Bezpečné odbedňovací práce
Galerie(13)

Bezpečné odbedňovací práce

Partneři sekce:

Bednění, které budeme rozebírat, se zpravidla skládá z formy a systémů, jež zajišťují jeho polohu i stabilitu. Formu bednění tvoří bednicí plášť, vnitřní výztuhy a vnější výztuhy. Polohu formy a její stabilitu zajišťuje opěrný systém a podpěrný systém. Na tomto místě se nebudeme podrobněji zabývat jednoúčelově zhotoveným dřevěným bedněním.

Příprava na odbedňování

Koncepční opatření týkající se odbedňování by měla být vyřešena již v projektové dokumentaci. Později by se touto otázkou měla zabývat ještě technická dokumentace v souvislosti s přípravou zakázky. Únosnost bednění a podpěrných konstrukcí musí být vždy doložena statickým výpočtem. Výjimku tvoří prvky bednění bez konstrukčního rizika. Při demontáži bednění a jeho podpěrných konstrukcí se musí postupovat v souladu s průvodní dokumentací výrobce bednění.

Někdy se stává, že projektová dokumentace dostatečně nevyřeší všechny souvislosti demontáže bednění. Svou nezastupitelnou roli potom může sehrát autorský dozor projektanta. Nedostatky, které se zjistí dodatečně, návrh na jejich odstranění a způsob jejich odstranění zapisuje autorský dozor do stavebního deníku. Dále by měl autorský dozor poskytnout vysvětlení potřebná pro plynulost demontáže bednění, posoudit návrhy zhotovitele na odchylky a změny projektu, sledovat postup z technického a technologického hlediska apod.

Obr. 1 Odbedňování nosných pilířů

Obr. 1 Odbedňování nosných pilířů

Je třeba využít všech technických opatření, která mohou vést ke zlepšení pracovního postupu. Zhotovitel stavby, jenž je na stavbě zastoupen zpravidla stavbyvedoucím, je povinen nejpozději 8 dnů před zahájením prací na staveništi doložit, že informoval koordinátora BOZP o rizicích vznikajících při pracovních postupech, které jako zhotovitel se svými případnými podzhotoviteli vybral.

Projektant může na základě podnětů od koordinátora BOZP doplnit příslušná stavebnětechnická opatření, která zajistí možnost bezpečné demontáže bednění. Technický dozor dbá na to, aby bednění bylo demontováno v souladu se smlouvou o dílo, dohlíží na kvalitu díla a nakonec i přebírá za stavebníka odbedněnou část stavby.

Obr. 2 Dočasné podepření stojkami po odbednění

Obr. 2 Dočasné podepření stojkami po odbednění

Místo o bedňování

Prostor, který je ohrožen odbedňovacími pracemi, je třeba zajistit proti vstupu nepovolaných fyzických osob. Nesmí se zapomínat na bezpečný přístup na odbedňovanou konstrukci. Žebříky lze při odbedňovacích pracích používat pouze do výšky 3 m. Rozumí se tím vzdálenost mezi odbedňovanou konstrukcí a pracovní podlahou. Současně se předpokládá, že se neuvolňují a neodstraňují nosné části bednění. Stabilita žebříku také nesmí být závislá na demontovaných částech podpěr a bednění.

Důležité je rovněž zajištění proti pádu pracovníků, kteří bednění rozebírají. Pokud hrozí nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky, musí zhotovitel postupovat podle požadavků uvedených v nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

Tab. 1 – Ochranné pásmo kolem objektu při odbedňovacích pracích

Tab. 1 – Ochranné pásmo kolem objektu při odbedňovacích pracích

Poznámka: šířka ohroženého prostoru se zvětší o 1 m na všechny strany od půdorysného průmětu svisle dopravované demontované části bednění pomocí jeřábu v místě jeho přepravy

Demontáž bednění

Bednění samozřejmě vždy obsahuje vybetonovanou konstrukci, která se v době jeho rozebírání nachází ve stadiu tvrdnutí. Bednění musí být v každém stadiu demontáže zajištěno proti pádu jeho jednotlivých prvků nebo částí.

Obr. 3 Dočasné uložení bednění na dokončené konstrukci

Obr. 3 Dočasné uložení bednění na dokončené konstrukci 

Odstranění nenosné bočnice je zpravidla možné už po třech dnech. Velkou pozornost je třeba věnovat všem odbedňovaným nosným částem stavby (např. sloupům, stěnám, stropům, deskám, průvlakům apod.). Bednění se v těchto případech může odstranit, až když beton konstrukce dosáhne stanovené kontrolní (krychelné) pevnosti pro příslušnou třídu betonu.

Tab. 2 – Orientační lhůty pro zahájení odbedňování na základě nárůstu pevnosti betonu

tab2

Tab. 3 – Orientační lhůty pro zahájení odbedňování při teplotách nad +5 °C podle druhu konstrukce

Tab. 3 – Orientační lhůty pro zahájení odbedňování při teplotách nad +5 °C podle druhu konstrukce

Nižší pevnost betonu je povolena pouze po dohodě s projektantem v případě, že se jedná o částečně zatíženou konstrukci. Za minimální pevnost betonu, aniž by došlo k poškození hran konstrukce, se považuje hodnota 3 MPa.

