Partneři sekce:
  • Stavmat
  • REHAU

100 dlouhých let za 700 dní

100 dlouhých let za 700 dní

Provedení detailu určuje celek - pravidlo, které má zejména u vzduchotěsnosti nízkoenergetických a pasivních staveb mimořádný význam.

Mezi takové určující detaily patří i lepicí pásky pro clima ze systému Compri firmy Ciur pro vzduchotěsnost konstrukcí. Zaručují vzduchotěsnost i po 100 letech, přičemž tepelná a neprodyšná izolace budovy by měla spolehlivě fungovat po dobu životnosti stavebního dílu čili minimálně 50 let.

I na tuhosti záleží

Co vše musí umět kvalitní lepidlo? Například příliš měkké lepidlo vyvolává dojem vysoce kvalitního lepeného spoje. Umožňuje totiž velmi dobrou počáteční přilnavost, v porovnání ale vykazuje jen malou konečnou pevnost. Slepený spoj pod dlouhodobým malým zatížením – například vahou izolačního materiálu, pak může selhat. Optimální jsou tedy lepidla dostatečně lepivá, aby zajistila počáteční lepivost pásky na podkladu a zároveň dostatečně tuhá, aby byla schopná přenést nečekané zatížení, aniž by byla ohrožena neprodyšnost budovy.

Vyváženost

Z obzvláště vysoké počáteční síly nelze odvozovat konečnou pevnost lepeného spoje. Faktory, které mají vliv na dosažení konečné pevnosti, jsou hrubost podkladu a okolní teplota. U hladkých povrchů a teplého okolního prostředí je pevnost dosažena dříve než u hrubých podkladů a v chladném prostředí. Poměr mezi počáteční lepivou silou a konečnou pevností je u lepicích pásek pro clima perfektně vyvážen.

Například univerzální páska do interiéru i exteriéru pro clima Tescon Vana lepí všechny druhy dřevěných materiálů, kovy, plasty, látky, omítky a dokonce i neopren. Příklad za všechny: pro clima Tescon Vana je pod vodou slepena s podstřešní pásovinou Solitex Mento. Při následujícím zátěžovém testu se trhá textilie podstřešní pásoviny (selhání podkladu). Lepený spoj drží.

Síly adheze a koheze

Spoje musí dle normy DIN 4108-7 s požadavky na vzduchotěsnost budov dokázat absorbovat běžné pohyby ve stavbě. Optimální je, když je lepený spoj silnější než materiál, který je jím slepován. Selhání adheze (přilnavosti) znamená, že na jednom z podkladů jsou lepicí síly příliš malé.

Zatíží-li se takový spoj, lepidlo se bezezbytkově oddělí od jednoho z podkladů. Selhání koheze (soudružnosti) znamená, že lepidlo sice má dostatečnou přilnavost na podkladu, ale přesto jsou síly ve spáře příliš malé. Lepidlo se tak už při nízkém zatížení může pomalu roztahovat. Na obou površích přitom zůstane film z lepidla. To může být znakem příliš malé vnitřní pevnosti. Lepicí pásky pro clima dle německých a švýcarských norem DIN 4108-7, SIA 180 nebo OENORM B 8110-2 tato nebezpečí zcela eliminují.

Jak se zkouší 100 let

V rámci výzkumného projektu „Zajištění kvality lepicí spojovací techniky pro neprodyšně izolující vrstvy“ byl na vysoké škole v Kasselu v Německu vyvinut postup pro urychlení stárnutí spojů lepených pomocí lepicích pásek. Při něm musí lepicí pásky po skladování vykazovat určitou minimální pevnost v tahu při zvýšené vzdušné teplotě a vlhkosti – 65°C a 80% relativní vlhkosti vzduchu, po dobu 120 dnů, což odpovídá zhruba 17 rokům v reálném životě.

Takovou lepicí pásku lze považovat za trvanlivou. Zkoušce trvanlivosti neprodyšných lepených spojů byly v laboratoři za výše uvedených podmínek podrobeny zrychlenému stárnutí i lepicí pásky pro clima TESCON VANA, UNI TAPE a TESCON No. 1. Zkušební období bylo navíc prodlouženo na 700 dní, což odpovídá 100 letům v realitě. Všechny tři lepicí pásky pro clima bezpečně obstály.

www.pro-clima.cz

Text: Ing. Michal Řehulka, CIUR a.s. 

Foto: archiv Ciur

ZDROJ: PR článek společnosti CIUR, a.s.

Komentáře