asb-portal.cz - Odborný portál pro profesionály v oblasti stavebnictví
Partneři kategorie

Zateplení stropu suterénu

19.01.2015

Cenná vytápěcí energie neuniká jen stěnami, ale také nedostatečnou izolací stropů podzemních garáží a průchodů nebo u stropů nad sklepy. Právě v existujících stavbách se nachází mnoho stropů nad sklepy, které buď nejsou vůbec, nebo jsou jen nedostatečně izolované. Tím vzniká efekt studené podlahy, který je v bytech a obývacích prostorách nepříjemný.

Řešení představuje zateplení. K zateplení stropů lze použít různé tepelné izolace. Mezi ně patří například minerální izolační desky Multipor. Před jejich nalepením je u izolací stropů v novostavbách, ale i v existující zástavbě nutno předem odzkoušet vhodnost a únosnost podkladu. Musí být čistý, suchý a zbavený zbytků, které by snižovaly jeho přilnavost. Přídržnost povrchu musí dosahovat minimálně 80,0 kN/m2. V případě pochybností je třeba dát podklad posoudit odborníkovi. Především u podkladů, z nichž se uvolňuje písek, a u velmi silně nasákavých podkladů je třeba aplikovat na existující povrch základní podkladovou vrstvu nebo přilnavou stěrku. Barvy, znečištění a neúnosná omítka se musejí odstranit. Chybná místa na omítce je potřeba vyspravit vápenocementovou omítkou. Existující betonové výrony se musejí odstranit. Často stačí tato místa oškrábat zednickou lžící a omést. Následně se minerální izolační desky lepí na lepicí maltu. Nerovnosti nalepených desek lze zarovnat brusným hladidlem. Izolovanou plochu stropu je možné později natřít, stěrkovat nebo omítnout, aby se povrch desky ochránil před mechanickým poškozením. Ale mohou zůstat i bez povrchové úpravy.

Požární ochrana podzemních garáží

Minerální izolační desky je možno použít i pro zvýšení požární bezpečnosti stropů podzemních garáží nebo sklepů v administrativních a obchodních centrech. Izolace stropu z minerálních izolačních desek může zůstat jako přiznaná bez povrchové úpravy nebo se může upravit běžnou difúzně otevřenou barvou. Dalším způsobem povrchové úpravy je nanesení 3 mm silné vrstvy lehké minerální malty Multipor. Po nanesení se malta vyhladí a následně se může aplikovat vhodný difúzně otevřený nátěr. Důležité je dodržet předepsanou tloušťku vrstvy 3 mm. Je-li nutné na strop aplikovat omítku, musí se každá izolační deska předem kotvit jednou talířovou šroubovací hmoždinkou. Po nalepení a mechanickém kotvení se nanáší vrstva lepicí malty vyztužená armovací síťkou. Po vyzrání lze na takto vytvořený podklad aplikovat omítku.

Zpracování

Izolační desky můžeme řezat ruční pilkou s jemnými zuby. Lehkou minerální maltu Multipor je možné na minerální izolační desky celoplošně nanést hladítkem se zuby. Ozubení hladítka závisí na tloušťce desky. Na desku s tloušťkou menší než 140 mm lze lepicí maltu nanášet lžící s ozubením 10 mm. U desek s tloušťkou větší než 160 mm je třeba použít hladítko s ozubením 12 mm. Aby se malta dala optimálně nanášet, musíme hladítko hned po použití důkladně očistit. Na míchání lehké lepicí malty se doporučuje použít míchadlo zapojené do elektrické vrtačky. Na požadovanou konzistenci se malta míchá ve kbelíku pomalými otáčkami míchadla. Byla-li izolační deska broušena, je třeba opracovanou plochu zbavit prachu vlhkou štětkou. Tím se zabezpečí potřebná přilnavost malty.

01 | Příprava podkladu
Barvy, znečištění a neúnosná omítka se musejí odstranit. Chybná místa na omítce je nutné vyspravit vápenocementovou omítkou. Betonové výrony se musejí odstranit. Často stačí tato místa oškrábat zednickou lžící a následně omést.

02 | Lepicí malta
Suchá malta se za stálého míchání pomalu nasype do třicetilitrové nádoby s přibližně 7,5 až 8 l vody. Doporučuje se použít míchadlo zapojené do elektrické vrtačky a vymíchat pomalými otáčkami na požadovanou konzistenci. Namíchaná malta se nechá přibližně 5 minut zrát a opětovně se promíchá.

