Partneři sekce:
 • Stavmat
 • Xella, Ytong
 • REHAU

Revize programu Zelená úsporám a osvědčování ETICS

Revize programu Zelená úsporám a osvědčování ETICS

Státní fond životního prostředí přehodnotil podmínky programu Zelená úsporám a slíbil, že budou mimo jiné upraveny také podmínky schvalování odborných dodavatelů, výrobků a technologií, které byly připravovány velmi narychlo. Technický a zkušební ústav stavební Praha (TZÚS) je nezávislá, autorizovaná, notifikovaná a schvalovací autorita na poli zkoušení, prověřování a schvalování většiny stavebních výrobků v ČR. Pomocí systému ETICS se snaží zpřehlednit situaci a poukázat na nutnost udržet kvalitu firem a jejich odbornou způsobilost při zateplování.


Systém odborných dodavatelů
Kvalita firem a výrobků měla být sledována od počátku a do systému odborných dodavatelů se měly dostat pouze firmy, které prokážou odbornou způsobilost. Bohužel praxe ukázala, že v případě firem, které realizují zateplování domů, se do systému odborných dodavatelů (SOD) dostane každý, kdo vyplní žádost. K tomuto zjištění vede fakt, že do dnešního dne nejsou známa kritéria hodnocení dodavatelů ani to, jakou způsobilost mají osoby schvalující zařazení žadatele do seznamu. Navíc laxní přístup úředníků ve věci spolupráce s odbornými autoritami ve stavebnictví, jakou TZÚS je, tato tvrzení jen dokládají.

Zateplovací systémy
Program je spojován zejména se zateplováním, které tvoří podstatnou část energetické úspory a je jednou z hlavních podmínek čerpání dotace. Než se však pustí občan do zateplování, musí si uvědomit fakt, že životnost zateplovacích systémů se pohybuje kolem 25 let a že o ní z valné části rozhoduje zejména kvalita provedené instalace. Na místě je tedy doporučení nespoléhat se pouze na seznam odborných dodavatelů, ale z nabízených firem si vybrat takovou, která může doložit svou odbornou způsobilost potvrzenou nezávislou autoritou.

Osvědčení o způsobilosti
V oblasti realizace zateplování se jedná o systém osvědčení o odborné způsobilosti firem provádějících zateplování budov kontaktními zateplovacími systémy – osvědčení ETICS. Službu osvědčování poskytuje TZÚS Praha, s. p. Tato služba byla poprvé představena veřejnosti v září 2008, kdy bylo předáno osvědčení o provádění ETICS prvním třem společnostem, které se zúčastnily pilotního projektu. V současné době je v systému osvědčování více jak 35 firem, které dohromady realizovaly přibližně 40 % do současné doby zateplených, převážně panelových budov.

Hlavní výhodou pro držitele osvědčení ETICS je to, že mohou tímto způsobem zadavatelům (investorům) ve výběrovém řízení doložit snadno ověřitelným způsobem svojí odbornou způsobilost, ověřenou nezávislou autoritou.

Systém osvědčování

Celý systém je založen na posuzování odborné způsobilosti prováděných prací přímo na stavbách a je postaven na třech hlavních zásadách, kterými jsou:

 • existující platné technické specifikace systémů ETICS zpracované v souladu se směrnicí pro stavební výrobky č. 89/106/ES (CPD) a s platnými postupy pro zpracování harmonizovaných technických specifikací výrobků:
 • Evropské technické schválení (ETA) podle nařízení vlády č. 190/2002 Sb. v platném znění nebo
 • Stavební technické osvědčení (STO) podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb. v platném znění v těch případech, které nejsou pokryté ETAG 004, spolu s technologickými postupy výrobců, ČSN 73 2901 a dalšími právními předpisy;
 • audit nezávislými auditory přímo na stavbách;
 • předem ohlášené i neohlášené kontrolní návštěvy auditorů přímo na stavbě kdykoliv v době platnosti osvědčení, prováděné nejméně jednou ročně.

Nejčastější chyby realizačních firem
Vzhledem k tomu, že systém osvědčování funguje již téměř rok, je možné na základě zkušeností odborných pracovníků TZÚS uvést přehled nejčastějších chyb, kterých se realizační firmy dopouštějí.

Projektová a stavební dokumentace
Kvalitní a srozumitelná dokumentace je důležitým základem pro správné provedení díla. Realizační firmy téměř bez výjimky podceňují proces přezkoumání projektové dokumentace a její nedostatky poté s výmluvami na adresu projektanta neřeší správně. Mezi nejčastější problémy patří:

 • absence určení konkrétní skladby systému (např. je určen pouze výrobce systému, skladba je uvedena příliš obecně nebo tak nepřesně, že umožňuje nekontrolovatelnou záměnu hmot),
 • absence výkresů detailů (zcela chybí nebo se nereflektují potřeby konkrétní stavby),
 • nedostatečný nebo zcela chybějící návrh připevnění k podkladu – vzhledem k tomu, že se zateplují zejména starší budovy s fasádou, která nesplňuje požadavky na spolehlivé lepení, je třeba dbát na správný návrh kotvení,
 • nedostatečný průzkum zateplované konstrukce, případně jeho nesprávné vyhodno­cení, absence opatření, které z něj vyplývají (úprava podkladu, reprofilace a podobně),
 • nepořádné vedení stavební dokumentace realizační firmou (nepřesné zápisy ve stavebním deníku, absence kontrolního plánu, absence výkresů či popisů dohodnutých konstrukčních řešení).

Provedení ETICS
U firem, které žádají o osvědčení odborné způsobilosti, je většinou patrný solidní znalostní základ ohledně provádění výrobku, přesto bývají nalezeny různé nedostatky v provádění, a to zejména:

 • nedodržování tlouštěk jednotlivých vrstev,
 • nesprávné osazování hmoždinek (používání nesprávných vrtáků, použití hmoždinky nevhodné pro daný podklad, přílišné zapouštění hmoždinek do izolace),
 • provádění prací při nevyhovujících klimatických podmínkách,
 • používání jiných součástí, než jsou dovolené ve specifikaci ETICS (zejména v případě hmoždinek, které jsou většinou důležitým nosným prvkem),
 • další zásahy do skladby systému – kombinování hmot v rozporu s technickou specifikací (ETA), nakupování izolace nevyhovujících parametrů.

Obecně je u mnoha realizačních firem konstatována nedostatečná znalost výrobku a téměř u všech firem nízká informovanost ohledně náležitostí uvedení výrobku na trh. To je velmi důležité zejména ze dvou důvodů:

 • realizační firma nedostává ETICS na stavbu jako tzv. balíček od výrobce, ale z praktických důvodů si jej objednává postupně,
 • na trhu je značné množství subjektů, které uvádějí ETICS nebo jeho součásti na trh v rozporu se zákonem nebo technickými normami.

Na závěr lze jen podotknout a doufat, že Státní fond životního prostředí ČR opraví a zpřesní podmínky čerpání dotace a účasti na programu tak, aby byly slibované státní prostředky vynaloženy účelně.

Ing. Simon Palupčík a Ing. Václav Hadrava
Foto: archiv TZÚS Praha, s. p.

Autoři pracují v Technickém a zkušebním ústavu stavebním Praha, s. p. Simon Palupčík je ředitelem úseku certifikace systémů řízení a Václav Hadrava je hlavní specialistou na ETICS.

Článek byl uveřejněn v časopisu Realizace staveb.