Bezpečné shazování materiálu a předmětů na staveništi
Galerie(9)

Bezpečné shazování materiálu a předmětů na staveništi

Partneři sekce:

Stále častěji se objevují oprávněné stížnosti na shazování materiálu a předmětů a na nedostatečně zajištěné prostory pod pracovišti ve výšce. V uplynulých letech to byly připomínky občanů zejména v souvislosti s výměnou oken a se zateplováním fasád.

Podle ustanovení § 3 odst. zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, je zaměstnavatel povinen při realizaci stavby vždy udržovat pořádek a čistotu na staveništi. Připomínáme, že pořádek je považován za základ bezpečné realizace stavebních prací. Proto se dnes běžně při bouracích a rekonstrukčních pracích používají například uzavřené shozy na odpadní suť.

Shazování materiálu a předmětů

Materiál a předměty musí být ve výšce uloženy nebo skladovány tak, aby byly po celou dobu zajištěny proti samovolnému sklouznutí, pádu nebo shození větrem během prací i při jejich přerušení nebo skončení, přičemž hmotnost materiálu a předmětů nesmí nikdy překročit povolené zatížení konstrukce, na které jsou uloženy.

Za žádných okolností nesmí dojít k přetížení stávajících stropních konstrukcí nahromaděným vybouraným materiálem. Ani dočasné konstrukce zřízené uvnitř bourané stavby nebo kolem pláště budovy nesmějí být v průběhu bourání zatěžovány vybouraným materiálem, pokud nejsou k tomuto účelu výslovně určeny. Vybouraný materiál je třeba vždy průběžně odstraňovat.

Obr. 1 Primitivní ochranná stříška,  která má chránit před pády materiálu a předmětů

Obr. 1 Primitivní ochranná stříška, která má chránit před pády materiálu a předmětů

Nařízení vlády č. 362/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, hovoří při pádech materiálu a předmětů o ohroženém prostoru. Rozumí se jím takový prostor, nad kterým se pracuje a ve kterém vzhledem k povaze práce může hrozit riziko pádu materiálu nebo předmětů z výšky.

Předepsané rozměry ohroženého prostoru je třeba považovat za hodnoty minimální. Podle konkrétní situace je třeba dopadovou plochu rozšiřovat. Do ohroženého prostoru se takto může dostat například chodník, vchod do domu, dětské hřiště apod.

Shazovat jakýkoliv materiál nebo předměty na níže položená místa nebo plochy na staveništi můžeme pouze za toho předpokladu, že místo jejich dopadu je zabezpečeno proti vstupu osob.

Tab. 1 – Minimální šířky prostoru ohroženého pádem materiálu nebo předmětů 

Tab. 2 – Orientační přehled skluzných potrubí

Mezi způsoby, jak zabezpečit místo dopadu, patří například úplné vyloučení provozu, střežení prostoru pověřenou osobou, použití ochranné konstrukce v úrovni práce ve výšce, použití záchytné konstrukce pod místem práce ve výšce, ohrazení ohroženého prostoru apod.

Pro ohrazení lze použít i dočasnou zábranu z výstražné červenobílé pásky. V tomto případě práce může trvat pouze jeden den (jednu směnu). Často je tato zábrana nevhodně používána při výměnách oken, zateplování fasád, odstraňování staré střešní krytiny, shazování sněhu ze střechy apod.

Pokud se ohrožený prostor ohrazuje pevnou bariérou, ohrazení by mělo být alespoň z dvoutyčového zábradlí o výšce minimálně 1,1 m s tyčemi upevněnými do stabilních nosných sloupků.

Obr. 2 Svislý plastový shoz upevněný na lešení

Obr. 2 Svislý plastový shoz upevněný na lešení

Současně musí být vždy místo dopadu a jeho okolí chráněno proti případnému odrazu nebo rozstřiku shozeného materiálu nebo předmětu. Podotýkáme, že ve všech uvedených případech jsou na prvním místě pokaždé taková opatření, aby nedocházelo k nadměrné prašnosti, hluku a dalším nežádoucím průvodním jevům. Proto se například ke shazování sypkého materiálu (např. stavební suti) doporučuje používat pouze uzavřené shozy.

Z výšky není možné shazovat takový materiál nebo předměty, které by mohly zaměstnance strhnout dolů. K takovým patří například původní oplechování, tabule plechu, velké desky, kovové tyče apod. Dále nesmí být shazovány hmoty, u kterých není možné odhadnout místo jejich dopadu.

Skluzná potrubí

Vzhledem k tomu, že materiál z bourané části stavby je třeba urychleně odstraňovat tak, aby nedocházelo k přetěžování stropních konstrukcí, nejrozšířenějším vybavením staveniště při bouracích a rekonstrukčních pracích jsou skluzná potrubí.

Potrubí se používá pro vertikální přepravu sutin přímo do staveništního kontejneru. Uvádí se, že by hmotnost shazovaného jednoho kusu odpadního materiálu neměla přesáhnout 5 kg.

Tab. 2 – Orientační přehled skluzných potrubí 

Tab. 2 – Orientační přehled skluzných potrubí

Skluzná potrubí můžeme rozdělit na připevněná (stacionární) a na mobilní. Dodávají se plastová, pryžová nebo kovová. Při používání shozů běžně nastává situace, kdy se pracovník nachází u volného okraje (např. u trychtýře shozu apod.). V tomto případě musí být chráněn před pádem z výšky kolektivní ochranou (zábradlím) nebo OOPP (= osobními ochrannými pracovními prostředky) proti pádu.