03 | Nanesení lepidla
Lepicí malta se na minerální izolační desky nanáší celoplošně hladítkem se zuby s velikostí zubů 10 mm v případě izolace silné do 140 mm nebo lžící se zuby s velikostí 10 až 15 mm u izolace s tloušťkou od 160 mm. Nanesená malta se přečeše. Výška malty je po přečesání přibližně 8 mm u zubů velkých 10 mm.

04 | Vazba desek
Minerální izolační desky se lepí ve vazbě a s odsazením spár ≥ 15 cm na celou plochu. Styčné spáry se nesmějí slepit, musí se však těsně přirazit. Desková vazba se klade kolmo na delší stranu stropu a lepí se s přesahem přes spáru.

05 | Nalepení
Tenkého a celoplošného slepení se dosáhne zkontrolováním pravoúhlosti podkladu. Lícování by se měla vyznačit vyznačovací šňůrou a barvou nebo pomocí laseru. Izolační desky se nalepí a přitlačí rukou nebo pomocí hladítka.

06 | Úprava desek
Desky a potřebné lícovací kusy lze upravit ruční pilkou s jemnými zuby na libovolné rozměry.

07 | Přizpůsobení
Izolační desky se dají přizpůsobit i existujícím vedením a vybráním ve stěně či ve stropě. Tím se zabezpečí homogenní izolační rovina.

08 | Broušení
Desky, které se budou lepit k oválným nebo rohovým prvkům, se obrousí brusným hladítkem.

09 | Doplňkové kotvení
Je-li únosnost podkladu existujícího masivního stropu ve spojení s izolačním systémem jen podmínečná, musí se minerální izolační desky doplňkově ukotvit jednou šroubovací kotvou uprostřed desky. K utažení kotev se používá aku šroubovák.

10 | Přebroušení nerovností
U nerovných povrchů stropů se povrch nalepených desek přebrousí brusným hladítkem. Prach po broušení se odstraní ometením.

11 | Stěrkování
Při celoplošném stěrkování stropu zatepleného minerální izolační deskou se na povrch v tenké vrstvě nanese lehká lepicí malta Multipor. K realizaci dvoumilimetrové až třímilimetrové vrstvy postačuje 2 až 2,5 kg/m2 této malty. Nanáší se nerezovým hladítkem.

12 | Vyhlazení povrchu
Povrch celoplošné stěrky se musí vyhladit plstěným hladítkem. U tohoto typu stěrkování se nedá vyloučit tvorba vlasových trhlin v oblasti styku desek, a proto se doporučuje do prostorů, kde má vzhled druhořadý význam.

13 | Omítnutí
U celoplošného omítnutí minerálních izolačních desek se nejprve nanese první vrstva lehké lepicí malty vyztužená armovací tkaninou s tloušťkou 5 mm. Čerstvá vrstva s vyztužovací tkaninou se následně ukotví šroubovacími hmoždinkami.

14 | Nařezání tkaniny
Před zabudováním šroubovacích hmoždinek se musí vyztužovací tkanina v místě navrtané díry nařezat do kříže nožem.

15 | Zašroubování kotev
Přes nařezanou tkaninu se hmoždinky zašrou­bují bez toho, že by se změnila poloha uložené tkaniny. Musíme počítat s přibližně čtyřmi kotvami na čtvereční metr. Následně se nanese vrchní vrstva omítky s tloušťkou 5 mm. Celková tloušťka omítky nesmí být větší než 10 mm.

16 | Průvlak
Při izolování průvlaku je třeba nejprve izolovat jeho spodní stranu a až potom boční plochy. Na minerální izolační desku, která se lepí na spodní stranu průvlaku, se lepidlo nanese tak, aby vyčnívající oblasti zůstaly čisté.

17 | Průvlak – strop
Vyčnívajícími oblastmi bez lepicí malty se zabrání vzájemnému slepení vodorovných a svislých desek a jejich odtrhnutí při přehýbání. Izolovaná plocha stropu probíhá ve směru proti boční izolaci průvlaku.

18 | Pružný spoj
Mezi stěnou a stropem je třeba zabránit vzniku pevných spojení. V místě styku vodorovných a svislých minerálních izolačních desek se proto musí vyhotovit trvale pružný spoj.

Informace o materiálu:

  • Masivní minerální, monolitická, bezvláknitá tepelněizolační deska z kalciumsilikátu. Vyrobena z vápence, písku, cementu, vody a přísady pro tvorbu pórů (pórovitost > 95 % objemových).
  • Tepelná vodivost lu = 0,045 W/(m . K), difúzně otevřený materiál, faktor difúzního odporu m = 3, objemová hmotnost do 115 kg/m3, třída reakce na oheň A1.

