Partneři sekce:

Mosaic House

Mosaic House

Nenápadně ekologický hotel s certifikátem BREEAM s hodnocením vynikající. Mosaic House vznikl kompletní rekonstrukcí a změnou historické budovy z třicátých let minulého století v památkové zóně Prahy 2, kde se podařilo implementovat všechny požadované technologie tak, aby budova byla ekologická. Tento přívlastek neznamená jen úsporu plynu, vody a elektřiny, ale také funkční doplnění zeleně na střeše, v okolí a v interiéru budovy.

Mosaic House představuje čtyřhvězdičkový hotel, který nabízí také studentské pokoje, to vše v nízkoenergetickém standardu. Má kapacitu 408 lůžek. Svým konceptem otevřeného přízemí s barem umožňuje setkávání lidí různých kultur z celého světa a je tak živou mozaikou v samém srdci historického jádra Prahy. Byl otevřen v červnu roku 2010.

Certifikace BREEAM
BREEAM je mezinárodní standard pro hodnocení budov z hlediska udržitelného rozvoje, vlivu na životní prostředí, využití energie a snižování provozních nákladů. Jedná se o britskou metodiku pro komerční budovy. Od roku 1990 získalo tuto certifikaci 200 000 budov po celém světě. Mezi ně se po důkladném auditu zařadil také Mosaic House, který získal v hodnocení BREEAM in Use – Code for Sustainable Building Environment – jako vůbec první hotel ve střední Evropě hodnocení „excellent“. V České republice bylo metodikou BREEAM hodnoceno 13 staveb, žádná z nich však neuspěla takto dobře. Hodnocení „very good“ získalo například Forum Nová Karolina nebo zábavní centrum Černý Most.

Investoři budovy se pro zhodnocení budovy mezinárodní certifikací BREEAM rozhodli díky ojedinělé technické vybavenosti. Hlavním přínosem certifikace u takto ojedinělého projektu je především jistota, že v budově jsou využity osvědčené principy udržitelnosti a jde o standard, který překračuje běžné požadavky a předpisy. Tato metodika také napomáhá snížit i provozní náklady a zlepšit životní prostředí a pracovní podmínky uvnitř budovy. Certifikát také slouží rozvoji firemních a organizačních cílů týkajících se životního prostředí.

Kategorie certifikace BREEAM
Přestože energetická účinnost je vždy jednou z hlavních charakteristik, na kterou soustředí pozornost všichni experti, komplexní hodnocení environmentálních vlivů budovy zahrnuje v tomto případě mnohem víc aspektů. BREEAM hodnotí devět kategorií vážených podle jejich relativního vlivu na životní prostředí:

  • management 12 % (například energetická účinnost),
  • materiály 12,5 % (například materiály s nízkým dopadem na životní prostředí),
  • zdraví a pohoda prostředí 15 %, (například možnost manuálního větrání v místnosti, šetrná regulace teploty),
  • energie 19 % (například energetická efektivita ),
  • znečištění látkami 10 % (například použití vhodného chladicího zařízení s nízkým obsahem NOx látek),
  • využití půdy a další aspekty ekologie 10 % (například zmírnění dopadu na životní prostředí),
  • doprava 8 % (například podpora ekologického způsobu přepravy, dostupnost veřejnou dopravou),
  • odpad 7,5 % (například recyklace a využití stavebního odpadu),
  • voda 6 % (například úsporná opatření).

V praxi jsou přidělovány kredity za výkonnostní kritéria, a to i nad rámec zákonů a stavebních předpisů, tedy žádné kredity nejsou přiděleny za „pouhé“ dodržování platných norem.

Proces certifikace obvykle obsahuje tři etapy. V první fázi je provedeno předběžné zhodnocení projektu. Na samém začátku je tedy posuzována možnost získání jednotlivých kreditů a stanovení cílového hodnocení. Ve druhé fázi je hodnocen návrh projektu na základě komplexní dokumentace, výstupem je certifikace návrhu. Během poslední fáze certifikace je provedena povinná kontrola skutečného stavu a odchylek od návrhu. Následně je přidělen certifikát.

Technologie napomáhající dosažení unikátních výsledků
Pasivní úspora energie byla zajištěna zateplením pláště budovy a výměnou původních oken za repliky s nadstandardními tepelnětechnickými vlastnostmi. Okna jsem osazena čidly, která v případě otevření zajišťují automatické vypnutí topení nebo chlazení. Na osluněných částech budovy byly instalovány žaluzie, které se automaticky přizpůsobují stavu venkovního prostředí.

Aktivní úspora energie spočívá v získávání energie z odpadního tepla technologických zařízení zajišťujících provoz hotelu (například chlazení, vzduchotechnika) a využití obnovitelných zdrojů energie (solárních panelů).

Šetří se nejen teplem, ale také vodou. Sprchové hlavice EcoSmart udržují množství protékající vody na konstantní nízké hodnotě bez ohledu na tlak. Technologie Air Power spočívá v províření vody se vzduchem v poměru 1 : 3 a přispívá tak nejen k úspornému nakládání s vodou, ale zároveň ke zvýšení komfortu sprchování. K němu zároveň přispívá také horní sprcha s technologií RainDance.

