Profil společnosti ODS - Dopravní stavby Ostrava, a. s.
Galerie(4)

Profil společnosti ODS – Dopravní stavby Ostrava, a. s.

Partneři sekce:

Akciová společnost ODS – Dopravní stavby Ostrava se svou více než padesátiletou tradicí a zkušenostmi v oblasti pozemního, dopravního­ a inženýrského stavitelství řadí k předním stavebním firmám nejen na Moravě, ale v celé České republice. Vznikla v roce 1954 jako závod stavebního podniku Dopravní stavby Olomouc, na jeho úspěšnou práci společnost navázala a zdárně v ní pokračuje­. Dnes je tato stavební firma členem skupiny Eurovia. Předseda představenstva a generální ředitel firmy Ing. Tomáš Vítek, MBA., nám odpověděl­ na několik otázek.


V čem to je, že patříte ke špičce v oboru a stále si držíte jednu z vůdčích pozic v konkurenci velkých stavebních firem nejen v regionu Moravskoslezského kraje?
Určitě i tím, že za ta léta působení na Moravě jsme si v Dopravních stavbách Ostrava (DSO) vybudovali velice kvalitní zázemí, jak v odbornosti a profesionalitě všech zaměstnanců, tak ve vybavení stroji a technickými prostředky. Dnes nám tyto předpoklady umožňují dělat většinu inženýrských činností v oblasti stavebnictví.

Jsme schopni provádět kompletní investorskou přípravu staveb včetně výběru staveniště, rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení. Realizaci staveb zajistíme i s dodávkou kompletní projektové dokumentace. Své dlouholeté zkušenosti při kompletacích a koordinacích technicky i organizačně těch nejnáročnějších staveb nabízíme i při zajišťování činnosti vyššího dodavatelství. Klademe důraz na inovace a vývoj nových technologií, zkvalitňování výrobních prostředků, racionalizaci systémů řízení, rozvoj výpočetní techniky a také na udržení organizační struktury, umožňující pružnou reakci na potřeby trhu.

Co jste v současné době schopni svým stavebním a výrobním potencionálem odběratelům nabídnout?

Je toho hodně a je to vidět zejména v moravskoslezském regionu. Děláme kompletní realizace dálnic – hotové jsou úseky dálnice D47 mezi Lipníkem nad Bečvou a Ostravou, stavíme všechny typy komunikací, zpevněné plochy, kompletní i dílčí dodávky silničních a železničních betonových mostů. V této oblasti výstavby je společnost ODS – Dopravní stavby Ostrava schopna uspokojit téměř všechny potřeby odběratelů. Do naší výrobní náplně patří betonové monolitické, prefabrikované a spřažené ocelobetonové mosty nejrůznějších tvarů a pro jakékoliv určení, a to do rozpětí pole až 100 metrů. Umíme také postavit nosné konstrukce mostů z monolitického železobetonu, které jsou vyráběny technologií podepření bednění podpěrnými skružemi IS-Peiner, PS-B nebo MZP a MJD. Mostovky mostů větších rozměrů jsou dodatečně předepínány kabely.
Ocelové spřažené konstrukce stavíme technologií posuvné skruže posouvající se po ocelové konstrukci.

Zázemí pro tyto činnosti tvoří mostní výrobně-technická základna vybudovaná v centrální části Ostravy. Zde, na ploše zhruba 13 hektarů, máme umístěna všechna potřebná zařízení, zejména pak betonářská centra, ohýbárnu betonářské výztuže a sítí, výrobnu ocelových konstrukcí a zámečnických výrobků a správně sociální budovy. Na území krajského města opravujeme i svršky železničních tramvajových tratí, děláme asanační práce při zahlazování následků důlní činnosti v ostravsko-karvinském regionu.

Zajišťujeme dodávky předem předpjatých mostních prefabrikátů VST 92, zádlažbových panelů tramvajových tratí, lícních mostních prefabrikátů a jiných doplňkových výrobků. Realizujeme pozemní a průmyslové stavby, stavby čerpacích stanic pohonných hmot, marketů, čistíren odpadních vod, projekční a inženýrskou činnost ve výstavbě, inženýrské sítě, kanalizace, vodovodní řády a přípojky, věnujeme se i specializované činnosti.

Na které stavby, jež postavili zaměstnanci ODS – Dopravní stavby Ostrava v poslední době, jste tedy opravdu hrdí?
Za poslední období společnost ODS – Dopravní stavby Ostrava dokončila a uvedla do provozu celou řadu významných dopravních staveb. Z nich k nejzajímavějším patří například v prosinci 2007 zprůjezdněný úsek dálnice D47 v úseku Ostrava–Bohumín a také právě realizovaný úsek D47 Bohumín–hranice s Polskem, dále rychlostní komunikace I/55 Otrokovice obchvat, napojení průmyslové zóny Nošovice na státní silniční síť. Ale třeba také rekonstrukce řady komunikací na území města Ostravy, Havířova, Karviné a dalších měst regionu. Společnost ODS – Dopravní stavby Ostrava rekonstruovaly také části silniční sítě patřící státu (opravy prováděné pro Ředitelství silnic a dálnic ČR) nebo Moravskoslezskému kraji, prováděly opravy a rekonstrukce místních komunikací a mostů na všech těchto typech komunikací.

