asb-portal.cz - Odborný portál pro profesionály v oblasti stavebnictví
Partneři kategorie

Monolitický beton a bednění – zajištění bezpečnosti práce

09.08.2010
Jaké jsou zásady montáže bednění a odbednění a na co si dát pozor, abychom neohrozili bezpečnost sebe ani svého okolí a zdárné provedení stavební konstrukce, popisuje další z řady seriálu o bezpečnosti práce na stavbě.
Ke zhotovení monolitické betonové konstrukce je potřeba nejdříve sestavit formu ve tvaru budoucí konstrukce. Tato forma (bednění) je zhotovena z jednotlivých prvků (například z prken, fošen, desek a podobně) nebo ze systémových velkoplošných bednicích dílců. Materiálem systémového bednění bývají vodovzdorné překližky, plasty, kovy a podobně. Pro bednění kulatých sloupů se někdy používají duté papírové roury, podobající se tzv. kobercovým návinkám, které se po zatvrdnutí betonu z dokončeného sloupu odmotají.

Zatížení z bednění přenášejí na další části stavby například tyče, stojky, nosníky a příhradoviny. Jednotlivé části bednění se vzájemně spojují šrouby, čepy nebo speciál­ními spojkami.

Aplikace konkrétního druhu bednění závisí na tom, zda bednění sestavuje malá stavební firma, nebo je tato činnost realizována velkou firmou, specializovanou na monolitické betonové konstrukce.
 
Montáž bednění
Konstrukce vlastního bednění musí být těsná, únosná, nepoddajná a prostorově tuhá. To platí pro všechny typy bednění (například bednění stěn, pilířů, sloupů, trámů, průvlaků, žeber či stropů).

Pokud se použije bednění z jednotlivých prvků, sbíjí se dohromady pomocí svlaků tak, aby drželo pohromadě. Proti vybočení do stran se rádluje. To znamená, že se k sobě protější bočnice přitahují drátem, který se před odbedňováním přeštípne. Toto bednění je vhodné hlavně pro atypické prvky, které se na stavbě již nebudou opakovat.

Pokud se aplikuje bednění ze systémových velkoplošných bednicích dílců, ke vzájemnému spojení se používají stahováky a klíny. Montáž i demontáž takového bednění je mnohem snazší a rychlejší.

V každém stadiu montáže a demontáže bednění musí být zajištěno, aby nedocházelo k neplánovanému uvolňování, případně posunutí jeho prvků nebo částí bednění a k jejich možnému následnému pádu. Současně k němu musí být zajištěn bezpečný přístup a vyloučeno riziko pádu osob do bednění.

Bednění musí bezpečně vzdorovat všem účinkům i silám, které na něj mohou působit. Únosnost bednění a jeho podpěrných konstrukcí musí být doložena v dodavatelské dokumentaci statickým výpočtem. Tyto informace jsou obvykle uvedeny v průvodní dokumentaci k jednotlivým bednicím systémům. Výjimkou jsou pouze ty prvky bednění, u nichž nehrozí při konstrukci žádné riziko.

Umístění podpěrných konstrukcí bednění

Podpěrné konstrukce bednění (dřevěné sloupky, kovové stojky, rámové podpěry, podpěrná lešení a podobně) musejí být dostatečně únosné a úhlopříčně ztužené v příčném, podélném i vodorovném směru.
Pokud jsou do stavby osazeny dřevěné sloupky stropního bednění, musí mít jejich kratší strana v případě příčného řezu minimálně 70 mm. Pokud jsou podpěry kulaté, musejí mít průměr minimálně 70 mm.

Používají se pouze hranoly nebo tyčovina ze zdravého dřeva. Nastavovat se může dostatečně tuhým spojem vždy jen každý třetí dřevěný sloupek v řadě. Sloupek může být nastaven pouze jedenkrát, a navíc mimo prostřední třetinu své výšky. Dřevěné podpěry se zajišťují dvěma klíny umístěnými proti sobě – je to důležité pro upnutí konstrukce a k usnadnění jejich následného odbedňování.

Vhodnější a častěji používané jsou kovové podpěry. Jsou tuhé, bezpečné proti vybočení a nepotřebují klínování. Kovové stojky musejí být opatřeny hlavicemi a patkami z důvodu rovnoměrnějšího rozložení zatížení. Pro tyto účely je zakázáno používat lešenářské trubky a podobné náhražky.
Podpěry několika stropů nad sebou musejí být vždy osazeny v ose nad sebou.
Podpěrné konstrukce musejí být smontovány tak, aby je bylo možné při odbedňování bezpečně uvolňovat a odstraňovat.
 
Bezpečný pohyb po stropním bednění
Přístup na stropní bednění je povolen pouze tehdy, je-li vhodným technickým zařízením nebo jinými prostředky zajištěno bezpečné provedení práce. Zvlášť nebezpečný je pohyb po bednění, které je opatřeno odbedňovacím olejem z důvodů omezení přilnavosti betonu při jeho odbedňování. Plocha je potom velmi kluzká. Na okraje smontovaného stropního bednění se osazují prvky ochranného zábradlí.

