Partneři sekce:
  • Prefa

Předcházejte opravě ploché střechy

Předcházejte opravě ploché střechy

Lákadlem pro některé stavitele je plochá střecha. Jednou z jejích výhod je jednoduchá realizace, mezi další patří nižší náklady na zastřešení či různorodost jejího využití – může sloužit jako terasa, střešní zahrada či trávník. Pamatujte ale na to, že stavba každé střechy si vyžaduje individuální přístup a precizní provedení. Moderní stavební materiály v současnosti sice dokážou vyléčit neduhy plochých střech, jako je předčasné stárnutí krytiny či degradace působením povětrnostních vlivů, ale ani ty nejlepší materiály nebudou dostatečně funkční, pokud zanedbáte jejich důkladnou realizaci či údržbu střechy. Při neodborných zásazích je často potřeba přistoupit k sanaci, přičemž odstranění původního systému je velmi drahá záležitost.

Základem funkční střechy je hydroizolace
Rekonstrukci ploché střechy rodinného domu je možno předejít důsledným zabezpečením odtékání vody. Jak lze chránit takovou střešní konstrukci před průnikem nežádoucí vlhkosti? Vhodně zvoleným hydroizolačním systémem a správným vyspádováním střechy. Na základě stanoveného mechanického zatížení si můžete zvolit jedno- nebo dvouvrstvý systém hydoizolace.

Výhodou jednovrstvého systému hydroizolace prostřednictvím termoplastických fólií je jejich poměrně snadná zpracovatelnost a dobré mechanicko-fyzikální vlastnosti. Každý stavebník určitě ocení hlavně jejich příznivou cenu. Vzhledem k menší tloušťce jsou však náchylnější na poškození.

Bezpečnější volbou hydroizolace je dvojvrstvý systém s aplikací asfaltových pásů, který je méně náchylný na poškození. Předností tohoto systému je, že aplikací první vrstvy se zabezpečí hydroizolace střechy. Po ukončení všech ostatních prací na střeše, jako je například vzduchotechnika, se může natavit druhá vrstva povlakové krytiny. Tento systém lze aplikovat buď volným položením, nebo natavením k podkladu. V současnosti se do popředí dostávají modifikované asfaltové pásy s hřebenovým profilem. Hřebenová profilace se vyznačuje rovnoměrnějším spojením asfaltového pásu s podkladem, nižší spotřebou plynu a větší úsporou času při natavení ve srovnání se standardními pásy s hladkým spodním povrchem.

Spádování je nevyhnutelné
Nerovnoměrné namáhání hydroizolace stojatou vodou je především důsledek nesprávné realizace střechy – bez spádu. Na odvodnění ploché střechy byste si měli dát záležet, protože jinak může dojít k omezení nejen její funkčnosti, ale i celé stavby. Aby se snížilo přímé namáhání povlakové krytiny, je potřeba zajistit plynulý odtok vody z povrchu hydroizolačních vrstev do vtoků. To je předpoklad pro zvýšení bezpečnosti hydroizolace střechy a prodloužení její životnosti.

Spádová vrstva je součástí konstrukce střešního pláště a tvoří potřebný sklon dalších vrstev včetně hydroizolační. Minimální sklon střechy by měl být jeden stupeň směrem k odvodňovacím prvkům. Spádování hydroizolace je obzvlášť nezbytné v případě takzvaných obrácených střech. Jinak může zejména v zimních měsících docházet k ochlazování nosné konstrukce, ke vzniku tepelných mostů, a tím i k orosování a vzniku kondenzátu na vnitřních stranách konstrukce. Co z toho vyplývá? Jestliže střechu nevyspádujete, budou se na jejím povrchu tvořit kaluže. Působením stojaté vody, ale i zanášením nečistotami bude střešní krytina postupně degradovat.