OOPP proti pádu nejsou v tomto případě optimálním řešením, protože pracovník dopravující materiál ke shozu bude omezován v pohybu. Nakonec ho to začne obtěžovat, prostředek odloží a nebude ho vůbec používat. Proto v případech, kdy nelze shoz instalovat bezpečným způsobem, je třeba zvolit pro transport suti jiný vhodnější způsob (např. vrátek, stavební výtah, jeřáb apod.). Bude to sice časově náročnější, ale určitě bezpečnější.

Plastová skluzná potrubí

Pokud zvolíme plastové potrubí, počítejme s tím, že budou z polyethylenu. Uvnitř je toto potrubí zesíleno žebrováním proti oděru. V případě potřeby odbočky ve skluzném potrubí (např. pro práce v nižších podlažích) se do potrubí zasadí speciálně upravený odbočkový díl s plnicím trychtýřem. V místě vsypu by mohlo dojít ke zvýšenému opotřebení, proto se do potrubí vkládá ještě zesilovací protioděrový díl.

Obr. 3 Plastový shoz kotvený do lešení

Obr. 3 Plastový shoz kotvený do lešení

Na lešení se jednotlivé dílce fixují připevňovacím rámem. Současně musí být zatížení od tohoto vertikálního druhu dopravy, které je přenášeno na lešení, zahrnuto do statického posouzení lešení. Pokud je skluzné potrubí umístěno těsně u fasády, používá se k uchycení parapetní svorka. Existují ještě připevňovací rámy pro plochou střechu včetně zátěže nebo prvky pro uchycení na šikmou střechu.

V sadě potrubí nechybí ani vodicí prstenec, který fixuje poslední část skluzu ke kontejneru na odpad. Jako doplněk lze ještě použít zpomalovací díly a prachovou vložku. Řetězy, které propojují jednotlivé části potrubí a speciální závěsy, jsou žárově pozinkované. Pro montáž potrubí se může použít běžný stavební vrátek. Délka pospojovaného plastového potrubí může být až 40 m.

Obr. 4 Plastový shoz s násypkou a s možností přistavení kontejneru

Obr. 4 Plastový shoz s násypkou a s možností přistavení kontejneru 

Skluzné žlaby

Skluzné žlaby mají tvar písmene U. Vzhledem k maximálnímu snížení jejich hmotnosti se používají hliníkové. Jeden žlabový dílec je dlouhý 1500 mm a váží včetně spojovacího řetězu 11 kg. Jednotlivé žlaby se mezi sebou osazují s přesahem 100 mm. Otevřené skluzné žlaby se používají nejčastěji na střechách domů k tomu, aby se odstraňovaný materiál (např. původní střešní krytina apod.) dostal co možná nejblíže ke svislému skluznému potrubí.

Mobilní skluzná potrubí

Při transportu na kolovém podvozku lze potrubí do sebe teleskopicky zasouvat. Mobilní potrubí může mít dosah od 9 m do 16,5 m. Z toho vychází, že pro budovu výšky 6,5 m může mít sklon 45°. Pro budovu výšky 9 m je sklon už velmi strmý.

Obr. 5 Svislý shoz, u kterého chybí zakončení do kontejneru  (pravděpodobně je pouze opřen)

Obr. 5 Svislý shoz, u kterého chybí zakončení do kontejneru (pravděpodobně je pouze opřen)

Záchytné sítě

Ochranu sítěmi před padajícím materiálem a předměty lze použít nejen při výstavbě, ale také při rekonstrukcích (např. střech starších objektů apod.). V případě potřeby lze sítě ještě doplnit ochrannými plachtami. Zabrání se tak propadávání drobného materiálu, suti nebo kusů betonu u starších mostů před jejich celkovou sanací.

Obr. 6 Halový objekt opatřený záchytnými sítěmi

Obr. 6 Halový objekt opatřený záchytnými sítěmi

Povinnosti zhotovitele

Zaměstnavatel, jehož pracovníci pracují ve výšce, má povinnost zajistit ohrožený prostor. V případě, že se jedná o OSVČ (= osobu samostatně výdělečně činnou), totéž provádí tato osoba.

Pokud v průběhu bouracích a rekonstrukčních prací je část stavby nadále běžně užívána, musí být v technologickém postupu stanoveny kontroly pracovišť a bezpečnostní zajištění s ohledem na osoby, které stavbu stále používají.

Pokud má být ohrožený prostor zajištěn dozorem, zhotovitel musí písemně určit konkrétního zaměstnance. Tento zaměstnanec má povinnost být po celou dobu ohrožení fyzicky přítomen na určeném místě. Po dobu trvání ohrožení určený zaměstnanec zajišťuje, aby se v takovém prostoru nikdo nenacházel.

Práce nad sebou je možné provádět pouze výjimečně. A to pouze v případě, nelze-li provádění prací zajistit jiným vhodným způsobem. K tomu je třeba zajistit zpracování technologického postupu, který musí obsahovat způsob zajištění bezpečnosti pracovníků pohybujících se na nižší pracovní úrovni.

Konkrétní fyzická osoba (zaměstnanec), která svým jednáním při práci způsobí další osobě škodu nebo přivodí úraz, nese za to odpovědnost. Pokud má zaměstnanec používat OOPP proti pádu, musí být pro každý konkrétní případ seznámen s jeho aplikací a s kotevními místy. 

 

TEXT + foto: Ing. Kamil Barták, CSc.

Literatura:
(1) Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
(2) Nařízení vlády č. 362/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky
(3) Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích
(4) archiv autora

Článek byl uveřejněn v časopisu Realizace staveb 4/2017.