Odpadní voda z umyvadel a sprch se v hotelu dále zpracovává. Pitná voda se obecně užívá i tam, kde již vlastně není potřeba. Instalovat netradiční technologie a prosadit je v hotelu bylo jedním z dílčích cílů celé koncepce. V budově byl proto jako první v České republice nainstalován komplexní systém recyklace tzv. šedé odpadní vody. Základem je oddělený systém kanalizačních trubek ze sprch a vodovodních trubek pro splachování. V suterénu je nainstalováno recyklační a rekuperační zařízení AquaCycle, testované a montované firmou Pontos. Tento systém v třífázovém cyklu filtruje šedou odpadní vodu, která se pak užívá při splachování toalet nebo během úklidu.

Do projektu se podařilo prosadit technologii pro zpětné získávání tepla z procesu recyklace šedé odpadní vody pro ohřev vody. Mosaic House byl během instalace teprve druhou budovou na světě, kde byl tento systém instalován. Příprava teplé vody je v projektu realizována kaskádou: rekuperace tepla z šedé odpadkové vody – předehřev studené vody z 10 na 25 °C, rekuperace tepla z chlazení – ohřívá vodu z 25 na 35 °C a solární panely – dohřev na potřebných 60 °C. Jestliže solární panely vyprodukují přes poledne teplo, které se nespotřebuje, ukládá se voda o teplotě až 90 °C v akumulační nádobě, následně je míchána se studenou vodou a dále využívána ve večerní špičce.

Veškeré získané teplo je svedeno do dvou nádob zvaných PAST (předávací akumulační stanice tepla – vyvinuto českým výrobcem Techtrans), což jsou v podstatě dva průtokové ohřívače s několika výměníky. Zde probíhá finální dohřev vody a příprava topné vody. Podle aktuálního využití jednotlivých odpadních zdrojů a solárních panelů dohřev dále zajišťuje šest plynových závěsných kotlů Therm Trio 90 o celkovém výkonu 540 kW, zapojených do kaskád. Výhodou tohoto zapojení je především fakt, že se malé kotle zapojují postupně podle potřeby. Přednostně je ovšem využíváno teplo z šedé odpadní vody a dalších technologických zařízení a spotřeba plynu je tak přirozeně regulována.

Všechny procesy v hotelu jsou řízeny centrálním systémem měření a regulace. Výrobcem byl vybrán ověřený systém Sauter. Veškerou instalaci systému včetně vývoje a naprogramování centrální stanice na míru hotelu provedl český dodavatel MSP Automatik. Systém umožňuje měření a vyhodnocování všech veličin, na jejichž základě se regulují jednotlivé subsystémy: vzduchotechnika, vytápění, chlazení, chování žaluzií, ovládání světel bez nutnosti vkládání vstupních karet, nastavování obsazeností pokoje a možnost volby úspory energie uvnitř a další. Díky tomuto systému může personál kontrolovat obsazenost pokojů, monitorovat provoz či upravovat podmínky provozu u jednotlivých pokojů. V ostatních případech systém umožňuje automaticky udržovat hotel v optimálním energetickém výdeji.

Při realizaci se navíc podařilo zachovat vzrostlou zeleň v okolí domu, přestože bylo získáno povolení k jejímu odstranění. Původní nepřístupný prostor před budovou byl doplněn další zelení a je pravidelně udržován. Osazena byla také střecha a cca 40 % celého objektu, což do značné míry napomohlo vrátit do objektu původní faunu a floru.

Od partnerů ASB

Certifikace hotelu Mosaic House dosvědčuje, že i na poli ubytovacích služeb lze realizovat koncept energeticky šetrné budovy bez jakéhokoli dopadu na pohodlí návštěvníka.

Výsledkem souhrnného hodnocení bylo dosaženo těchto výsledků:
Hodnocení BREEAM:
Získané hodnocení: excellent/vynikající
Verze certifikátu: BREEAM In-Use, ­Baseline Score, Part 1 (Asset Rating)
Stav certifikace: Existující budova

Hodnocení jednotlivých kategorií ­BREEAM:
Energetika: 55 %
Spotřeba vody: 69 %
Materiály: 56 %
Znečištění: 84 %
Ekologie a využití půdy: 69 %
Zdraví a příznivé prostředí: 80 %
Odpady: 75%
Doprava: 84%

Zelené technologie:
Elektromobil E.ON smart ed
Elektrické skútry E.ON 90s a 110s
Ecyklační systém PONTOS
Solární panely
Pokoje s automatickou, na obsazenosti založenou klimatizací
Elektrické zastínění oken
Sprchy s technologií RainDance
Nízkoprůtokové toalety
Energeticky efektivní osvětlení

Michaela Nedorostová a Miroslava Fišková
Foto: Impact-Corti

Autorky působí ve společnosti Impact-Corti a Impact Engineering.

Článek byl uveřejněn v časopisu TZB HAUSTECHNIK.