Europan pro česká a moravská města

Europan pro česká a moravská města

V roce 1988 podpořil francouzský ministr kultury Jacques Lang novou urbanisticko-architektonickou soutěž nazvanou PAN, neboli Projets  l´Architecture Nouvelle – projekty nové architektury. Zakladatelskými zeměmi soutěže později pojmenované Europan se vedle Francie staly i členské země tehdejších evropských společenství Německo, Itálie, Belgie, ale také Švýcarsko a Portugalsko. Do 9. ročníku Europanu se vloni zapojilo dvaadvacet zemí se třiasedmdesáti soutěžními lokalitami.

Takřka dvacetiletá historie devíti ročníků soutěže pro architekty do 40 let přinesla již po celé Evropě několik tisíc návrhů, z toho asi tisícovku oceněných a necelou stovku realizací.

V České republice se poprvé soutěžilo v 6. ročníku – v roce 2001 v Praze 5-Smíchově. Nebýt neúnavného úsilí doc. Ing. arch. Milana Hona, který poznal Europan ve Švýcarsku a od roku 1995 vytrvale prosazoval účast českých architektů v této panevropské soutěži, tak bychom se ani nemohli chlubit druhým místem českého týmu v tomto ročníku řešícím transformaci Dejvického nádraží v Praze 6 na centrum Prahy 6.

Mezinárodní inspirace a srovnání 

Jednou z cest, jak kultivovat domácí prostředí a rozšiřovat obzory všem skupinám obyvatel – především však politikům a úředníkům odpovědným za rozvoj našich sídel, je mezinárodní výměna a střetávání se s odlišnými názory. Europan tak představuje jednu z možností pro zástupce komunit i architekty do 40 let, jak poměrně rychle a za velmi dostupnou cenu získat netradiční návrhy řešení a jak v diskuzi s dalšími zástupci měst a odborníky z celé Evropy tříbit své názory na obecné otázky rozvoje a plánování.

Úvodní Fórum soutěžních míst, kde se navzájem představují soutěžní lokality, Fórum měst a porot, kdy jsou porovnávány tvůrčí postupy a identifikovány potřebné procesy vedoucí k žádoucím výsledkům i závěrečné Fórum výsledků jsou přirozenou diskuzní platformou a neocenitelným místem pro poučení se z problémů řešených v jiných městech.

Vítězný návrh: Bohemian Pattern
autoři: Tim Prins (Holanďan žijící v Norsku), Nora Müller (Německo)

Charakteristika návrhu:
Návrh se snaží o rehabilitaci městského brownfieldu. Autoři vkládají do řešeného území strukturu, která přesměrovává aktivity z Dejvické k nově vzniklému veřejnému prostoru kolem budovy Dejvického nádraží, muzea místní historie (koňka), a tržiště – přirozeného centra pro místní občany. Vyvážená směs funkcí zajišťuje uživatelskou pestrost podpořenou vysokou podporou bydlení v území (40 %).

Výrok poroty:
Návrh rozvíjí zajímavý model přestupního dopravního terminálu, v němž se jednotlivé typy dopravy vzájemně doplňují. Strategie vyplnění prostoru lokality s následným hledáním výřezů, štěrbin a mezer vyústila v bohaté a komplexní schéma, které nabízí vysokou kvalitu veřejných prostor.

Budoucnost Dejvického nádraží 

V rámci vyhlášeného tématu Europanu 9 – Udržitelné město a nové veřejné prostory – byla Praha zařazena do podskupiny, která nabízela soutěžícím území charakterizované přítomností komplikované dopravní infrastruktury a potřebou spojování, odstraňování jizev a švů v obrazu města. Atraktivitu lokality potvrdilo třicet sedm přihlášených a především dvacet šest odevzdaných návrhů z celé Evropy a odměnilo odvahu českého komité Europanu a generálního partnera a sponzora soutěže IMMO Group, a. s., kteří připravili do 9. ročníku soutěže toto složité a dosud poměrně málo probádané území.

Protože jsme tentokrát měli jenom jediné soutěžní místo, dohodli jsme se spolu se Slovinci na účasti v mezinárodní rakouské porotě. Ta ve dvou kolech a po diskusi na Fóru města a jury v sicilské Catanii vybrala pro Dejvické nádraží čtyři návrhy k ocenění – za vítěze byla vyhlášena holandsko-německá dvojice architektů sídlících v norském Oslo – Tim Prins a Nora Müller, s návrhem nazvaným „Bohemian pattern“. Druhé místo obsadil český tým Michal Hušek a Pavel Šťastný – „Networks on the move“ a čestná uznání získal italský návrh „Easy voids“ a francouzský „The displaced ghost castle“.

