Partneři sekce:

Konstrukce z lešení pro MS v klasickém lyžování v Liberci 2009

Konstrukce z lešení pro MS v klasickém lyžování v Liberci 2009

Od 18. února do 1. března 2009 proběhlo v Liberci mistrovství světa v klasickém lyžování. Kromě stálých konstrukcí bylo potřeba vybudovat ještě velké množství dočasných konstrukcí v běžeckém areálu Vesec a ve skokanském areálu Ještěd.

Pro dva sportovní areály, ve kterých se mistrovství světa konalo, bylo navrženo a namontováno celkem 143 kusů různých sestav z lešenářských prvků. Montáže konstrukcí byly zahájeny v polovině září 2009 a probíhaly s krátkými přestávkami do 18. února 2009 za pohotových reakcí dodavatele stavby na požadavky od pořadatele (po celou dobu výstavby až do jejího dokončení). Vlastní hmotnost lešenářských konstrukcí dosáhla 400 000 kg a hmotnost konstrukcí tribun 550 000 kg.

Tribuna u skokanského areálu
Největší dominantou skokanského areálu se stala tribuna pro 5 300 stojících diváků o délce 61 m a šířce 21 m. Při návrhu bylo nutné se vypořádat se sklonem 20 až 40° v příčném směru a se sklonem 15° ve směru podélném. Další nepříjemnou skutečností byl značně nestabilní terén. Vzhledem k těmto okolnostem dodavatel navrhl založení konstrukce na šesti předem vybudovaných betonových pasech o šířce 0,7 m s osovou vzdáleností 10 m bez mezipodpěr. Stavební práce byly provedeny již v létě 2009. Celá konstrukce byla navržena v souladu s normou ČSN 73 0035 Zatížení stavebních konstrukcí. Požadavek této normy na charakteristické zatížení pro tribuny k stání a přístupová schodiště je 5,0 kN/m2. Před zahájením montáží byla zpracována podrobná projektová dokumentace se statickým výpočtem.

I přesto, že přípravné práce byly dokončeny v létě, montáž konstrukce byla zahájena z důvodu liknavosti zástupců OC FIS až ve druhé polovině listopadu, kdy se dodavatel musel vypořádávat se značnými přívaly sněhu a teplotami pod bodem mrazu. Ze statického výpočtu vyplynul požadavek na kotvení sklopných základových patek na betonových pasech. Kotvena musela být každá patka dvojicí čepů z oceli S355 o průměru 10 mm do hloubky 100 mm. Vzhledem k časovému posunu montáží a nepříznivým klimatickým podmínkám byl dodavatel nucen upustit od připravené varianty tzv. mokrého vrtání a v krátké době přepracovat technologický postup.

Dalším technickým oříškem bylo řešení prostoru mezi jednotlivými betonovými pasy, jelikož vzhledem k nestabilnímu podloží nebylo možné použít mezipodpěr. Tento problém byl vyřešen nahrazením diagonál trubkami a zdvojenými pevnými spojkami BB podle ČSN EN 74-1 a namontováním dvojice příhradových ocelových nosníků v každém čtvrtém poli o šířce 0,73 m v příčném směru. Příhradové nosníky byly vázány v tlačené (tedy horní) pásnici metrovými trubkami s osovou vzdáleností 1,2 m. Po vyřešení kotvení patek a překonání osové vzdálenosti betonových pasů to byla již klasická lešenářská rutina, při níž byl jediným ztěžujícím faktorem sníh a mráz. Konstrukce měla celkovou hmotnost 193 248,5 kg.

 Stavba strmé tribuny ve skokanském areálu Ještěd z lešenářských konstrukcí systému Layher
Dokončená strmá tribuna pro 5 300 stojících diváků
Přechod přes běžeckou trať

Přístupové schodiště
Další zajímavou řešenou konstrukcí bylo 190 m dlouhé a 8,28 m široké přístupové schodiště do skokanského areálu po sjezdovce F10 se sklonem 15 až 30°. Návrh byl značně složitý, protože v tomto případě nebylo možné využít zkušeností z předchozích akcí – tato konstrukce byla naprosto unikátní. Nejtěžší bylo zajistit konstrukci proti posunutí. K tomuto účelu byly vyvinuty speciální ocelové kotvy o průměru 14 mm, na které byly osazeny lešenářské trubky o délce 0,5 m. Přes trubky byla kotva uchycena na spodní příčník schodiště pomocí pevné objímkové spojky. Kotvy se usazovaly do hloubky jednoho metru do předem předvrtaných otvorů ve zmrzlé půdě. Celkem schodiště zajišťovalo 200 kusů těchto kotev.

