Proměna náměstí u Plečnikova kostela
Galerie(5)

Proměna náměstí u Plečnikova kostela

Náměstí Jiřího z Poděbrad je veřejným prostorem celoměstského významu s důležitou rolí v základní struktuře veřejných prostranství Prahy. Jeho význam je posílen přítomností jedné z nejvýznamnějších architektonických památek Prahy – Kostela Nejsvětějšího Srdce Páně architekta Josipa Plečnika. Dočká se proměny?

Prostor náměstí, uprostřed kterého se kostel nachází, je nedílnou součástí památky, o jejíž zapsání na seznam UNESCO v současnosti Praha usiluje. Stávající stav náměstí ani jeho architektonická podoba vzniklá postupně nekoncepčními úpravami, zejména od sedmdesátých let, však neodpovídají významu národní kulturní památky ani potenciální památky UNESCO. Úprava parku nikdy od doby jeho vzniku nebyla dokončena v uceleném a jednotném konceptu, dílčí zásahy posunovaly jeho stav spíše k roztříštěnosti. Náměstí obsahuje velký kulturní a pobytový potenciál, který však vzhledem k současnému stavu prostoru není plně využit. Celkový stav náměstí je v současnosti neuspokojivý, jak z funkčního hlediska, tak s ohledem na jeho význam zejména ve vztahu ke Kostelu Nejsvětějšího Srdce Páně.
Jedním z cílů obnovy náměstí je také vrácení prostoru rozměru a potřebám člověka.
Prostor kolem kostela

Cílem revitalizace náměstí je vytvoření adekvátního důstojného předprostoru kostela Nejsvětějšího Srdce Páně, vytvoření kvalitního pobytového veřejného prostranství, zvýšení pěší prostupnosti náměstí, zvýšení pobytové atraktivity místa a zvýšení bezpečnosti obyvatel. Nosným prvkem revitalizovaného prostoru bude nově vytvořené náměstí před kostelem, vytvářející předchrámový prostor lemovaný novým stromořadím. Kostel tak dostane důstojný předprostor, který si zaslouží a který umožňuje uplatnění různých příchozích pohledů. Funkčně bude prostor členěn na klidovou východní část a poloklidovou západní část. Ve východní polovině bude zachována a dotvořena stávající parková plocha, která by i nadále měla sloužit jako klidové místo. V západní polovině náměstí vznikne poloklidová část s větším podílem zadlážděných ploch, umožňujících širší pohyb lidí libovolnými směry.

Kvalitnější život náměstí

Jedním z cílů obnovy náměstí je také vrácení prostoru rozměru a potřebám člověka. Stavební zásahy související s výstavbou metra v sedmdesátých letech vytvořily v západní části oblast s řadou bariér. Vzhledem k umístění stávajících zastřešení východů z metra v pohledově exponovaném místě pohledů na kostel bude navrženo jejich přetransformování na východy bez zastřešení s eskalátory, jak je tomu u většiny východů v historicky cenných místech v Praze. Výrazným problémem, který svým současným řešením negativně ovlivňuje fungování a vnímání celého náměstí, je neprůchodnost křižovatky Vinohradské a Slavíkovy ulice pro chodce. Tato křižovatka by měla být propojením zeleného pásu Vinohrad a opticky i komunikačně napojovat náměstí Jiřího z Poděbrad na sady Svatopluka Čecha a zároveň i na hlavní tj. Vinohradskou třídu. Cílem je úprava stávajících semaforů na semafory se signalizací pro chodce umožňující přechod chodců na povrchu a navazující zpevnění celého západního okraje náměstí až k východům z metra a tím vytvoření větší volnosti pohybu chodců a přehlednosti hlavní komunikační křižovatky náměstí. Městská část Praha 3 nechala vypracovat projektovou dokumentaci vzešlou z vítězného návrhu architektonické soutěže jejíž autorem je MCA atelier. Tato dokumentace bude aktualizována a dopracována do stavebního povolení.

Článek byl uveřejněn v časopisu ASB.

TEXT: MAREK VÁCHA
FOTO: IPR PRAHA