Odbedňování stropů

Doporučuje se odbedňovat podhledové stropní bednění desek po dosažení 60–70 % návrhové pevnosti betonu. Podpěrné konstrukce bednění tvoří stojky a rámové podpěry. Od nich se očekává, že mají dostatečnou únosnost. A dále se předpokládá, že jsou ztuženy ve všech základních směrech. To znamená v podélné, příčné i vodorovné rovině. Podpěry bednění můžeme začít odstraňovat v okamžiku, kdy beton dosáhne normou předepsané pevnosti.

Obr. 4 Provoz na odbedněné konstrukci

Obr. 4 Provoz na odbedněné konstrukci 

Pro každou třídu betonu je tomu pochopitelně jinak. Podpěrné konstrukce bednění jsou navrženy a smontovány tak, aby mohly být při odbedňování postupně uvolňovány a odstraňovány. Podpěry se vždy odstraňují postupně od horního podlaží směrem ke spodnímu.

Po spuštění padacích hlavic se odejmou vodorovné nosníky bednění, bednicí dílce a stojky bez padacích hlavic. Stát na místě zůstanou pouze stojky s padacími hlavicemi. Tyto mohou být odstraněny až na pokyn zodpovědného pracovníka.

Obr. 5 Nevhodně uložená část rozebraného stropního bednění

Obr. 5 Nevhodně uložená část rozebraného stropního bednění 

Často se po odbednění vyskytují v horizontální rovině nevhodně zakryté otvory ve stropech. Bývají často umístěny na frekventovaných trasách. Je nepřípustné, aby otvory ve stropě zůstaly nezakryté nebo byly zakrývány nevhodným způsobem (např. zbytkovými plechy, dřevěnými odřezky apod.).

.

Odbedňování stěn

Stěny lze odbedňovat již při dosažení poloviční hodnoty charakteristické pevnosti dané třídy betonu. Zjednodušeně lze říci, že postup práce při odbedňování probíhá opačným způsobem než při montáži bednění.

Obr. 6 Skládka bednění

Obr. 6 Skládka bednění 

Nejprve se uvolní přírubové matky a spínací tyče. Dílce bednění, které nejsou zajištěny vzpěrami, se musí ihned odebrat nebo provizorně zajistit proti pádu. Bednicí dílce se odebírají po sejmutí bednicích zámků. Dílce bednění, které se odstraňují pomocí zdvihacího zařízení, se nemohou od betonu odtrhávat. Nejdříve se musí od betonu oddělit a teprve potom zdvihnout.

Obr. 7 Skládka bednění přímo u konstrukce

Obr. 7 Skládka bednění přímo u konstrukce 

Při ruční manipulaci se od dílců nejdříve odmontuje pochozí lávka a vyrovnávací vzpěry. U velkoplošných dílců (plent) se lávky a vzpěry nemusí před manipulací jeřábem odstraňovat.

Skladování rozebraného bednění

Části bednění se bezprostředně po odstranění ukládají na určená místa tak, aby nepřetěžovaly odbedňovanou konstrukci a nemohly být příčinou úrazu. Po demontáži je třeba všechny části bednění včetně spojovacího materiálu očistit.

Poškozené dílce bednění budou podle míry poškození opraveny, renovovány nebo vyřazeny. Při krátkodobém skladování se bednicí dílce podkládají. Roztřídí se podle druhů a vyrovnají do bloků. Spojovací materiál se ukládá do beden.

Obr. 8 Skládka součástí bednicího systému

Obr. 8 Skládka součástí bednicího systému 

Povinnosti zhotovitele

Pokud při odbedňovacích pracích hrozí pád z výšky nebo do hloubky větší než 10 m, musí být podle nařízení vlády č. 591/2006 Sb. zpracován plán BOZP.

Odbedňování nosných konstrukcí nebo jejich částí, u kterých hrozí při předčasném odbednění poškození, nebo dokonce zřícení, může být zahájeno až na pokyn osoby určené zhotovitelem.

Obr. 9 Nezakrytý otvor je nebezpečný

Obr. 9 Nezakrytý otvor je nebezpečný 

Prostory, nad kterými se odstraňuje bednění, musí být zajištěny vždy takovým způsobem, aby nedošlo k ohrožení osob, jež pracují pod nimi. Práce v takových prostorech je možná pouze výjimečně, pokud se bez ní nelze z technických důvodů obejít. Způsob zajištění bezpečnosti pracovníků na nižší pracovní úrovni se konkrétně popíše v technologickém postupu.

Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu pokaždé, kdy dochází ke změně podmínek pro práci, zajistit, aby byl vliv změněných podmínek eliminován.

Obr. 10 Odstraňování odpadu po odbednění

Obr. 10 Odstraňování odpadu po odbednění

Dojde-li v průběhu práce k takové změně podmínek, které by mohly ovlivnit bezpečnost práce, zajistí zhotovitel nezbytné změny technologického postupu a seznámí s nimi příslušné pracovníky.

Zhotovitel přeruší práci pokaždé, kdy by její další pokračování vedlo k ohrožení zdraví fyzických osob na staveništi. Důvod pro přerušení práce posoudí a o jejím přerušení rozhodne fyzická osoba pověřená zhotovitelem. S veškerým odpadem je třeba na stavbě nakládat v souladu s požadavky stanovenými zvláštními předpisy.

 

TEXT + FOTO: Ing. Kamil Barták, CSc.

Literatura:
(1) Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky
(2) Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
(3) Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích
(4) archiv autora

Článek byl uveřejněn v časopisu Realizace staveb 1/2017.
Článek byl aktualizován v květnu 2022.