Partneři sekce:

Zvedání mostů s konstrukcemi PERI

Zvedání mostů s konstrukcemi PERI

Společnost MTEK, s. r. o. se specializuje na manipulace s mostními konstrukcemi a účastnila se přípravy a realizace řady unikátních zakázek. V článku jsou zmíněny některé z posledních, při jejichž realizaci byly použity podpěrné konstrukce PERI.

Mladé Buky

Naše společnost MTEK, s. r. o. provedla společně s JHP mosty pro Porr a. s. zvedání 8polového mostu v Mladých Bukách (ev. č. 14-070) na silnici I/14. Pro zvedání nosné konstrukce (NK) mostních polí o hmotnosti cca 400 tun byla použita posuvná skruž z příhrady KMT. S ohledem na excentrické uložení ložisek na stativu pilíře nebylo možné použít pro podepření skruže věže ST-A4, jak je obvyklé, a muselo se hledat jiné řešení, které by nevnášelo do pilířů nebezpečně velký ohybový moment. Podepření sousedních polí v průběhu zvedání zespodu se jevilo jako příliš nákladné s ohledem na obavy ze sedání terénu pod mostem. Jako nejvhodnější se ukázalo lokální vyříznutí příčníků NK a podepření skruže v ose pilířů pomocí sloupků PIŽMO s atypickým ztužením. Zvedání a oprava části nosné konstrukce bylo provedeno již v minulém roce (pole 5 a 6) pomocí jedné skruže sestávající ze dvou samostatných dvojstěnů. Zbylých 6 polí se opravovalo od jara roku letošního. Z důvodu zkrácení doby opravy byly nasazeny dvě skruže. Pro posun skruže nebylo vhodné, z důvodu vyříznutých příčníků mostních polí, využít kolový podvozek, který jsme vyvinuli ve spolupráci s PERI v minulých letech. Proto bylo třeba přistoupit k jinému řešení. Skruž zůstala vybavena nohami RCS pro kola, ale ty sloužily pouze k jejímu zvednutí či spuštění. Vlastní posun do dalšího pole se odehrával po rolnách umístěných na NK s tažnou silou vyvozenou hydraulickým navijákem. Demontáž podpěr byla prováděna malým jeřábem. Nosná konstrukce mostu byla při zvedání zavěšena na 16 závěsech Dywidag 26/32. Zvedání se provádělo o cca 1 m pomocí dutých lisů 300 kN o zdvihu 250 mm. Doba potřebná pro aktivaci ložisek, přesun skruže a zvednutí dalšího pole činila pouhé 2 dny.

Mladé Buky – s ohledem na bourání opěr byly pro podepření skruže u krajních polí použity i věže STA-4.

Pertoltice pod Ralskem

Pro Chládek a Tintěra, Pardubice a. s. jsme provedli zvedání dvou železničních mostů v Pertolticích. Celkem šlo o zvedání 3 mostních polí. Hmotnost pole byla nízká, pouhých 35 tun a zvedala se v rozmezí 0,5 až 1 m. Zajímavé na této akci bylo první použití portálů z nosníků PERI RCS. Bylo třeba navrhnout lehký a snadno montovatelný rám pro zvedání nosné konstrukce na tyčích, který by bylo možné umístit přímo na úložný práh. Zvedání na tyčích bylo třeba zvolit ze dvou důvodů. Prvním byla požadovaná výška zvedání a druhým nemožnost umístit lisy na úložný práh pod NK. Jediným atypickým prvkem, který bylo třeba vyrobit, byly patky s možností kotvení na vertikální RCS nosníky. Montáž a demontáž byla provedena ve spolupráci s objednatelem pomoci jeřábu a dvoucestného bagru. Zvedání a spouštění každého pole bylo provedeno čtveřicí dutých lisů. Montáž a zvedání všech tří polí trvalo 4 dny.

Pertoltice – výška rámů byla volena s ohledem na požadovanou výšku zvedání nosné konstrukce.

