační foto č. 1 (dle jednotlivých typů počet 4, 5, 6 vlysů (tašek vedle sebe), s délkou od cca 2,0 m do cca 6,0 m (někteří výrobci udávají délku až 7,6m). Pozn. autora: větší délky než 6 m, již znamenají složitou manipulaci s možným poškozením výrobku deformací.

lustrační foto velkoformátové plechové tašky

foto č. 1 – velkoformátové plechové tašky

Tloušťka ocelového plechu jako jádra těchto výrobků, se v poslední době ustaluje na 0,5 mm. Dle dlouhodobé odborné praxe autora tohoto článku může hovořit o tom, že vždy tomu tak nebylo. U výrobků dovážených v minulém století (tj. po roce 1990) se začínalo u tl. 0,35 mm (bez ochranného nátěru) až 0,45 mm, pouze výjimečně uváděli výrobci tl. 0,5 mm, avšak zase s ochranným nátěrem – takže první zdvižený prst – pozor na základní tloušťku plechu. Odborníci i laici v těchto létech byli přesvědčování o tom, že tato krytina je prakticky bez omezení životnosti a to proto, že jsou zde naneseny mnohonásobné ochranné vrstvy nátěrů.

Pak bylo samozřejmé, že odborníci se rychle vrátili na pevnou půdu – jedná se o obchod. Každý z nás má přece svoje vlastní zkušenosti s nátěry, jestliže vydržel nátěr 10 let, tak se každý, kdo koupil, radoval se, za každý rok navíc. Nedá se technicky srovnat průmyslový a ruční nátěr, avšak je známo, že dnešní nátěr vydrží déle, ale jen do doby, kdy se do celistvosti krytiny s nátěrem střihne (anebo dokonce pustí rozbrušovací kotouč, což každý výrobce zakazuje…) tak nastává proces oxidace železa = rezivění.

Maloformátové krytiny, jsou opět taškové profily s tím rozdílem, že délkou těchto krytin je výška jedné tašky cca od 350 do 450 mm a šířka šablony je okolo 1 100 mm (až 1 350 mm), tloušťka plechu je však stále od 0,35 do 0,5mm – ilustrační foto č. 2. Změnou proti velkoformátovým plechovým krytinám je to, že se zde muže použít zdrsnění povrchu pomocí hrubozrnného vsypu a dále, co se týká montáže, tak se používá boční upevnění, které je překryto následnou řadou dalších šablon. Kromě šablon, napodobující tvar tašek, se vyrábějí i šablony s tvarem dřevěného šindele. K maloformátovým šablonám však musíme zařadit i další tvary – čtvercové šablony s povrchovou úpravou i bez povrchové úpravy (z plechu titanzinkového, hlinikového nebo z mědi) – většinou se jedná o čtverce cca od 250 až 550 mm, tloušťka plechu 0,5 mm a dalšími neobvyklými tvary – foto č. 3.

Ilustrační foto maloformátové plechové tašky

foto č. 2 – maloformátové plechové tašky

Méně tradiční tvar maloformátové tašky

foto č. 3 – Méně tradiční tvar maloformátové tašky

Všechny plechové krytiny mají ve své většině povrch opatřený nátěrovou hmotou, která má svůj technický vývoj a rozdílnou trvanlivost a životnost. Používají se nátěry na bázi polyesterů, polyuretanů, akrylátů, aluzink, epoxidových a akrylových pryskyřic, alkyduretanových a alkydových pryskyřic aj. Nátěrových systémů je v současné době velké množství. Obecně je zde vytvářen dojem, že čím je nátěr kvalitnější, tím je větší záruka a cena výrobku. Tolik obecně k taškovým plechovým krytinám. V předcházejícím období to byly právě plechové taškové krytiny a jejich výrobci, kteří dovolili použití kontralatí až 20 mm – s poukazem na nízkou hmotnost, nyní se průřezy latí ustálily na 50/50 mm.

