Trať ze Zábřehu do Šumperka prochází elektrizací

V neděli 15. 6. 2008 začala výluka železniční dopravy v úseku Zábřeh – Šumperk spojená s náhradní autobusovou dopravou. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC), zahájila elektrizaci tohoto úseku. Po jejím dokončení bude umožněno bezpřestupové spojení přímými vlaky do Šumperka ze směru Přerov, Olomouc, případně ze směru Brno, Prostějov a Olomouc. Dosud museli cestující právě v Zábřehu na Moravě přestupovat do motorových souprav nebo čekat na výměnu lokomotiv.

„Elektrizace je cestou nejen ke zvýšení komfortu a bezpečnosti dopravy, ale také ke zkvalitnění životního prostředí v regionu. Postupné elektrizace dalších traťových úseků proto považujeme za významné investiční akce,“  uvedl dnes Ing. Jan Komárek, generální ředitel SŽDC. Během elektrizace dojde nejen k vybudování nového trakčního vedení, ale zároveň bude úsek také kompletně rekonstruován. Úpravy železničního spodku a svršku zvýší traťovou rychlost až na 100 km/h a prostorovou průchodnost trati pro ložnou míru Z-GC. 

Úpravami projdou i tři železniční stanice  – Šumperk, Bludov a Postřelmov. Nová nástupiště budou mít nástupní hranu ve výšce 550 mm nad kolejí a budou bezbariérově přístupná i méně pohyblivým občanům. V Postřelmově bude vybudován nový podchod k ostrovnímu nástupišti. V železniční stanici Bludov vzniknou dvě a v Šumperku tři nová nástupiště. V rámci stavby budou modernizovány také železniční přejezdy. Jejich konstrukce budou tvořit celopryžové panely, což zvýší plynulost jízdy a sníží hlučnost. Opravami projde také všech 34 mostů a propustků, u kterých budou zlepšeny jejich technické parametry včetně zatížitelnosti. Nová bude měnírna v železniční stanici Šumperk, spínací stanice v Zábřehu a reléové domky v jednotlivých stanicích. Stavba zahrnuje i protihluková opatření – protihlukové stěny a tzv. individuální protihluková opatření, tedy výměny oken v objektech, kde byla potřebnost tohoto řešení prokázána. 

Úsek bude zabezpečen automatickými hradly s elektronickými kolejovými obvody. Pro sdělovací zařízení bude v mezistaničních úsecích položen nový traťový kabel. V jednotlivých železničních stanicích budou položeny nové kabely a bude namontován nový rozhlas, sdělovací zařízení a nová dispečerská řídící technika.

Trakční vedení tvoří stejnosměrná trakce 3 kV a je dimenzováno s ohledem možnost budoucí elektrizace odbočujících tratí z Bludova do Hanušovic a ze Šumperka přes Uničov do Olomouce. Hlavní napájecí rozvaděče ve stanicích Postřelmov a Bludov jsou umístěny v samostatné rozvodně nízkého napětí. Výhybky v železničních stanicích budou vybaveny ohřevy výměn, což zajisté ocení provozní zaměstnanci. Stávající rozvodna v Šumperku bude zrekonstruována. Nové osvětlení získají všechny železniční stanice. Vedle tří moderních železničních stanic bude během této stavby zrekonstruována také jedna železniční zastávka, a to Zábřeh na Moravě zastávka.

Investorem stavby, jejíž celkové investiční náklady dosáhnou 1,6 mld. Kč, je Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Stavební správa Olomouc. Projekt je zařazen do seznamu prioritních staveb v rámci Operačního programu Doprava na léta 2007 – 2013. Stavba je financována Státním fondem dopravní infrastruktury a bude spolufinancována i z Fondu soudržnosti EU. Projekt vypracovala firma Moravia Consult Olomouc a.s. a zhotovitelem je sdružení firem  SSŽ, a.s., Skanska CZ, a.s. a Tchas, spol. s r.o.  Dokončení stavby je plánováno na listopad 2009.

Zdroj: Správa železniční dopravní cesty