Úlibický potok

Pro Porr a. s. jsme na silnici II/501 u Jičína využili pro zásun nosné konstrukce malého mostu naši oblíbenou skruž z příhrady KMT. S ohledem na nemožnost umístit skruž pro betonáž do koryta potoka zvolil projektant technologii betonáže desky v předpolí mostu s jejím následným zásunem a spuštěním do pozice. Původní návrh jsme na základě našich zkušeností značně modifikovali. Skruží KMT jsme v podélném směru přemostili jak vybetonovanou 70tunovou desku, tak i mostní otvor. To umožnilo po její montáži velice jednoduché a rychlé zdvižení desky na tyčích Dywidag, posun do pozice i následné spuštění. V průběhu těchto operací nebylo třeba provádět žádné další manipulace se samotnou skruží či využívat další podpěrné konstrukce. Zvedání a spouštění bylo o 0,5 m a délka zásunu byla 8,5 m. Pro posun desky do pozice byl připraven jednoduchý vozík z nosníků RCS a SRU, na kterém byly umístěny i čtyři duté lisy pro její zvedání a spouštění. Pojezd po horní pásnici příhrady byl realizován čtveřicí rolen 300 kN a síla pro tažení byla vyvozena přes tyče Dywidag prostřednictvím dutých lisů (přesněji dvojválců) kotvených na začátku příhrady. Pro celou akci, kdy byla provedena montáž skruže, zásun desky i demontáž skruže, jsme potřebovali pouhé 2 dny. Pro zájemce je časosběrné video z této akce dostupné na našich webových stránkách.

Úlibický potok – zásun 70tunové desky byl realizován po skruži z příhrady KMT.

D5-008 Rudná

HOCHTIEF CZ a. s. provádí opravu dálničního mostu, která si vyžádala současné zvednutí všech tří polí, a to z důvodu bourání stávajících opěr i stativa pilířů. V tomto případě bylo třeba zvolit technologii zvedání nosné konstrukce zespodu. Podepření mostu bylo u pilířů realizováno pomocí věží STA-4 a u opěr z důvodu nízké zástavbové výšky pomocí kombinace PIŽMO a hlav ST-A4. Uložení věží u pilířů bylo provedeno na základ pilíře přes panelovou rovnaninu a rošt z nosníků ŽM16. U opěr byla stavbou připravena betonová deska. Montáž věží u pilířů nebyla zcela triviální s ohledem na prudký svah ze strany opěr a nemožnost z této strany umístit jakoukoli těžkou montážní techniku. Pro montáž byly využity dva postupy, a sice příčný zásun sestavy věží a postupná montáž do výšky s vytažením kompletní sestavy věží i s horním příčníkem pomocí tyčí Dywidag a hydrauliky. Na této zakázce kromě návrhu podpěrné konstrukce provádíme montážní práce, dodávku podpěrné konstrukce a dále pak odborný dohled pro zvedání nosné konstrukce mostu.

Dálnice D5 – podepření u pilíře bylo realizováno pomocí věží STA-4.

Od partnerů ASB

Záboří nad Labem

V minulém roce jsme provedli dvakrát nakládku nosné konstrukce mostu ve výrobně Chládek a Tintěra Pardubice. Pomocí konstrukce z věží ST-A4, roštových nosníků PIŽMO, tyčí Dywidag a dutých lisů bylo provedeno zvednutí a uložení nosných konstrukcí o hmotnosti 100 tun na návěs, a to bez potřeby těžkého jeřábu. Doba montáže, manipulace s mostem a demontáže podpěrných konstrukcí byla jeden pracovní den. Nasazení lehké hydrauliky, kterou disponuje naše společnost MTEK, a konstrukcí PERI je výhodné i v těchto případech.

Záboří nad Labem – nosná konstrukce byla zdvižena pomocí portálů z věží ST-A4 a roštových nosníků PIŽMO.

TEXT: Václav Procházka, Ing. Karel Matějka
FOTO: MTEK, s. r. o.

Václav Procházka je jednatelem společnosti MTEK, s. r. o. a Karel Matějka je vedoucí projektů mostů ve společnosti PERI, spol. s r.o.

Článek byl uveřejněn v časopisu Inžinierske stavby/Inženýrské stavby.

RubrikyMosty