Pálená krytina

Nyní obecně technicky k pálené tašce – její historický vývoj, byl již mnohokrát popsán a tak jen krátce. Vývoj tašek z pálené hlíny započal před více než 4 tisíci let pravděpodobně v Mezopotamii. Jednalo se o tašky režné. První glazované tašky jsou doloženy v Číně před více než 1000 let (s datací do 8. až 9. století našeho letopočtu). Jedním z nejstarších exponátů tašek na území bývalého Československa jsou římské tašky z vykopávek základny římských legií u Komárna, které jsou vystaveny v Muzeu Komárno. Jestliže se na okamžik zastavíme u historie, tak první tašky měly tvar desky – dnes bychom je řadily k taškám rovným – bobrovkám. Byly však trochu odlišné a to zejména co se velikosti týká (až do délky 1m).

Nové barvy pálených tašek

foto č. 4 – Nové barvy pálených tašek

Nové barvy pálených tašek, včetně tvaru

foto č. 5 – Nové barvy pálených tašek, včetně tvaru

S dalším vývojem staveb se však rychle ujaly i tašky prejzové – dvě tašky – kůrka a korýtko, které jsou dodnes rozšířené po celé Evropě a Asii (včetně Číny, kde je jediným rozdílem přesnější geometrický tvar – půlkruh, na rozdíl od Evropy, kde se spíše jedná o kruhovou výseč). Dnes na trhu České a Slovenské republiky jsou desítky různých typů tašek, vyráběných v technologii ražených a tažených a s povrchy režná, engoba a glazura, v prakticky jakékoliv barvě, viz ilustrační foto č. 4 a 5. Kromě vlastní krytiny však existují tašky ozdobné – ukončení hřebene a nároží, větrací tašky různých tvarů a další ozdobné prvky – figurky. Vše buď v jedné barvě, nebo častěji v barevné kombinaci – viz ilustrační foto č. 6.

Barevné doplňky střechy s pálenou taškovou krytinou - strážci

foto č. 6 – Barevné doplňky střechy s pálenou taškovou krytinou – strážci

Společné znaky plechové a pálené krytiny

Co mají tyto dva typy střešních krytin společného? V podstatě mnoho. Jsou zhotoveny ze stejného důvodu a ten je chránit vnitřní prostředí objektu před nepřízní počasí. Tvoří povrch střechy, která je „korunou domu nebo také jak říkáme pátou fasádou“. Společných prvků najdeme však více – většina z výše uvedených krytin se montuje na latě a kontralatě (řádně odvětraná střecha a její krytina je jedním z nejdůležitějších požadavků, který ovlivňuje životnost krytiny a proto jsou doporučeny a ustáleny rozměry latí o stejném průřezu 50/50 mm, 60/40 mm) a prvky jsou uchyceny mechanicky – hřebík, vrut či samořezný šroub. (Pozn. autora s malým rozdílem u pálených tašek se většinou jedná o skryté upevnění, u velkoformátové taškové plechové krytiny je upevnění přiznané a u maloformátové plechové krytiny je zase skryté). U obou typů krytin musí být zajištěna její odborná montáž, neboť dopady lidského činitele vždy způsobí obrovské problémy – např. montáž plechové taškové krytiny s tenkým ocelovým jádrem tl. 0,35 mm i pod doporučeným sklonem střechy = nevratná deformace tašek pod hmotností sněhu – viz ilustrační foto č. 7.

Deformace plechové tašky pod tíhou sněhu a případ nepřípustného sklonu střechy

foto č. 7 – Deformace plechové tašky pod tíhou sněhu a případ nepřípustného sklonu střechy

Rozličné hmotnosti

Plechová tašková krytiny ať už velkoformátová nebo maloformátová je podstatně lehčí, než je tomu u krytiny taškové pálené (plechová krytina maximálně 7kg/m2 a tašková průměrně do 42 kg/m2). Tento argument je i zároveň obchodním trikem, že pro plechovou taškovou krytinu nemusí být mohutné krovy a pro pálenou krytinu naopak, že musí! Z technického a odborného pohledu každého laika je potřeba poučit o skutečnosti, že k tomuto trvalému zatížení krovu musíme připočíst nahodilé zatížení – zatížení sněhem, který vysoce hmotnost pálených tašek překračuje.

