Partneři sekce:

Elektrizace mezi Šatovem a Znojmem byla zahájena

Elektrizace mezi Šatovem a Znojmem byla zahájena

Ve středu 11. června 2008 byla zahájena elektrizace traťového úseku mezi Znojmem a Šatovem včetně předelektrizačních úprav. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC), tak pokračuje v modernizaci železniční sítě i mimo hlavní koridorové trasy.

„Tento úsek navazuje na trať z rakouského Retzu, takže po dokončení elektrizace bude umožněno přímé spojení po elektrizované trati ze Znojma až do Vídně. Zvýší se pohodlí pro cestující a také bezpečnost železniční dopravy,“  uvedl dnes Ing. Jan Komárek, generální ředitel SŽDC.

Stavba zahrnuje předelektrizační úpravy a vlastní elektrizaci střídavým trakčním systémem v traťovém úseku Šatov – Znojmo a v úsecích Znojmo – Olbramkostel a Znojmo – Hodonice také ochranu sdělovacího a zabezpečovacího zařízení před vlivy střídavé trakce. Díky rekonstrukci bude zvýšena traťová rychlost na 80 km/h, zvýšena prostorová průchodnost trati podle ložné míry UIC GC a bude dosažena zatížitelnost třídy D4.

Během rekonstrukce proběhne sanace železničního spodku a rekonstrukce železničního svršku, výstavba nových nástupišť ve Znojmě a vlastního trakčního vedení. Dále bude provedena rekonstrukce silnoproudých, zabezpečovacích a sdělovacích zařízení. Součástí modernizace je i rekonstrukce železničních mostů a propustků. Nejvýraznějším z nich bude nový železniční most přes Dyji, který vyroste na původních podpěrách. Nahradí stávající provizorní ocelový most a jeho základní hmotové řešení se vrátí k původnímu stavu s mostovkou pod úrovní kolejí. Most je evidovanou nemovitou kulturní památkou.

Zcela nový most vyroste na původních kamenných podpěrách také v km 99,66, kde se železniční trať kříží s Vídeňskou ulicí, což je vlastně silnice č. I/38. Nový most bude mít příhradovou ocelovou nosnou konstrukci s horní spřaženou železobetonovou mostovkou. Most bude mít jedno pole, jehož rozpětí je 28,2 m. Vrchní stavba mostu bude kompletně nová se štěrkovým ložem, které bude uloženo na tlumící rohože. Dojde tak k výraznému snížení hlučnosti v místě mostu.

V železniční stanici Znojmo budou kompletně zrekonstruovány koleje č. 1, 2 a 4, a to kolejnicemi S49 na betonových pražcích  s pružným upevněním. Ve stanici vyrostou dvě nová nástupiště, a  to vnější nástupiště široké minimálně 3 metry u koleje č. 1 před výpravní budovou a ostrovní nástupiště široké 7,3 metru mezi kolejemi č. 2 a 6, tedy v místě stávající koleje č. 4, která bude zrušena. Výška všech nástupních hran bude 550 mm nad traťovou kolejí. Nástupiště umožní samostatný pohyb osob se sníženou schopností orientace. Obě nástupiště budou ve své střední části rozdělena přechodem širokým 5,4 m a cestovými návěstidly na dvě samostatné části. Přístup na ostrovní nástupiště tvoří úrovňový přechod přes dvě koleje z celopryžových panelů a s rampami s oboustranným zábradlím. Sklon ramp je maximálně 8%. Zastřešení ostrovního nástupiště je tvarově přizpůsobeno zastřešení stávajícího 1. nástupiště. Ve Znojmě bude také nové rozhlasové zařízení pro informování cestujících, které bude na ostrovním nástupišti doplněno hlasovými majáčky pro nevidomé a slabozraké. Pro novou technologii bude ve stanici adaptována část stávající výpravní budovy.

Nové bude zabezpečovací zařízení ve stanicích i mezistaničních úsecích. Všechny přejezdy v úseku Šatov–Znojmo budou zabezpečeny reléovým zařízením, kontrolní a ovládací prvky budou umístěny ve Znojmě. V traťových úsecích Šatov–Znojmo, Znojmo–Hodonice a Znojmo–Olbramkostel bude položen nový traťový optický kabel v celkové délce  36,3 km. V některých objektech budou na základě hlukové studie vyměněna okna. Trakční vedení v úseku Šatov-Znojmo bude napájeno z rakouské strany střídavou soustavou 15 kV, 16 2/3 Hz. Celková délka elektrizovaných kolejí  je 12,8 km.

Investorem stavby je Správa železniční dopravní cesty, státní organizace a její celkové investiční náklady dosáhnou 1,231 miliardy Kč. Projekt je zařazen do seznamu prioritních staveb v rámci Operačního programu doprava na léta 2007 – 2013. Stavba je financována prostřednictvím Státního fondu dopravní infrastruktury a očekává se její spolufinancování z Fondu soudržnosti EU. Podle projektové dokumentace zpracované firmou SUDOP BRNO, spol. s r.o., elektrizaci provádí sdružení zhotovitelů pod názvem SOF, jehož členy jsou Skanska DS a.s., OHL ŽS, a.s. a Firesta Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Vybrané technické parametry:
Kolejové úpravy:
Zřízení železničního svršku 12 454 m
Nové výhybky: 13
Nové přejezdové konstrukce: 28 m
Nové nástupištní hrany: 903 m
Mostní objekty:
Rekonstrukce propustků: 13
Rekonstrukce mostů: 8
Pozemní objekty:
Celková plocha adaptovaných místností: 625 m2
Délka kabelovodu: 715 m
Zastřešení nástupiště: 686,5 m2
Silnoproudá zařízení:
Výhybky vybavené elektrickým ohřevem výměn: 17
Trakční vedení:
Délka elektrizovaných kolejí: 12,8 km
Sdělovací zařízení:
Traťový kabel: 36,270 km
Diagnostický optický kabel 24 vláken: 13,1 km
Místní kabelizace – metalické kabely: 4,6 km
Rozhlas pro cestující: 1 stanice
Informační zařízení: 8 panelů
Zabezpečovací zařízení:
Stanice s novým zabezpečovacím zařízením 3. kategorie: 1
Světelné přejezdové zabezpečovací zařízení se závorami: 3

Zdroj:  SŽDC, s.o

RubrikyInženýrské sítě