Co budete potřebovat

  • Izolační desky Multipor minerální izolační deska DI, 390 × 600 mm, šířka 50, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180 a 200 mm
  • Lepicí malta: Lehká minerální malta Multipor, Spotřeba 3 až 4 kg/m2, papírový pytel, 20 kg
  • Armovací síťovina
  • Talířové hmoždinky šroubovací
  • Trvale pružný tmel
  • Nářadí: zednická lžíce, smetáček, třicetilitrová nádoba, míchadlo, elektrická vrtačka, hladítko se zuby velkými 10, 12 nebo 15 mm, vyznačovací šňůra nebo laser, nerezové hladítko, plstěné hladítko, brusné hladítko, pilka s jemnými zuby, štětka, nůž, natloukací kladivo, akumulátorový šroubovák, aplikační pistole
  • Pozor! Dilatační spáry

Dilatační spáry je nutné přiznat a vytvarovat je na úrovni izolace. Nechráněné otvory ve stavebních částech neodpovídají požárním technickým požadavkům a jsou nepřístupné. Platí to i pro spáry mezi stavebními konstrukcemi, které umožňují vzájemný pohyb celků.

tip: Vyrovnání nerovností

Výška zubu po přečesání lehké lepicí malty se může měnit. S lžící s velikostí zubů 10 mm je výška malty přibližně 8 mm. Použijete-li lžíci s velikostí zubů 12 mm, je výška malty přibližně 10 mm. U lžíce s velikostí zubů 15 mm je výška malty přibližně 13 mm. Spotřeba malty je přibližně 3 až 4 kg/m2. Přitom lze vyrovnat malé nerovnosti v podkladu. Vyrovnávání podkladu se dá v případě potřeby zvýšit ukládáním minerálních izolačních desek systémem čerstvé do čerstvého (metoda Buttering-Floating – spotřeba malty přibližně 5 kg/m2) až na 10 mm na běžný metr.

tip: Brusné hladítko

Speciální brusné hladidlo umožňuje jednoduché vyrovnání minerálních izolačních desek nad hlavou, protože se z něj nesype prach.

Masivní střecha Ytong

Největším problémem podkrovních prostorů pod šikmou střechou je jejich nízká tepelná stabilita, která se projevuje nejčastěji špatným klimatem a rychlým přehříváním v letním období. Jedním z řešení, jak vytvořit z podkrovních prostorů plnohodnotné místnosti s kvalitním celoročním klimatem je využití střešních konstrukcí s dostatečnou tepelnou akumulací, vzduchotěsností a tepelnou izolací. Toho všeho lze dosáhnout realizací masivní střechy YTONG. Střecha Ytong Komfort je montovaný konstrukční systém. Skládá se z železobetonových nosníků Ytong typu C a vložek Ytong+ s tloušťkou 200 nebo 250 mm, doplněnou tepelnou izolací navržené tloušťky. Tato konstrukce zabraňuje vzniku běžných tepelných mostů a má dostatečnou hmotu na stabilizaci teploty v podkroví. Minerální izolační desky se celoplošně lepí přímo na vnější stranu střechy, lehkým difúzně otevřeným lepidlem, čímž vznikne homogenní střešní konstrukce s požadovanými izolačními parametry a optimální tepelnou akumulací.

Pozor! Kotvení

Množství a umístění kotev závisí na konkrétních statických požadavcích. Rozestup kotev nesmí přesáhnout 1,75 m. Kotvy se šroubují pod úhlem 60 až 90° ke kontralati v závislosti na zatěžovacím stavu. Otvory pro kotvy je vhodné vyvrtat do kontralatí předem, aby se nerozštěpily. Kotvení slouží jako pojistka proti sání větru.

tip: STŘECHA BEZ PAROZÁBRANY A KONDENZACE

Podmínkou zabezpečení funkčnosti je použití provětrávané vrstvy mezi střešní krytinou a vrstvou minerální izolační desky. V tomto případě není nutné realizovat parotěsnou vrstvu pomocí parotěsné fólie. Její kvalitní vyhotovení je na běžné stavbě velmi komplikované a poruchy jsou pro umístění uvnitř konstrukce jen těžko opravitelné. Konstrukce celé střechy je tedy difúzně otevřená a kondenzace vodní páry je v minimálně přípustném množství.

TEXT + FOTO: Multipor

Článek byl uveřejněn v časopisu Realizace staveb.

Komentáře

Prepíšte text z obrázku do poľa. Ak nedokážete text rozoznať, kliknite na obrázok.
Miroslav Janoušek
Je možné získat od Vás nabídku na zateplení stropu suterénu cca 325 m2?
Odpovědět | 07.05.2015, 14:06

Další z Jaga Media