Partneři sekce:
 • Stavmat
 • Ostendorf - OSMA
 • YTONG

Realizace staveb pomocí stavebních výtahů

Realizace staveb pomocí stavebních výtahů

Stavební výtahy patří k důležitým technologickým zařízením, používaným při různých stavbách a rekonstrukcích. Obvykle jsou k dispozici ve specializovaných půjčovnách. Jejich výběr a správné použití je determinováno několika základními parametry a funkcemi.

Stavební výtahy se nejčastěji vyskytují ve dvou provedeních: jako nákladní výtahy (dopravující pouze materiál) nebo osobonákladní výtahy (pro dopravu osob i materiálu). Dalším rozlišujícím prvkem je způsob pojezdu nosné plošiny (klece), a to buď pomocí lana, anebo pomocí systému ozubený pastorek – ozubený hřeben. V systému pojezdu ozubený pastorek – ozubený hřeben není mezi oběma typy výtahů z hlediska funkce velký rozdíl.

Nejčastěji se na našich stavbách setkáváme s osobonákladními výtahy s pojezdem klece pomocí ozubeného pastorku po ozubeném hřebenu namontovaném na nosném stožáru. Takových výtahů se na stavbách v ČR provozuje řada typů – tuzemské i zahraniční výroby, nových i starších provedení.

Vzniklá situace je dána historickým vývojem, kdy bývalé velké stavební firmy měly svá mechanizační střediska, do kterých nakoupi­ly velké množství těchto strojů. Po rozpadu mechanizačních středisek se tyto výtahy soustředily ve vznikajících nových podnikatelských subjektech nebo již existujících půjčovnách, případě vznikly půjčovny nové.

Zákonné předpisy provozu

Ve smyslu stále platné vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňské­ho úřadu č. 19/1979 Sb., která určuje vyhrazená zdvihací zařízení a stanovuje některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, v platném znění, jsou osobonákladní výtahy vyhrazená technická zařízení, podobně jako tlaková, elektrická a plynová zařízení. Jsou to zařízení se zvýšenou měrou ohrožení zdraví a bezpečnosti osob a majetku, proto stále podléhají odbornému dozoru stanovenému příslušnými zákony a vyhláškami.

Způsob, druh, časová četnost kontrol, kvalifikace pracovníků pro kontrolu práce související s určitým strojem jsou popsány v příslušném instrukčním manuálu. Tím je zajištěna neustálá kontrola zařízení i odstraňování eventuálních poruch, takže celý stroj se prakticky nedostane do stavu tzv. generální opravy. Jednotlivé agregáty mají stanovený počet motohodin a vyměňují se jako celek, proto se u těchto strojů ani nestanovuje životnost. Problémem může být narůstající potřeba náhradních dílů, které tuzemští výrobci pro starší typy zajišťují velmi sporadicky nebo také vůbec ne. V takových případech se projeví přednosti větších půjčoven, jelikož mají větší zásobu náhradních dílů než jednotliví drobní uživatelé (vlastníci). Tyto půjčovny jsou rovněž schopny zajistit nezbytný servis k provozování osobonákladních výtahů, tj. zabezpečit kvalifikované pracovníky pro strojní revize i elektrorevize.

Systém bezpečnosti

Bezpečnostní zařízení stavebního výtahu tvoří:

 • provozní brzda – bývá součástí pohonu,
 • zachycovač – zajišťuje bezpečnost při zvý­šení rychlosti pohybu klece směrem dolů,
 • spínač zachycovače,
 • provozní spínače – pro zastavení klece v příslušných nástupištích,
 • havarijní spínače – pro zastavení klece v krajních polohách,
 • ovladače patrových zábran nebo dveří,
 • zvuková signalizace.

Přesný způsob, četnost a druh požadovaných provozních zkoušek je vždy uváděn v technické dokumentaci, zejména v instrukčním manuálu. Jedním z obecných pokynů pro zajištění bezpečného provozu je Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, v platném znění. Toto nařízení je prováděcím předpisem ustanovení § 134a odst. 2 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, v platném znění, a platí pouze v oblasti ve vztahu mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem.

Ještě je třeba zdůraznit úlohu revizních techniků při kontrolách. Revize je kontrolní činnost, při které se první nebo opakovanou prohlídkou (přezkoušením, měřením, případně jinak) zjišťuje celkový stav zařízení vzhledem k zajištění bezpečnosti práce a pracovního prostředí. Pro uživatele stavebních výtahů je důležitá informace, že všechny činnosti zajišťuje pronajímatel a právně zodpovídá za jejich stav podle platných zákonů (není-li smlouvou stanoveno jinak).

Z výše uvedených informací jednoznačně vyplývá, že důkladná a pravidelná revize je naprosto zásadním požadavkem dlouhodobého bezpečného užívání výtahů.