Šetření se nemusí vyplatit

V případě, že střeše a její spádování nebudete věnovat pozornost, můžete brzy počítat s rekonstrukcí střešní krytiny. Již menší závady, které se na střeše objeví, byste měli odstranit včas, abyste předešli rozsáhlejším opravám v budoucnosti. Pokud před začátkem rekonstrukce odborníci diagnostikují příčinu poruchy střechy a následně i doporučí postup její obnovy, opravy se obávat nemusíte. Důležitým prvkem zhodnocení stavu střechy je posouzení jejích detailů, ale i funkčnosti dosud použitých materiálů. Na základě zjištěných skutečností a vašich požadavek vám odborník navrhne způsob a rozsah rekonstrukce. Chcete-li se však opravě ploché střechy vyhnout, musíte být obezřetní a důslední při její výstavbě. Neměli byste šetřit na nesprávném místě a spoléhat se na rady sousedů a nezkušených odborníků.

střechastřecha

–>–>
střechaJak střechu vyspádovat?
Spádování může být vnější, vnitřní nebo kombinací vnitřních vpustí vyvedených chrličem směrem do vnějšího svodového potrubí realizovaného na fasádě. Vnitřní spádování střechy se řeší rovinami s různým spádem, přičemž nejnižší místo je u dešťové vpusti. Na rozdíl od vnitřního se vnější spádování používá pouze v ojedinělých případech. Většinou se střechy odvodňují pomocí dešťových vpustí. V případě rekonstrukcí střech, a tedy i původních vpustí, musí být aplikována sanační vpust s gumovým těsněním, které slouží jako těsnění proti vzduté vodě u kanalizačního potrubí. Koupě levnějších vpustí se nemusí vyplatit. Může se totiž ucpat svodové potrubí, v důsledku čehož se zaplaví střešní plášť a znehodnotí tepelná izolace. Ideálním řešením je provedení vrchní nakašírované vrstvy vpustí ze stejného materiálu, jako je povlaková krytina, protože potom lze vytvořit nepropustné spojení.

střecha,asfaltPozor na umísťování vtoků. Nepatří do blízkosti jiných nadstřešních konstrukcí a ani do závětrných rohů střech. Navíc vzdálenost střešních vpustí od atik a jiných nadstřešních konstrukcí či dilatačních spár by neměla být menší než 500 mm. Druh střešních vpustí (jednoúrovňové nebo dvojúrovňové) závisí na typu střešního pláště (klasické či obrácené pořadí vrstev). Musejí být však odolné proti dešťové vodě a musejí mít protikorozní ochranu. Doporučuje se také tepelně izolovat vtok kvůli jeho možnému zamrzání v zimním období, případně je možno použít vyhřívané vtoky.

Kombinace vyspádování se zateplením
V současnosti je často využívaným způsobem spádování ploché střechy sloučení spádové vrstvy s tepelněizolační. Tato vrstva chrání konstrukce před nepříznivým působením teploty. Pokud zkombinujete tepelněizolační desky na zateplování se systémem spádových klínů, lze vyloučit technologii mokré výstavby. Spádové desky se spádem dvě procenta se kladou na původní konstrukci střechy a vytvářejí dostatečný spád. Důležité je upřednostnit výrobky od renomovaných výrobců. Nepouštějte se do spádování a zateplování sami, protože můžete své střeše uškodit. Raději si zabezpečte mistry, kteří vyspádují a zateplí plochou střechu kvalitně a správně. Budete mít větší jistotu, že střecha nezačne již po krátké době zatékat.

Od partnerů ASB

střechaNa detaily nezapomínejte
Při odvodnění střech sehrávají důležitou úlohu klempířské prvky. Je třeba zabránit kondenzaci vodních par na vnitřních površích plechů. Důraz byste měli klást především na způsob přichycení těchto prvků – jsou totiž v největší míře vystaveny působení větru, sněhu a jiných povětrnostních vlivů. Připevňovat se dají drážkami, plechovými lištami nebo příponkami z pásové oceli. Spojovací a připevňovací prostředky by měly být z jednoho materiálu, jinak může vlivem jejich rozdílné tepelné roztažnosti dojít k poruchám.

Všechny prostupy hydroizolací se musejí na ploché střeše důkladně zaizolovat, aby se zabránilo pronikání vody do interiéru. Všechna zakončení hydroizolací na vysokých stěnách je potřeba ukončit klempířskou lištou spolu se zatmelením trvale pružným tmelem. Nezbytné je rovněž oplechování atik, které musí být vyspádované směrem dovnitř střechy s minimálním sklonem pět procent. Jen pokud budete věnovat dostatečnou pozornost provedení detailů, nebude střecha zatékat a nedojde ani k jejímu znehodnocení.

TEXT: Ing. Rastislav Šmehyl, PhD.
FOTO: Dano Veselský, Icopal