Protože pořadatel akce chtěl zachovat provoz sjezdovky a vleků až do 18. ledna, bylo nutné zahájit montážní práce až po tomto termínu. Při montáži bylo nutné dodržet požadavek normy na založení ČSN 73 8101 Lešení – Společná ustanovení. Všechny základové patky byly usazeny do tzv. kapes, které musely být, vzhledem k promrzlé půdě, vyhloubeny pomocí pneumatického kladiva. K obtížné manipulaci s materiálem na sjezdovce se používal pásový nakladač. Konstrukce byla navržena na charakteristické zatížení 5,0 kN/m2 v souladu s normou ČSN 73 0035 Zatížení stavebních konstrukcí. Celková hmotnost schodiště byla 73 163,6 kg.

VIP tribuna

Další dominantou ještědského areálu byla VIP tribuna pro 1 250 sedících diváků. Přístup z čela tribuny navazoval na přístupové schodiště celkové délky 100 m se dvěma přemostěními a dva další vstupy procházely tribunou. Zajímavá na této konstrukci byla skutečnost, že na plošině z lešení za tribunou bylo umístěno pomocí těžké techniky 22 kontejnerů 6 × 2,5 m o celkové hmotnosti 66 000 kg ve dvou řadách na sobě, v jednom místě dokonce ve třech řadách. Kontejnery byly kotveny ke konstrukci tribuny pomocí speciální konstrukce, podle statického posouzení na vítr. Pro přístup na plošinu k buňkám bylo vedle tribuny vybudováno speciální schodiště. Před tribunou byla umístěna lešenářská plošina pro televizní štáb ČT o půdorysné ploše 10 × 5 m.

VIP tribuna z konstrukcí Nüssli

Vesec
V běžeckém areálu Vesec byly postaveny dvě tribuny délky 120 m, které svým tvarem a umístěním vytvořily dokonalou iluzi ideálního běžeckého stadionu. Celková kapacita tribun byla 989 sedících a 10 200 stojících diváků. VIP prostory na tribunách byly propojeny schodišti a plošinami z lešení přímo se stany. V první etapě montáží se provádějící pracovníci potýkali s velkým množství bahna. Ve druhé etapě pak se značnými přívaly přírodního sněhu.

Další zajímavé údaje
Na zátěže pro zajištění stability některých konstrukcí bylo použito betonových kvádrů o hmotnosti 55 000 kg. Pro zakotvení konstrukcí do strmého terénu bylo zpracováno 500 m kulatiny o průměru 14 mm a 100 m kulatiny o průměru 10 mm. Pro vyvrtání kotevních otvorů strmé tribuny bylo spotřebováno 35 ks speciálních vrtáků o průměru 10,3 mm. Technologická manipulace na stavbě byla zabezpečována třemi teleskopickými manipulátory.

Práce byly řízeny třemi techniky a na montážích a demontážích tribun se zároveň podíleli také tři specialisté z Německa. Na konstrukcích byly instalovány tři výtahy GEDA 200, které sloužily pro zásobování VIP stanů umístěných na těžko přístupných lešenářských plošinách. V průběhu mistrovství byla zajištěna nepřetržitá pohotovost tří pracovníků, kteří denně prováděli odborné prohlídky konstrukcí spojené s vystavením protokolu.

Demontáž a odklizení

Po ukončení mistrovství světa bylo nutné všechny konstrukce rychle zbourat, odvézt, a veškeré dotčené plochy uvést do původního stavu. Byl to úkol velice náročný, protože terén ve Vesci se změnil v rozlehlou bažinu. V areálu Ještědu bylo naopak nutné lešenářské dílce zase doslova vykopávat ze sněhu. K těmto nepříznivým faktorům je nutné přičíst mlhu, déšť nebo drobné sněžení.

Od partnerů ASB

Dalším velkým problémem bylo čištění nasazeného materiálu od bláta. Při objemu přibližně 950 000 kg lešení a tribun, které bylo ze 70 % silně zablácené, zabralo čištění zhruba čtvrtinu času z celkové demontáže. Konečné úpravy včetně zatravnění a dosázení původní zeleně provedla specializovaná firma.

Z hlediska provedení dočasných stavebních konstrukcí lze směle konstatovat, že mistrovství světa v Liberci 2009 byla akce velice zdařilá.

Kompletní realizace a návrh: PKL servis, s. r. o.
Technické řešení strmé tribuny a přístupového schodiště: Ing. Petr Veverka, Ing. Milan Vaverka (LAVEL MB, s. r. o.), Zdeněk Picek, Ing. Svatopluk Vlasák
Statické posouzení konstrukcí a zpracování technické dokumentace lešení: Ing. S. Vlasák (ČM komora lešenářů)
Projektový manažer: Zdeněk Picek (PKL servis, s. r. o.)
Hlavní koordinátor stavby: Ing. Petr Veselý (LAVEL MB, s. r. o.)

Zdeněk Picek
Foto: archiv firmy

Autor je jednatelem a ředitelem společnosti PKL servis, s. r. o.

Článek byl uveřejněn v časopisu Realizace staveb.