Roubenka, která znovu ožila
Galerie(39)

Roubenka, která znovu ožila

Partneři sekce:

V srpnu 2012 koupil investor chátrající, památkově chráněnou roubenku uprostřed vesnické památkové rezervace v obci Krátká. Podrobný průzkum ukázal zoufalý technický stav naprosté většiny konstrukcí. Způsoben byl jednak stářím stavby, a také minimálním rozsahem udržovacích prací, a to po velmi dlouhou dobu. Výměna degradovaných prvků byla nevyhnutelná.

Rozsah potřebných úprav přitom byl tak značný, že objekt dle památkářů nenávratně ztratil původní autentičnost, takže z něj sejmuli památkovou ochranu.


Přesto se při realizaci nové roubenky investor spolu s architekty (Martina Sladká a Vít Sladký) snažili o maximální zachování původního hmotového a materiálového řešení. Respektovali rovněž konstrukční principy a používané prvky, typické pro daný region.

První přišlo na řadu bourání

Celá rekonstrukce, je-li vůbec možno opravy v takovém rozsahu ještě vůbec nazvat rekonstrukcí, začala postupným rozebráním všech dožilých a degradovaných prvků. Paradoxně bylo možno ponechat roubené trámy na severní stěně, které nebyly dotovány vlhkostí (tudíž nedegradovaly) díky rozpadlým podezdívkám.

Stávající roubení v této části bylo pouze podepřeno do doby vyzdívky nového podezdění. Zato konstrukce dřevěného přístavku při jižní fasádě byla v tak špatném technickém stavu, že bylo nutno ji kompletně odstranit.


Zlikvidována byla i střešní krytina, tvořená vrstvami eternitových šablon, falcovaného plechu, asfaltové lepenky a původního uhnilého dřevěného šindele. K likvidacím ale realizátoři nesahali plošně. Dřevěné trámy krovu i rozebraného roubení, či prvky zděných a kamenných konstrukcí (podezdívky, základy, stěny chléva, klenba sklepa apod.), které byly ještě využitelné, byly očistěny, uskladněny a, pokud to bylo vhodné, i použity pro výstavbu nových konstrukcí.

Citlivě rozebrány byly i původní výplně otvorů, tak aby později posloužily jako podklad pro výrobu replik. Totéž se týkalo původního kování.

Začíná se nanovo

Po rozebrání všech nepoužitelných konstrukcí přišlo na řadu vybudování nových základů, svislých zděných konstrukcí a části roubených stěn. Přízemí bylo zastropeno trámovým stropem s dřevěným záklopem a celou stavbu uzavřel nový krov, jehož tvar odpovídá původnímu řešení. Ostatně jako u všech nových konstrukcí, které byly navrženy na původním půdorysu a v původních objemech.

Zděné obvodové konstrukce byly zomítány s ručním zpracováním bez použití nárožních nebo ukončovacích profilů. Stěny původního dřevěného přístavku při jižní fasádě a západní štít byly obloženy dřeveným obkladem se svislými prkny, aby se vzhled co nejvíc přiblížil původnímu řešení. Jako krytina se na střechu vrátil dřevěný šindel, který byl prvotním materiálem.

Roubené konstrukce, tak jsou vidět na obrázcích, budou z vnějšku po dotvarování vyspárovány a obíleny vápnem. Nemístně výrazná novota drobného venkovského stavení tím bude žádoucím způsobem upozaděna.

Račte vstoupit

Funkční využití nového objektu zůstává nezměněno, opět se jedná o rodinný dům. Proto i nová dispozice objektu vychází ze stávajícího členění. Změněn byl pouze vstup do objektu, kdy zádveří bylo vybudováno na místě dřívějšího dřevěného přístavku. Změnou prošel i původní chlév, do nějž byla umístěna koupelna a wc. Se změnou vstupu byla uvolněna původní síň, kde je nově situováno schodiště s masivními dřevěnými stupni, umožňující komfortnější přístup do podkroví.


Důraz na udržení autenticity se ovšem podepsal na některých užitných paramatrech objektu. Například normové požadavky na oslunění a osvětlení vnitřních prostor nejsou splněny, protože velikost otvorů zůstala nezměněna a respektuje původní vzhled. Kvůli tomu i oslunění a osvětlení zůstalo původní.

Jinak je ovšem vnitřní dispozice upravena současným potřebám, samozřejmě s respektem k tradičním schématům. Interiér tvořený z velké části výraznými konstrukčními prvky je doplňován drobnými netradičními prvky, se snahou vyhnout se oběma extrémům – autentickému historizujícímu interiéru i současnému modernímu interiéru, postavenému na kontrastu.

Na konečné podobě se významnou měrou podílela zkušenost, citlivý a pokorný přístup všech řemeslníků, podpořený nezvykle osvíceným přístupem investora, s ochotou vložit důvěru ve všechny zúčastněné.

Autor: maviom architekti (Martina Sladká, Vít Sladký)
Poloha: Krátká, Česká Republika
Projekt: 2012 – 2013
Realizace: 2014
Zastavěná plocha: 108 m2
Užitná plocha: 155 m2
Obestavěný prostor: cca 536 m3

Text: Marie Urbancová
Foto: Jiří Ernest