Modernizace koridorů pokračuje rekonstrukcí železničního uzlu Břeclav

Modernizace koridorů pokračuje rekonstrukcí železničního uzlu Břeclav

14. prosince byla slavnostně zahájena první etapa rekonstrukce železničního uzlu Břeclav, kterým procházejí dva tranzitní železniční koridory, a to I. a II. „Význam Břeclavi pro železniční dopravu podtrhuje fakt, že se jedná o hraniční přechodovou stanici do Rakouska a na Slovensko. Oba  koridory, které Břeclaví procházejí, mají zásadní význam pro železniční spojení pěti středoevropských metropolí – Berlína, Prahy, Bratislavy, Vídně a Varšavy,“ řekl Ing. Jan Komárek, generální ředitel Správy železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC).

Zrekonstruovaný železniční uzel Břeclav bude propojen s již dříve dokončenými stavbami, a to: Břeclav – státní hranice s Rakouskem, Břeclav – státní hranice se Slovenskem, Břeclav – Vranovice a Břeclav – Hodonín. Hlavním cílem rekonstrukce je zrychlit průjezd vlaků Břeclaví ve směru Vídeň – Brno a Vídeň – Přerov při současném zachování stávajícího reléového zabezpečovacího zařízení. Dalším cílem je také zvýšit počet nástupištních hran na celkových dvanáct tak, aby mohly být současně odbavovány vlaky ve více směrech. „K úplnému dokončení koridorové sítě v České republice je nezbytné optimalizovat na evropské parametry také železniční uzly a stanice. Právě Břeclav patří mezi nejvýznamnější body  této sítě,“ řekl Václav Bartoněk – člen představenstva a výkonný ředitel pro Dopravní stavby, OHL ŽS, a.s.

V Břeclavi vyroste zcela nové ostrovní nástupiště v místě stávající koleje č. 12 a nové jazykové nástupiště v místě stávající koleje č. 9. Ostrovní nástupiště mezi kolejemi č. 2 a 6 bude rozšířeno. Cestující se na nástupiště dostanou prodlouženým a opraveným podchodem. Pro osoby se sníženou pohyblivostí či orientací budou vybudovány výtahy. V osobním nádraží bude sanován železniční spodek a položen nový železniční svršek.  Modernizací projde také jižní zhlaví stanice včetně rekonstrukce pětikolejného mostu přes Dyji v kilometru 82,467. Rekonstrukce středního zhlaví proběhne v rámci následné, tj. 2. etapy rekonstrukce. Po dokončení prací v železničním uzlu Břeclav se rychlost v oblasti přednádraží a severního zhlaví zvýší z dnešních 80 km/hod. až  na 130 km/hod. Prostorová průchodnost bude odpovídat normě UIC-GC a přechodnost traťové třídě D4 (mj.nápravový tlak 22,5 t). 

Investorem stavby, jejíž celková cena bez DPH dosáhne 2,419 mld. Kč je Správa železniční dopravní cesty, státní organizace. Finanční prostředky poskytne Státní fond dopravní infrastruktury. Protože se jedná o projekt podporující modernizaci transevropské dopravní sítě, bude na něj v rámci  priorit Operačního programu doprava na léta 2007-2013 předložena Evropské komisi žádost o spolufinancování z Fondu soudržnosti EU. Zhotovitelem je Sdružení „Břeclavský uzel“, jehož členy jsou OHL ŽS, a.s. (vedoucí účastník sdružení), Skanska DS a.s. a Stavby silnic a železnic, a.s.  Stavba byla zahájena 10. října a dokončena bude v roce 2010. Oproti datu v zadávacích podmínkách (30.11.2010) se zhotovitel zavázal dobu výstavby zkrátit a zakázku dokončit dříve, a to do 30. dubna 2010.

Zdroj: MADISON PA