Poznatky z instalace předpětí do různých typů nosných konstrukcí mostů na D1 Hubová–Ivachnová
Galerie(4)

Poznatky z instalace předpětí do různých typů nosných konstrukcí mostů na D1 Hubová–Ivachnová

Partneři sekce:

Na úseku Dálnice D1 Hubová–Ivachnová byly navrženy různé typy nosných konstrukcí a také bylo využito několik mostních technologií. Tomu odpovídala i různá specifika instalace předpínacího systému u každého jednotlivého mostu. V článku se věnujeme pěti z nich.

210-00 Most na D1 v km 6,465–7,036 nad c. I/59

Nosnou konstrukcí objektu 210-00 je spojitý komorový nosník o 10 polích, přičemž typické pole má rozpětí 41 m, krajní pole má rozpon 32 m. Navržená tloušťka stěn pou­ze 450 mm si vyžadovala použití menších 12lanových předpínacích kabelů z důvodu proveditelnosti zakotvení pevných spojek v pracovních spárách jednotlivých betonážních etap. Stěnové kabely v počtu 8 kusů v jedné stěně doplňuje dvojice rovněž 12lanových kabelů v horní desce. Ukládka předpínacích kabelů typického betonážního úseku trvala 3-4 dny včetně kompletace spojek.

V čelech každého postupu bylo napínáno 50 % kabelů. Při napínání bylo nutné ohnout podélnou výztuž, se kterou se napínací lis o průměru těla 390 mm dostával do kolize. Z důvodu omezeného prostoru v okolí pevných spojek byly průběžné kabely vedeny blízko pevných spojek a dostávaly se do kontaktu s lisem. Obojí ve svém důsledku zvyšovalo pracnost při napínání, nicméně napnutí bylo proveditelné bez vlivu na kvalitu díla.

K  nosné konstrukci levého i pravého mostu budou připojeny rampy 222-00 a 223-00. V sou­časnosti jsou osazeny kanálky průběžných kabelů a roznášecí desky v žebrech, resp. v prahu. Zhotovitelem objektu jsou Cestné stavby Liptovský Mikuláš, divize Doprastav Export, projekční práce zajišťovala kancelář Stráský, Hustý a partneři.

Čelo typické betonážní etapy objektu 210-00

Čelo typické betonážní etapy objektu 210-00 

213-00 Most na D1 v km 8,214–8,968

O předpínání byl již publikován článek v IS č. 2/2016 s bližšími informacemi ke konceptu předpětí. Z tohoto důvodu uvádíme celkové shrnutí této významné realizace z hlediska dodávky předpínacích prací. Instalace předpětí měla bezproblémový průběh ve všech fázích projektu.

Během předvýrobní přípravy ve spolupráci s projektantem, firmou NOVÁK & PARTNER, a zhotovitelem objektu (OHL ŽS, Produkční centrum – Mosty) byl doladěn koncept i detaily předpínacího systému a měkké výztuže. Užší spolupráce se zhotovitelem objektu byla zvolena i pro instalaci předpínacích kabelů, kde ukládku kanálků a roznášecích desek prováděli železáři zhotovitele, stejně jako v případě dále uváděných objektů.

Zainjektované kabely levého mostu 213-00

Zainjektované kabely levého mostu 213-00

214-00 Most na D1 v km 9,814–10,498

Vhodný koncept předpínací výztuže byl v projektu dodávaném firmou LINK PROJEKT přizpůsoben technologii na výsuvné skruži při rozpětí 57 m. Polovina ze šestice 22lanových kabelů ve stěně byla kotvena pomocí pevných spojek v čelech betonážních etap. Druhá část kabelů pak byla překotvena v žebrech stěn. Předpětí doplňovala celkem dvojice kabelů se sedmi lany v horní desce.

Instalaci předpínacího systému lze opět charakterizovat jako bezproblémovou. Napínání v žebrech v komoře nečinilo potíže. Prostrkávání lan bylo zahájeno zpravidla pátý, v některých případech již čtvrtý den po nástupu železářů a trvalo dva dny včetně kompletace spojek. Napínání proběhlo obvykle 48 hodin po betonáži, injektáž byla prováděna následující den po uvolnění výsuvné skruže. Dokončení prací se předpokládá na přelomu roku, v době vzniku článku zbývají dva postupy na levém mostě.

Pevné spojky, průběžné a kotvené kabely v žebrech, objekt 214-00

Pevné spojky, průběžné a kotvené kabely v žebrech, objekt 214-00

215-00 Most na D1 v km 10,781–11,009

Nosná konstrukce objektu 215-00 je navržena jako spojitá o šesti polích s typickým rozponem 42 m. V příčném řezu se jedná o dvoutrám s výškou 2,4 m. Nosná konstrukce byla zhotovována na pevné skruži. Předpínací kabely v množství 8 kabelů s 19 lany v jednom trámu byly spojkovány z 50 % v každé etapě.

Hluboký trám činil obtíže při ukládce kabelových kanálků. Také otáčení průběžných kabelů bylo obtížné zejména v případě 5. betonážní etapy délky 65,8 m. V tomto případě byly použity rolny, které se používají při instalaci mostních závěsů. Zhotovitelem mostu je OHL ŽS SK, projekt dodal DOPRAVOPROJEKT. Stejné dodavatelské schéma je i v případě následujícího objektu.

Trám objektu 215-00 v průběhu ukládky

Trám objektu 215-00 v průběhu ukládky

218-00 Most nad D1 km 13,800 na cestě I/18

Nosnou konstrukci mostu tvoří spojitý jednotrám o 5 polích s délkou 112 m betonovaný v jedné etapě. Projektantem byla využita pro vnitřní předpínání neobvyklá specifikace lana typu monostrand v plastové chráničce injektovaná cementovou maltou. Tato specifikace umožňuje návrh se sníženým množstvím předpínací výztuže. Ukládka HDPE kanálků probíhala v prosinci 2015 za chladného počasí.

U jednoho z uložených kabelů se vlivem tepelné roztažnosti plastu vysmekl HDPE kanálek z roznášecí desky. Zajištění spoje bylo provedeno smršťovacím rukávcem. Lana monostrand při této délce ne­lze prostrkávat tradičně prostrkovačkou. Celý, předem připravený svazek lan byl bez potíží zatažen do kabelového kanálku. Naměřené průtahy lan při napínání i v tomto případě odpovídaly výpočtovým předpokladům.

Závěr

Projekt byl náročný z hlediska realizovaných objemů a koordinace činností na jednotlivých objektech. Díky pečlivé a detailní přípravě projektu, dlouhodobé spolupráci s hlavním dodavatelem a výbornému realizačnímu týmu se práce dařilo provádět kvalitně a efektivně.

Knowledge of post-tensioing installation into various types of bridge superstructures within section D1 Hubová–Ivachnová

There were designed various types of superstructures and utilized some bridge technologies within highway section D1 Hubová–Ivachnová. Hence various specifics of post-tensioning system installation were involved for each of five bridges as follows.

TEXT: Ing. Pavel Smíšek
FOTO: VSL SYSTÉMY /CZ/, s. r. o.

 

Pavel Smíšek je vedoucí obchodního oddělení ve společnosti VSL SYSTÉMY /CZ/, s. r. o.

Článek byl uveřejněn v časopisu Inžinierske stavby / Inženýrské stavby 06/2017.