Existuje několik druhů přepočtu charakteristických hodnot hmotnosti sněhu dle stanovených sněhových oblastí – v České republice je to oblast I. (výpočet od 56 kg/m2 až 70 kg/m2) – oblast VIII. (320 kg/m2 až 480 kg/m2). Z těchto údajů hmotnosti sněhu (a jak v ČR tak SR je jen málo oblastí, zařazených do oblasti I., tj. s nejnižším zatížením až 70 kg/m2) také pak musí vycházet návrh dimenze parametrů krovu. Takže dílčí závěr – plechová tašková krytina je lehčí, než pálená taška, avšak bez většího významu z hlediska dimenze krovu. Hmotnost rovná se malá výhoda pro plechovou taškovou krytinu.

Možné deformace

Plechová tašková krytina je s ohledem na velmi svou malou tloušťku ve srovnání s tloušťkou střepu pálené tašky lehce náchylná k deformacím a to i v případě pohybu po takové střeše osobou znalou, ale s větší hmotností (již okolo 100 kg). U pálené tašky k deformaci vůbec nedochází – taška se při pohybu (ani u těžšího člověka okolo 100 kg) nedeformuje, ale při osobě neznalé chůzí po krytině se může taška zlomit (samozřejmě, že pak se musí vyměnit, což u plechové velkoformátové krytiny je trochu složitější). Z toho pak vyplývá – odolnost proti deformaci = malá výhoda pro pálenou taškovou krytinu + rychlejší, snadnější a levnější oprava u pálené krytiny.

Záruka a životnost

Dva pojmy, u kterých je nutné se pozastavit. V žádném případě se tyto dva pojmy nedají srovnávat, neboť záruka je stanovena na dobu, po kterou za daný výrobek můžeme požadovat plnohodnotnou nápravu. Životnost je předpokládaná doba, po kterou by krytina měla plnit svoji funkci.

S porovnáním tentokrát začínáme u pálené taškové krytiny, kde máme situaci naprosto jednoduchou. Je zde poměrně přesná doba záruky na pálenou tašku od 33 až 50 let. Životnost pálené taškové krytiny dokládají opravy těchto střech, kde se podařilo nalézt i datace tašky a tyto nálezy (samozřejmě, že se jedná o odběr krytiny při rekonstrukci střechy) jsou až 250 let, ale zcela běžné jsou stoleté střechy.

Životnost plechové střechy

U plechových taškových krytin se však můžeme setkat hned z více pojmy: záruka, záruka na povrch, záruka na materiál, záruka na prorezivění, technická záruka, záruka na oddělení vrstev – zde je tedy místo na otázku? Jak se v tom vyzná laik? Samozřejmě, že moc ne, je naše odpověď, v podstatě se jedná o mlžení a to zvláště když zde uvedeme skutečnou dobu záruky: – od 10. do 50. let a k tomu ať si závěr vytvoří čtenáři sami (ale jinak druhý zvednutý prst).

Solidní výrobci a prodejci plechové taškové krytiny uvádějí dobu „trvanlivosti povrchové úpravy“ (postupná ztráta povrchové úpravy) neboli estetickou životnost 10 let – 20 let. Příklad: střešní plechová krytina byla zhotovena v roce 2004.

Ztráta povrchové úpravy rok 2011 (po 8 létech)

foto č. 8 – Ztráta povrchové úpravy rok 2011 (po 8 létech)

Ztráta povrchové úpravy rok 2012

foto č. 9 – Ztráta povrchové úpravy rok 2012

První foto je z roku 2011 (foto č. 8), pak 2012 (foto č. 9), 2013 (foto č. 10) a 2015 (foto č. 11). Abychom čtenářům poskytli další rady, tak se pokusíme vysvětlit pojem „technická záruka“. V podstatě bychom mohli říct, že se jedná o dobu až 60 let, po kterou výrobce garantuje, že do takové střechy nezateče jejím úplným zrezivěním.

K zárukám jen malou perličku – u nejmenovaného výrobku (velkoformátové plechové taškové krytiny) se pozorný čtenář podmínek záruky dozvídá: „střecha musí být chráněna proti kyselým dešťům, mastnotám, sazím, zvířecímu trusu a prachu. Střecha se musí pravidelně umývat“. Záruka, životnost – tyto kvalitativní prvky hodnocení jednoznačně jdou na stranu pálené tašky.