Všech dvacet šest odevzdaných soutěžních řešení bylo vystaveno ve Frágnerově galerii v Praze 1, pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj ČR za podpory Ministerstva kultury ČR a partnerů Europanu. Podle pravidel soutěže obdržel vítězný tým 12 000 eur a druhý v pořadí 6 000 eur.

V celoevropském kontextu se 9. ročníku Europanu zúčastnilo 1 752 týmů se zhruba pěti a půl tisícem účastníků. Bylo odměněno sto třicet dva návrhů a uděleno šedesát pět čestných uznání. Ve dvaadvaceti zemích byly celkově řešeny sedmdesát tři lokality; nejvyšší absolutní počet týmů se zabýval soutěžní lokalitou v Amsterdamu a v Ženevě (62, resp. 61 týmů). Česká lokalita se s dvaceti šesti odevzdanými návrhy dostala těsně nad evropský průměr čtyřiadvacet návrhů. Atraktivita místa a srozumitelnost zadání pomohla vzbudit zájem účastníků z celé Evropy.

9. ročník Europanu také prokázal další internacionalizaci týmů – 55 % oceněných obsahovalo alespoň jednoho člena z jiného státu, 51 % oceněných týmů uspělo v jiné než domácí zemi. Z hlediska úspěšnosti jednotlivých národností se mezi oceněné dostala čtvrtina Italů, pětinu tvoří Španělé, o něco méně úspěšní jsou Francouzi a Němci. Bohužel, jediným oceněným návrhem z České republiky je druhé místo v Praze-Dejvicích.

Druhé pořadí: Network on the Move
autoři: Michal Hušek (ČR), Pavel Šťastný (ČR)
Charakteristika návrhu:
Návrh zónuje území podle jeho obyvatelnosti z hlediska hlukové zátěže; vytváří protihlukovou bariéru z jihu od M. Horákové ve tvaru „cik-cak“ zalomených objemů administrativních budov se zelenou střechou, které chrání park vedoucí uprostřed lokality a překrývající nákupní centrum. K blokové struktuře města autoři orientují obytné budovy.
Výrok poroty:
Návrh může být vnímán jako poměrně razantní vyjádření čehosi „vmáčknutého“ mezi Hrad a město. Rozlehlý park nad železnicí je ponechán sám sobě bez dalšího vymezení v poněkud nepřiměřeném gestu. Není také srozumitelné, proč by mělo být nákupní centrum v podzemí, vytvářejíc zelené „údolí v údolí“? Nicméně zelená střecha řešené území vizuálně spojuje se zeleným pahorkem, na němž stojí Hrad.

Co bude dál?

Výsledky soutěže na Dejvické nádraží nemají v současném stavu přípravy jeho transformace na dejvické centrum šanci na realizaci, ale přesto věříme, že jak dosavadní vlastník pozemků – České dráhy, tak budoucí investor / developer a instituce zodpovědné za podmínky rozvoje tohoto území se budou inspirovat odevzdanými návrhy a že tak dojde k lepšímu využití těchto brownfields pro další život města. Inspirovat se mohou u Europanu 6, kde soutěžním místem byl prostor jižního Smíchova, mezi nádražím a Vltavou. Výstupy soutěže přispěly k formulaci výsledné regulace území a přípravy budoucího rozvoje.

Za necelý rok začíná Europan 10

Pevně doufám, že se příštího, již 10. ročníku Europanu zúčastní více měst se svými rozvojovými plochami, a věřím, že se ještě aktivněji do spolupráce zapojí ministerstvo pro místní rozvoj. Zadání soutěže by se nemělo zásadně měnit – protože funkční a přiměřeně dimenzované veřejné prostory města a kvalita života jejich obyvatel je téma, které všechna evropská města řeší se vší vážností. Europan představuje poměrně levnou a velmi objektivní metodu, jak získat škálu netradičních a kvalitních názorů na další rozvoj řešeného území. Žádná jiná soutěž nenabídne za tak skromné prostředky tolik výstupů. Podmínkou jsou ovšem srozumitelné podklady a zadání. Podrobnější informace pro zájemce jsou na českém www.europan-cz.cz a celoevropském webu www.europan-europe.com.

Ing. arch. Jan Kasl
Vizualizace a foto: archiv soutěže 

Autor je prezidentem Europan CZ.

RubrikyUrbanismus