Ekologické parkoviště ve Spišském Podhradí

Ekologické parkoviště ve Spišském Podhradí

Partneři sekce:

Výstavba zpevněných ploch s sebou častokrát přináší negativní změnu odtokových poměrů v zemi. Podobným případem byla plánovaná výstavba asfaltového parkoviště u obce Spišské Podhradí, kde byl požadavek na vytvoření záchytného parkoviště pro autobusy a auta turistů přijíždějících k historickým památkám obce.

Uvažované místo pro tento záměr bylo (nyní bývalé) travnaté území vedle areálu Spišské kapituly, které charakterem svého povrchu dokázalo v minulosti dešťové vody přirozeně infiltrovat do podloží v místě jejich dopadu. Vybudováním plánovaného asfaltového parkoviště se však tyto odtokové poměry měly na daném území radikálně změnit.

Ekologickým řešením pro hospodaření s dešťovou vodou proto bylo vybudování požadovaného parkoviště – ale s ohledem na stávající situaci, tedy takového, které dešťovou vodu zachytí a postupně jí dovolí vsáknout se do země v místě jejího dopadu.

Postup při navrhování

Jedním z prvních kroků při uvažovaném řešení byl výběr místa pro umístění vsakovacího systému. Protože byl sklon pozemku mírně svažitý, vsakovací systém bylo doporučeno umístit v nejnižším bodě parkoviště. Na tomto místě bylo třeba ověřit možnosti vsakování vsakovací zkouškou. Vsakovací zkouška byla provedena v místě a hloubce uvažovaného umístění zvoleného systému Drenblok.

Ověření možností vsakování na místě stavby vsakovacím testem
Ověření možností vsakování na místě stavby vsakovacím testem | Zdroj: archiv autora

Vyhodnocením vsakovacího testu byla definována hodnota koeficientu filtrace půdy, která potvrdila domnělou možnost vsakovat dešťové vody přímo na místě stavby. Následně byla výpočetním programem nadimenzována velikost vsakovací systému, ve výpočtu byly samozřejmě zohledněny hodnoty koeficientu filtrace půdy, velikosti ododňovaných ploch a úhrny srážek v dané lokalitě.

Realizace vodozádržného opatření

Do stavební firmou předpřipraveného výkopu byly následně zabudovány vsakovací bloky Drenblok, tak aby systém vytvářel podzemní komorový systém s možností zachycení a postupného zasakování zadržené dešťové vody do podloží.

Vsakovací systém Ekodren
Vsakovací systém Ekodren | Zdroj: archiv autora

Odlučovač ropných látek umístěný před vsakovací systémy zabezpečuje filtraci na požadovanou kvalitu vody před jejím vsakováním do půdy. Plocha nad vsakovacími bloky byla upravena do zeleného pásu.

Samotné parkoviště bylo provedeno s klasickou skladbou a asfaltovým povrchem. Voda z parkoviště je odváděna podrubím do odlučovače ropných látek a po přečištění do vsakovacího systému.

Ing. Martin Maršalko a kolektiv
Autor (a kolektiv) působí ve firmě Ekodren.
Článek vyšel v časopisu TZB 4/2021.