Použití osobonákladních výtahů

1. Osobonákladní výtahy se uplatňují na všech typech staveb. Specifické z hlediska jejich použití jsou rekonstrukce starých objektů, při nichž je často problém výtahovou klec s nosným stožárem do rekonstruovaných prostor vůbec dostat. Protože je však v takových objektech často čilý pohyb pracovníků a přístupové cesty jsou většinou omezené, není objektivně jiné řešení možné. Proto se zde obvykle uplatňují menší stroje (menších rozměrů, menších nosností a menších rychlostí pojezdu).

2. V současné době se stávají hitem půdní vestavby. Obyvatelé domu však nechtějí být rušeni stavebními pracemi a požadují, aby se veškerá činnost odbývala pouze ve střešních prostorách. Vzhledem k tomu, že na místo stavby je třeba dopravit veškerý potřebný materiál ve stanoveném čase a množství podle stavebního harmonogramu, přičemž při demoličních i stavebních pracích se často jedná o velké množství materiálu, je většinou požadován velký rozměr klece, velká nosnost i vysoká rychlost pojezdu výtahu.

3. Nová výstavba výškových budov často přináší požadavek, aby výtah „rostl“ s objektem. Obvykle se v tomto případě jedná o dopravu velkého množství stavebního materiálu a technologického vybavení objektu s požadavkem na přesné dojezdy do jednotlivých pater a jednoduchou obsluhu pro předem proškolené pracovníky s důrazem na bezpečnost práce.

Také je třeba zdůraznit důležitost způsobu kotvení výtahů, tj. pevnost kotevního místa a vzdálenost kotev, čímž je určen i jejich počet, tj. náklady na stavbu výtahu. Při zapůjčení výtahu je tedy nezbytné zvážit zejména typ a parametry stroje vhodného pro realizaci dané stavby. Nezanedbatelným hlediskem je rovněž ekonomická stránka věci, tj. výše sazby za pronájem stroje – tato sazba může být denní, hodinová či motohodinová.

Konstrukční řešení typů výtahů

Pro orientaci uvádíme dva typy výtahů nečastěji nabízených půjčovnami v ČR:

 • výtah o nosnosti 650 kg nebo pro osm osob,
 • výtah o nosnosti 1 000 kg nebo pro dvanáct osob.
Oba výtahy se liší v použití protizávaží

– první typ je bez protizávaží, druhý má protizávaží. Další rozdíly jsou v požadavku na vybudování základové desky, v rozměrech klece a pojezdové rychlosti.
Další rozlišení výtahů bez ohledu na uvedené dva typy výtahů jsou dána:

 • umístěním pohonů – uvnitř nebo vně kle­ce (obvykle na střeše, přičemž zachycovač bývá uvnitř klece v dosahu obsluhy),
 • dveřmi na kleci – dvoje z bočních stran, mohou být i v celé čelní stěně (pro možnost nakládání materiálu vysokozdvižným vozíkem),
 • počtem klecí na stožáru – nezávisle na sobě pojíždějí jedna nebo dvě klece,
 • výškou zdvihu (pojezdu) – dána samonosností přívodního (napájecího) kabelu, resp. konstrukčním řešením přívodu elektrické energie (běžně dosažitelná výška zdvihu cca 150 až 200 m),
 • vybavením nástupišť – přístupové zábrany nebo dveře nástupišť (podle požadavků současných norem),
 • rozměrem klece na stožáru – používané klece rozměrů do cca 4,2 × 2 (2,5) × 2,9 m,
 • kontrolou přetížením – vybavení přetěžovací pojistkou se světelnou nebo akustickou signalizací,
 • nosností a rychlostí pojezdu – vyráběné výtahy mají nosnost kolem 3 000 kg a požadována je obvykle vysoká dopravní rychlost až do 120 m za minutu.

Novinky na trhu

Je třeba zdůraznit, že současné požadavky platných norem a předpisů se odlišují od dříve uplatňovaných, zejména pak v oblasti bezpečnosti práce. Vzhledem k tomu se nově vyráběné stroje často podstatně odlišují od starších a stále provozovaných (rozuměj i půjčovaných) typů. Například nyní se většina konstrukčních ocelových prvků vyrábí s povrchovou úpravou žárovým zinkováním, což u stožárových dílů, stejně jako u všech dutých profilů (prvky kotev, základových rámů apod.), představuje podstatné zlepšení odolnosti proti korozi. Podobně lze upravit i celé pojezdové klece. Tyto špičkové komponenty se vyznačují dlouhodobou bezporuchovou funkcí, trvanlivostí a naprostou spolehlivostí.

Závěrem můžeme konstatovat a přát si, aby o tyto nové výkonné, spolehlivé a bezpečné stavební výtahy, které budou řádně udržovány a obsluhovány vyškolenými pracovníky, byl v našem stavebnictví stále větší zájem.

Ing. Antonín Tulach
Foto: Archiv autora

Autor je technickým poradcem firmy HOZ – půjčovna stavebních strojů.

Komentáře