Navrhněte budoucnost levého břehu Vltavy, vyzvala Praha architekty

Rohanský ostrov
Zdroj: IPR Praha

Institut plánování a rozvoje hl. m Prahy (IPR) spolu s Magistrátem hl. m. Prahy vyhlásili mezinárodní zadávací řízení se soutěžním dialogem. Hledají se multioborové mezinárodní týmy, které definují budoucnost rozvoje území na levém břehu řeky Vltavy. Území 56 hektarů Rohanského a Libeňského ostrova má projít postupnou proměnou, jejíž součástí bude vznik záplavového parku na řece.

Cílem projektu je připravit Koncepci, tedy plán strategického rozvoje na příští desítky let, a především v detailu krajinářské studie zpracovat projekt záplavového Parku Maniny, jenž přiblíží člověka řece a bude plnit protipovodňovou funkci. Přihlášky jsou otevřené do pátku 20. května 2022 do 14 hodin prostřednictvím Tender Arena na tomto odkazu

„Naše město se rozvíjí rekordním tempem. Minulý rok dostalo stavební povolení téměř 10 tisíc nových bytů, což je rekord od roku 1989. Rezidenční výstavbu ale musí doprovodit i zelené plochy, přičemž význam parkových zón a stromů ve městě neustále stoupá také v důsledku klimatických změn naší planety. Za toto volební období jsme vysázeli téměř 500 tisíc nových stromů. Kolik jich přibude, určí nová krajinářská studie Parku Maniny,” uvedl primátor Prahy Zdeněk Hřib.

O projektu Parku Maniny a Koncepce Rohanského a Libeňského ostrova

Park Maniny je projekt vzniku nového ramene řeky, na místě vznikne odkopáním několika metrů zeminy navezené za poslední desítky let nový průtočný kanál. Toto protipovodňové opatření je dlouhodobě zaneseno v územním plánu Prahy. Od roku 2008 má územní rozhodnutí a jedna jeho část i stavební povolení.

„Současný návrh parku odpovídá době svého vzniku, je potřeba ho proto aktualizovat a navrhnout nový krajinářský projekt záplavového parku na řece. Ten obnoví existenci zaniklého ostrova, ačkoli se bude nacházet na jiném místě,“ představuje projekt Petr Hlaváček, I. náměstek primátora pro územní rozvoj.

Předmětem soutěžního dialogu je tedy konkrétní podoba a fungování tohoto nově vzniklého parku s novým říčním ramenem. Projekt je však potřeba zasadit do širšího kontextu, proto součástí zadání výběrového řízení je také vznik Koncepce Rohanského a Libeňského ostrova. Očekává se tak vznik plánu strategického rozvoje na příští desítky let, který bude řešit rozvoj krajiny podél řeky.

Řešené území je primárně nezastavitelné až na malou výjimku, kde bude třeba řešit i návrh možné zástavby. Cílem projektu je propojit téma krajiny v centru města s ochranou před povodněmi. Hledá se řešení, které bude inovativní, udržitelné a přispěje ke zlepšení životního prostředí v centru Prahy. Aby účastníci soutěžního dialogu pochopili komplexnost území, IPR nechal zpracovat historické, přírodovědecké, sociální, biologické, dendrologické rešerše, které budou poskytnuty vybraným týmům.

O území pražského meandru

Soutěžní dialog se týká území o velikosti 56 hektarů podél řeky Vltavy. Budoucí rozvoj by měl respektovat historii místa, vycházet z jeho charakteru a odrážet divoký ráz tamní krajiny. „Rohanský ostrov je posledním velkým rozvojovým územím města, kde může vzniknout nový rozsáhlý park a přírodní prvek nedaleko centra města a zároveň zde máme příležitost realizovat protipovodňová opatření. V území je potřeba spojit veřejná prostranství ve funkční síť a zkvalitnit ji, propojit novou výstavbu s původní historickou čtvrtí a napojit ji na řeku. Nový park přiblíží člověka k řece, bude schopen reagovat na povodeň a nabídne Pražanům také nové místo k rekreaci a odpočinku,“ říká Petr Hlubuček, náměstek primátora pro životní prostředí.

Území bylo původně ostrovem, který zanikl po regulaci toku Vltavy ve 20. letech minulého století. Ostrov, ačkoli na jiném místě, bude vznikem Parku Maniny obnoven. V místě Rohanského a Libeňského ostrova se nachází mnoho komunit a stakeholderů od kulturních spolků přes sportovní organizace, zahrádkářské kolonie až po tamní betonárnu a Libeňský přístav. V roce 2021 proběhla řada participačních aktivit s místními aktéry i odbornou a širokou veřejností, jejichž výsledky jsou dostupné na webových stránkách projektu.

Projekt Rohanského a Libeňského ostrova je třetím rozsáhlým zeleným projektem na řece Vltavě pod vedením IPR Praha. Již se pracuje na projektu Trojská kotlina či Soutok a mnoha dalších dílčích projektech podél řeky.

Řešené území Rohanského ostrova
Řešené území Rohanského ostrova | Zdroj: IPR Praha

„V území se nachází výjimečný kubistický Libeňský most, jehož rekonstrukce se připravuje, na něj bude navazovat nový inundační most, který nabídne nejen zlepšení situace při povodních, ale i bezbariérové propojení přímo s prostorem Parku Maniny,” říká ředitel IPR Praha Ondřej Boháč a dodává: „Na protějším břehu řeky bude postavena Vltavská Filharmonie, na kterou probíhá mezinárodní architektonická soutěž.“

Od partnerů ASB

Kdo se může do soutěžního dialogu přihlásit

Vybírat se budou 4 týmy na základě jejich profesního přístupu k zásadním tématům, které se týkají Rohanského a Libeňského ostrova, jako jsou udržitelnost, urbanismus, krajinářská architektura a další. Cílem Prahy je získat dlouhodobého partnera pro rozvoj území i nastavení jeho managementu. Týmy bude vybírat jedenáctičlenná komise složená z 5 závislých a 6 nezávislých odborníků různých profesí, zahraniční zástupce reprezentují environmentální vědec Fabio Masi či krajinářská architektka Antje Stokman. P

řizváni jsou také externí experti na sociální otázky, gentrifikaci, biodiverzitu, vodohospodářství a další obory. Předpokládaná cena výsledné zakázky je přes 45 milionů korun, částka bude upřesněna během soutěžního dialogu. Zakázka bude nejen obsahovat dopracování studie a koncepce, ale hlavně vypracování projektové dokumentace potřebné pro dokončení Parku Maniny. Řízení se soutěžním dialogem bude trvat přibližně 14 měsíců, jeho vítěz bude znám v červnu 2023. Úvodní konference, která bude přístupná také široké veřejnosti, a workshop proběhnou v září letošního roku.

red