Ztráta povrchové úpravy rok 2013

foto č. 10 – Ztráta povrchové úpravy rok 2013

Ztráta povrchové úpravy rok 2015 (výřez krytiny - zrezivění – foto č. 14 )

foto č. 11 – Ztráta povrchové úpravy rok 2015

Cena střešních krytin

Samozřejmě nemůžeme nalézt nejnižší cenu na trhu (zdroj internet) a tak proto v našem článku hovoříme o cenách nejnižších, nejvyšších a zprůměrovaných (Průměry byly zhotoveny z 12 plechových krytin taškových a 15 pálených taškových krytin. Průměry byly stanoveny bez ohledu na kvalitu ochranných prvků nebo kvalitu výroby pálené krytiny – režná, engoba nebo glazura. Jedinou vynechávkou u pálené taškové krytiny byly prejzy a u plechových krytin výrobky z ušlechtilých materiálů – titanzinek, měď a hliník).

  • Nejnižší cena u plechové taškové krytiny je 154 Kč/m2 u pálené taškové krytiny 334 Kč/m2.
  • Nejvyšší cena u plechové taškové krytiny je 529 Kč/m2 u pálené taškové krytiny 676 Kč/m2.

Průměrná cena u plechové taškové krytiny je 298Kč/m2 a u pálené taškové krytiny 475 Kč/m2. (Pozn. autora – výše uvedené ceny jsou bez jakýchkoliv dalších prvků – hřebenáčů, větracích tašek a doplňků, které jsou pro kvalitní střechu nezbytné. Jedná se o cenu základní. Do cenového přehledu nebyly zařazeny žádné speciality – prejzy na straně jedné a na straně druhé rovinné prvky – čtverce nebo prolisy z mědi či titanzinku, které pak vysoce přesahují 1 000 Kč).

V cenové kalkulaci jednoznačně vychází jako vhodnější plechová tašková krytina.

Na předchozích řádcích jsme čtenářům předložili pokud možno objektivní informace, které jsou zjistitelné, ověřitelné. Z těchto řádků, pak také každý ze čtenářů může získat informace k jeho konečnému rozhodnutí, kterou ze srovnávaných krytin položí na tu svou střechu.

Zkušenosti s plechovou střechou

Závěrem si dovolím poskytnout mé subjektivní informace, vyplývající ze zkušeností jako znalecké a expertní kanceláře. Posudky na montáž či vlastní krytinu na 1. případ se střešní krytinou z pálených tašek, připadají cca 3 až 4 posudky s plechovou taškovou krytinu (velkoformátovou i maloformátovou a dále i s rovinným plechem nebo se sendvičovými plechy).

Plechovou nebo pálenou krytinu?

Pro mě jako odborníka na střešní krytiny právě z technického a estetického pohledu (foto č. 12 a 13) a dále i trvanlivosti (životnosti, po kterou si udržují svou krásu) jednoznačně vyhrává pálená taška, neboť má za sebou dlouhý vývoj, a zároveň má již takové tvary tašek, které přetrvávají celé staletí v prakticky nezměněné podobě, a toto již samo o sobě vypovídá o jejich trvalé kvalitě.

Pálená taška je navíc z hlediska trvale udržitelného vývoje vhodnějším materiálem, než je tomu u plechové taškové krytiny.

Od partnerů ASB

Ilustrační foto – krása pálené taškové krytiny – zámek Bojnice

foto č. 12 – krása pálené taškové krytiny – zámek Bojnice

Ilustrační foto – krása hladké pálené krytiny – Muzeum Velké Opatovice

foto č. 13 – krása hladké pálené krytiny – Muzeum Velké Opatovice

Úplně na závěr k výběru střešní krytiny, je jedno zda se jedná o pálenou taškovou krytinu nebo plechovou taškovou krytinu, z obecného hlediska patří i dokladová část – základním požadavkem jsou: prohlášení o shodě, certifikát výrobku, montážní návod, záruční list a podmínky záruky.

Vybírat odbornou firmu, která Vám nabídne jednak více druhů střešních krytin (ne tedy jen jednu specializovanou) a kvalitní odborníky a vybírat projektanta na vhodný návrh krytiny pro vaši střechu s detailním řešením – vyplatí se připlatit.

TEXT + FOTO: Ing. Antonín Parys