Realizovali jsme dopravní tepnu Ostravy, ulici Českobratrskou v centru města, stavbu dálničního přivaděče Severní spoj v Ostravě, obchvat Českého Těšína. Máme za sebou dokončení a slavnostní předání mimoúrovňové křižovatky v Třinci – Balinách. Pozornost, kterou této nové dominantě Třince věnovala jak veřejnost, tak sdělovací prostředky, byla značná. Také odborníci oceňují naše stavby velmi vysoko. Potvrdilo se to i na letošním mezinárodním sympóziu Mosty 2009 v rámci IBF v Brně, kde právě třinecký most Baliny tvořil základ naší prezentace.

Doufám, že u odborné veřejnosti uspějeme také s mostem na silnici I/11 na obchvatu Českého Těšína, který jsme přihlásili do soutěže Česká dopravní stavba roku 2008. V poslední době byla dokončena rekonstrukce tramvajového kolejiště a zastávek v části Nádražní ulice v Ostravě a zahájena oprava důležitého dopravního uzlu krajského města, Frýdlantských mostů.

Tak to vypadá, že se ODS – Dopravní stavby Ostrava současná krize ve stavebnictví nijak moc nedotýká?
Ale dotýká, uplynulé týdny nepřinesly právě dobré informace. Zhruba tři týdny po oficiálním zahájení výstavby komunikace I/11 v úseku Opava–Mokré Lazce jsme obdrželi vyrozumění z Ředitelství silnic a dálnic o pozastavení financování stavby. Do problémů se dostalo také dokončení zbývajících úseků dálnice D47 i všech jejích obslužných rychlostních spojení. Uplynulé čtvrtletí bylo navíc první, kdy se celosvětová hospodářská recese reálně promítla i do regionálního stavitelství.

Na všechny tyto okolnosti musíme reagovat. Situace na trhu nás nutí jednat obezřetně, maximalizovat rezervy. Ty musíme hledat především v efektivitě a kvalitě práce, tlumit neefektivní činnosti a naopak podporovat to, co nám přinese nové trhy a nové zákazníky. Že se vyplatí udržovat klidnou hlavu, se třeba ukázalo právě v minulých dnech. Při jednáních po slavnostním otevření dokončeného mostu v Třinci – Balinách došlo k dohodě s přítomnými zástupci Ředitelství silnic a dálnic a Státního fondu dopravní infrastruktury o pokračování výstavby úseku Mokré Lazce.

Nový ministr dopravy Gustav Slámečka hovořil i o záměru vlády bezpodmínečně dokončit dálnici D47. Probíhající recese se výrazně odráží v celém dopravním stavitelství. Bude-li financování velkých staveb v Moravskoslezském kraji, především dálnice D47, odkládáno, krizi to jen prohloubí. My i naši dodavatelé jsme s prací na dálnici a jejich přivaděčích pevně počítali. Konzervace staveb přinese všem značné problémy – nejen finanční.
 
Jaké cesty z nelehké situace zatím volíte?
Snažíme se zmíněné výpadky ve financování velkých dopravních staveb alespoň částečně nahradit získáváním většího množství objemově menších akcí. Pozornost jsme soustředili na města Moravskoslezského kraje, která mají financování staveb dopravní infrastruktury zajištěno. Uspěli jsme v Ostravě, Havířově, Karviné, vstoupili jsme do výběrového řízení na realizaci velké akce ve Frýdku-Místku, kde se má rekonstruovat ulice 8. pěšího pluku zhruba v hodnotě 85 milionů korun. Máme příslib, že by se měly rozjet práce na komunikaci R1/48 Rychaltice–Frýdek-Místek, která je financována z fondů Evropské unie.

Tam jsme členem sdružení, které má stavbu realizovat. Další možností je i naše plánované přesunutí části kapacit na Slovensko, kde v rámci skupiny Eurovia figurujeme v zakázce s názvem R1, kterou tvoří úseky Nitra-západ−Selenec, Selenec−Beladice, Beladice−Tekovské Nemce, Banská Bystrica−severní obchvat. Akce jsou zařazeny do tzv. PPP projektu. Pokud se včas podaří podepsat dofinancování této akce s příslušnými bankami, mohla by být stavba, na níž se chceme podílet, brzy zahájena. V letošním roce by měly být v rámci Moravskoslezského kraje vypsány také tendry na větší stavby ve Studénce, Třinci a Opavě, které jsou financovány z evropských fondů. Budeme samozřejmě usilovat o jejich získání.
 
Jak vidíte další vývoj? Nastane ve stavebnictví už konečně oživení, nebo krize ještě nějaký čas potrvá?
Musíme udělat vše, abychom současné krizové období, jež patrně zasáhne i rok 2010, přečkali. Každá krize má svůj začátek a konec. Stavitelství se nezastaví, půjde dál. Připravuje se celá řada projektů dopravního stavitelství. Jde však také o to, aby stát dokázal rozumně rozplánovat financování jednotlivých etap staveb, abychom se nedostali do situace, v níž jsme nyní: bylo zahájeno velké množství zakázek, které nebyly kryty financemi. Cílem akciové společnost ODS – Dopravní stavby Ostrava je i nadále udržet svou pozici významné stavební firmy v České republice a zůstat jedničkou v oblasti inženýrského stavitelství na severní Moravě. Naše firma je v současné době stále předním zhotovitelem mostních staveb celé skupiny Eurovia na Moravě.

Ivan Šnejdar
Foto: archiv autora

Ivan Šnejdar je spolupracovníkem redakce.

Článek byl uveřejněn v časopisu Inžinierske stavby/Inženýrské stavby.