Speciální druhy bednění
Speciální bednění (například pojízdné, posuvné a podobně) musí být montováno, používáno, kontrolováno a demontováno podle technické dokumentace, podle technologického postupu a pokynů jeho výrobce.
Pomocné konstrukce, které přímo souvisejí s bedněním a slouží k zajištění bezpečné práce s ním, jsou například ochranná zábradlí, závěsné lávky a pomocná schodiště.

Montážní pochozí lávky se zavěšují na konstrukce svislých stěn bednění nebo na dokončené svislé nosné konstrukce (například monolitické železobetonové stěny). Lávky se používají od výšky 2 m.
K pohodlnému pohybu mezi odbedněnými podlažími a bedněným stropem slouží vnější samostatně stojící kovová schodiště.

Odbedňování

Prostor, kde bude probíhat odbedňování, je třeba zajistit proti vstupu nepovolaných osob. Rozebírat bednění a jeho části lze až po dosažení požadované pevnosti betonu. Totéž platí pro posouvání posuvného bednění.
Při odbedňování nesmí dojít k poškození vybetonovaných konstrukcí a bednění. Dílce bednění, které se odstraňují pomocí zdvihacího zařízení, se nesmějí od betonu odtrhávat. Nejdříve se musejí od betonu oddělit a teprve potom zdvihnout. Odstranění nenosné bočnice je zpravidla možné už po třech dnech.

Odbedňování nosných konstrukcí objektů nebo jejich částí, u kterých při předčasném odbednění hrozí poškození nosné konstrukce nebo její zřícení, může být zahájeno pouze na pokyn fyzické osoby, kterou určil zhotovitel. Všem odbedňovaným nosným částem stavby (sloupům, stěnám, průvlakům a podobně) je třeba věnovat zvláštní pozornost. Bednění se smí odstranit, až když beton konstrukce dosáhne kontrolní (krychelné) pevnosti pro příslušnou třídu betonu. Nižší pevnost je povolena pouze po dohodě s projektantem v případě, že se jedná o částečně zatíženou konstrukci.

Konstrukce bednění musí umožnit, aby svislé podpěry nosných prvků mohly být při postupném odbedňování odstraněny jako poslední. Podpěrné prvky bednění se odstraňují až po sejmutí bočního bednění a po prohlídce odbedněných částí konstrukce.

U dřevěných podpěr musí být zajištěno při odbedňování jejich bezpečné uvolnění (například pomocí klínů, rozpěr či podložek).

Pokud je splněna podmínka, že se neuvolňují nebo neodstraňují nosné části bednění, je povoleno, aby žebřík stojící na pracovní podlaze nižšího podlaží byl opřen o odbedňovanou stropní konstrukci vyššího podlaží do výšky maximálně 3 m. Maximální výška se měří od dokončených horních líců nosných konstrukcí podlaží. Současně nesmí být stabilita žebříku závislá na demontovaných částech bednění nebo podpěr.
Části bednění se bezprostředně po rozebrání ukládají na určená místa tak, aby nepřetěžovaly odbedňovanou konstrukci a nemohly být příčinou úrazu.

Povinnosti zaměstnavatele
Pokud při pracích s bedněním hrozí pád z výšky nebo do hloubky větší než 10 m, musí být podle nařízení vlády č. 591/2006 Sb. zpracován plán BOZP.

Prostory, nad kterými se pracuje s bedněním, musejí být zajištěny vždy takovým způsobem, aby nebyly ohroženy osoby, které pracují pod nimi. Práce v takových prostorech je možná pouze výjimečně, pokud se bez ní nelze z technických důvodů obejít. Způsob zajištění bezpečnosti pracovníků na nižší pracovní úrovni se konkrétně popíše v technologickém postupu.

Vizuální prohlídky používaných žebříků se musejí provádět při jejich výdeji ze skladu, při jejich příjmu do skladu a před každým jejich dalším využitím při práci s bedněním.

Podpěrná lešení se kontrolují pravidelně jedenkrát za měsíc.

Po dokončení montáže bednění a podpěrných konstrukcí se musí vše zkontrolovat podle výkresů bednění. Kontroluje se zejména přesnost rozměrů, těsnost částí bednění, pevnost styků, tuhost a stabilita.

O předání a převzetí dokončené konstrukce bednění se provede písemný záznam. Provádí ho fyzická osoba pověřená zhotovitelem, která řídí betonářské práce.

Před zahájením betonářských prací je nutné bednění a jeho části (včetně podpěr) znovu prohlédnout a zjištěné závady se musejí odstranit.

Zhotovitel zajišťuje provádění kontroly stavu podpěrné konstrukce bednění v průběhu betonáže. Pokud se zjistí nedostatky, musejí se bezodkladně odstranit.

Hrozí-li při odbedňování konstrukcí nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky, musí zhotovitel postupovat podle nařízení vlády č. 362/2005 Sb.


Ing. Kamil Barták, CSc.
FOTO: archiv autora

Autor se zabývá kontrolou technické úrovně významných staveb a jejich realizací. Většinou se jedná o stavby v České republice, které jsou hrazeny z prostředků EU.

Literatura
1. Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi.
2. Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
3. Formworks solutions. Alsina. Barcelona, 2004–2006.

Článek byl uveřejnén v časopisu Realizace staveb.


Komentáře

Prepíšte text z obrázku do poľa. Ak nedokážete text rozoznať, kliknite na obrázok.

Další z Jaga Media