Změna pro veřejné zakázky

Změna pro veřejné zakázky

V polovině dubna nabyla platnosti nová směrnice EU, která je rozhodující pro oblast veřejných zakázek i na naší národní úrovni. Česká republika má nyní dvouletou transpoziční lhůtu na to, aby obsah směrnic promítla do vnitrostátního právního řádu. Co všechno zahrnuje?

Směrnice obsahují množství zásadních změn, jejichž transpozice do vnitrostátního právního řádu si vyžádá vznik zcela nového zákona o veřejných zakázkách, neboť zakotvení nových pravidel do stávajícího zákona by si vyžádalo zásadní zásahy do textu i systematiky zákona a i za vynaložení maximální snahy o vytvoření kvalitního předpisu by pravděpodobně vedlo k velké nepřehlednosti a nesrozumitelnosti právní úpravy.

Mezi zásadní změny vyplývající ze směrnic patří následující:

Nové rozdělení ­veřejných zadavatelů
Směrnice nově rozlišuje veřejné zadavatele na ústřední (centrální) – ministerstva a jiné ústřední orgány státní správy – a na zadavatele na tzv. „nižší úrovni – např. obce, kraje. Kdy pro centrální zadavatele je stanoven přísnější režim.

Nové výjimky
Směrnice umožňuje nepostupovat v jejím režimu resp. režimu zákona v případě zadávání zakázek, jejichž předmětem je zastupování zadavatele advokátem v rozhodčím či smírčím řízení nebo v soudních řízeních u soudů.

Dále byly upřesněny podmínky pro využití výjimky „in-house“, kdy nové směrnice již výslovně stanoví, že zakázka může být zadána na základě „in-house“ výjimky pouze osobě, která vykonává více než 80 % činností při plnění úkolů, které jí byly svěřeny ovládajícím veřejným zadavatelem a je ve výlučném vlastnictví zadavatele.

Nová zásada
Směrnice rozšiřuje základní zásady, tedy mimo zásady transparentnosti, rovného zacházení a nediskriminace hovoří také o zásadě přiměřenosti – ta už byla při aplikaci zákona o veřejných zakázkách aplikována, nyní je tedy výslovně stanovena směrnicemi.

Přísnější úprava střetu zájmů
Směrnice se také blíže věnuje střetu zájmů mezi zadavatelem, zaměstnancem zadavatele a případně také administrátorem veřejné zakázky. Zadavatelé budou povinni přijmout taková opatření, která zajistí, že výše zmíněné osoby nemají v souvislosti se zadávanou zakázkou finanční, hospodářský nebo jiný osobní zájem.

Nový druh zadávacího řízení
Nová úprava zavádí zcela nový postup pro výběr dodavatele, a to tzv. inovační partnerství, kdy tento postup usnadní zadávaní zakázek, které závisejí na inovativním přístupu, především pak zadávání zakázek ve vědě a výzkumu.

Příprava zadávacího řízení
Nově se výslovně zmiňuje možnost zadavatele využít služeb nezávislých odborníků nebo orgánů či účastníků trhu – takovéto poradenství je v zásadě povoleno, nesmí však dojít k narušení hospodářské soutěže a zásad.

Povinné uveřejnění ­zadávací dokumentace
Zadávací dokumentace musí být přístupná na internetu – tato povinnost však již nyní vyplývá ze zákona o veřejných zakázkách, zde má ČR již náskok.

Nové důvody pro ­vyloučení uchazeče
Zadavatel bude moci vyloučit uchazeče, pokud zjistí, že jeho nabídka není v souladu s povinnostmi v oblasti práva životního prostředí a sociálního a pracovního práva. Toto oprávnění se bude vztahovat také za určitých okolností na uchazeče, který se dopustil vážného profesního pochybení zpochybňujícího jeho důvěryhodnost.

Novinky v kvalifikaci
Při posuzování splnění základní kvalifikace bude možné považovat za kvalifikovaného také uchazeče, který má evidován nedoplatek na dani či pojištění a který si s příslušným správcem daně či pojištění dohodl splátkový kalendář. Také bude možné přijmout uchazeče, který má nedoplatek nepatrné výše (bez nutnosti uzavření splátkového kalendáře).
V rámci ekonomické kvalifikace, která byla v ČR ze zákona zcela vypuštěna, umožňují směrnice požadovat jak potvrzení o obratu (maximální výše požadovaného obratu je však limitována dvojnásobkem předpokládané hodnoty zakázky), tak účetní závěrky a také pojištění odpovědnosti za škodu.

Nová hodnotící kritéria
Ve vztahu k fázi hodnocení směrnice nově umožňuje hodnotit organizaci, kvalifikaci a zkušenosti realizačního týmu. Dále pak je možné stanovit pevnou cenu a hodnotit pouze kvalitativní kritéria.

Směrnice se podrobněji zabývá hodnocením nákladů životního cyklu, kdy je možné při hodnocení zohlednit náklady související s pořízením předmětu veřejné zakázky, jeho využíváním, náklady na údržbu a náklady spojené s koncem životnosti, dopady na životní prostředí.

Rozšíření možnosti změny smlouvy
Směrnice umožňuje měnit smlouvu na veřejnou zakázku bez nezbytnosti splnění dalších podmínek, a to až do výše změny nepřesahující svou hodnotou 15 % původní hodnoty zakázky na stavební práce, případně 10 % hodnoty zakázky v případě zakázky na služby či dodávky. Zároveň jsou výslovně zakázány takové změny smlouvy, které by vedly ke změně ekonomické rovnováhy ve prospěch dodavatele, případně které by umožnily, za předpokladu jejich použití již v původním zadávacím řízení, účast jiných dodavatelů.

Vlastimil Fidler

Ilustrační foto: Dano Veselský