Škola v barvách duhy
Galerie(8)

Škola v barvách duhy

V posledních letech se často diskutuje otázka integrace handicapovaných, snahou je vytvořit pro postižené co nejhumánnější podmínky. Jednu ze středních škol pro tělesně postiženou mládež najdeme v brněnském areálu speciálních škol na Kociánce. Klienti Kociánky většinou postrádají ve svém bydlišti základní podmínky pro speciálně pedagogické výchovné působení. Nemohou navštěvovat běžnou střední školu nebo učiliště vzhledem ke svému těžkému tělesnému postižení nebo pro bezbariérovost či nevyhovující skladbu oborů.

Severozápadní část areálu přímo sousedí a je propojena s areálem Ústavu pro tělesně postiženou mládež, ve kterém jsou někteří studenti ubytováni a kde je jim rovněž poskytována zdravotní péče. Podmínkou investora bylo maximálně využít stavbu původního internátu.

Po provedeném stavebnětechnickém průzkumu se však zjistilo, že převážná část objektu je staticky nevyhovující, musí být zbourána a nahrazena novostavbou. Výsledek? Realizace obsahuje přibližně 16 % rekonstrukce stávajícího objektu a 84 % novostavby – přístavby. Kompozičně se jedná o půlkruh pronikající do hranolové části. Inspirací pro hmotové řešení bylo logo střední školy – spirála ulity šneka.

Navržené čtyřpodlažní budovy nepřevyšují okolní zástavbu. Jasnou orientaci objektu směrem k přístupové komunikaci dává vstupní exteriérové atrium, sloužící i jako venkovní shromaždiště studentů. Fasáda je v této části řešena v pastelových barvách. Červená, zelená, modrá a žlutá jsou barvy čtyř „ domečků“ v logu školy.

Ne každý školák bere školní docházku za radostnou událost, spektrum barev na vstupní fasádě a v interiérech budovy mu jistě studia oživí a zpříjemní. Pozitivně působí i pobyt v centrálním prostoru – prosklené aule, která nám nabízí nevšední panoramatický výhled do zeleně a na město.

Dispoziční řešení

Celá stavba se skládá ze tří dilatačních celků, které vycházejí z dispozičního řešení. V západní části v 1. NP je vstup navazující na centrální šatnu a jídelnu, ve 2. NP je umístěno vedení školy a sborovna, ve 3. NP jsou odborné učebny a ve 4. NP se nachází aula a další učebny.

Severní část slouží jako vertikální komunikace – rampy a výtahy. Ve východní části jsou umístěny všeobecné učebny a prostory tělesné výchovy a rekonvalescence. Všeobecné učebny mají kapacitu 6, 12, 15 žáků. Jsou zařízeny lavicemi klasickými a lavicemi pro tělesně postižené /TP/ v poměru cca 6 : 4. Lavice pro TP jsou umístěny co nejblíže ke vstupním dveřím do učebny. Na čelní stěně je umístěna třídílná bílá keramická tabule, před kterou je umístěno stahovatelné promítací plátno. Součástí všeobecné učebny je odpočinkový kout vybavený pohovkou. Stěna mezi všeobecnou učebnou a chodbou je převážně prosklená. Tím je možno kdykoliv nepozorovaně provádět kontrolu dění ve třídě.

Učebny odborné mají obdobné dispoziční řešení jako učebny všeobecné, místo lavic jsou však použity pracovní stoly dle účelu výuky a v učebně není odpočinkový kout.

Aula je řešena pro plný počet sedících návštěvníků včetně TP. Židle jsou stohovatelné, pro jejich půdorysné uspořádání je v podlahové krytině ornament. V případě potřeby stolování, jsou v sousedním výklenku uskladněny stohovací stoly. Ve středu kopule je zavěšen atypický lustr. Jídelna je zařízena stoly různé velikosti a tvaru tak, aby u jednoho stolu mohli sedět žáci „chodící“ i žáci TP.

Materiálové a barevné řešení interiéru

Příslušné prvky stavební části a veškeré zařízení volné a vestavěné je provedeno z laminované dřevotřísky – lamino javor. Kovové části v nátěru nebo laku stříbrošedém. Každé podlaží je provedeno v jiné barvě povlakové podlahy, které korespondují s barvami na fasádě. Zároveň je na komunikacích podlah vytvořen ornament z tmavšího tonu téže barvy, který slouží k orientaci. Pro lepší orientaci na schodištích je systém barev následující. Nástupní rameno 1. a poslední stupeň v barvě horního podlaží, ostatní stupně v barvě dolního podlaží. Výstupní rameno 1. a poslední stupeň v barvě spodního podlaží, ostatní stupně v barvě horního podlaží.

V učebnách je navržena malba tak, aby vynikla na čelní stěně bílá tabule a odpočinkový kout byl opticky oddělen od ostatního prostoru učebny. Barva těchto stěn koresponduje s barvou podlahy. Ostatní stěny a strop jsou bílé.

Konstrukční řešení

Novostavba je tvořena třemi dilatačními celky. Část A /východní/ má nosný systém železobetonový, doplněný rekonstrukcí původního objektu. Část B /severní/ má nosný systém skeletový z ocelových sloupů a dvěma výtahovými dvojšachtami vyzděnými z pálených cihelných tvarovek. Část C /západní/ má nosný systém železobetonový.

Obvodový plášť je tvořen z pálených cihelných tvarovek z exteriéru doplněných kontaktní tepelnou izolací. Střecha je plochá, jednoplášťová obrácená s vrchní vrstvou z plaveného štěrku. Nenosné zdivo a příčky jsou převážně sádrokartonové. Nášlapné vrstvu podlah tvoří heterogenní PVC, na rampách s vysokým stupněm zatížení. Jako izolace proti radonu a zemní vlhkosti je použit zemní hydroizolační systém s homogenní izolační folií z PVC – P, kombinované s oboustrannou geotextilií. Vnější omítky jsou provedeny hladké, stěrkové na kontaktní zateplovací systém, vyztužené armovací tkaninou. Vnitřní omítky jsou štukové plstí hlazené.

Přednosti stavby

Jako zdroj nízkopotencionálního tepla jsou použity zemní výměníky umístěné do třiceti hlubinných vrtů, každý o hloubce 100 metrů. Transfer tepla zajišťují dvě tepelná čerpadla, každé o výkonu 121 kW. Okruh tepelných čerpadel je vybaven doplňkovým elektrokotlem s kaskádním spínáním o výkonu 4 x 25 kW. Tímto ekologickým řešením je dosaženo snížení provozních nákladů vytápění budovy.
Stávající vzrostlá zeleň byla maximálně zachována.

Místo stavby: Brno – Královo pole, Křižíkova 11
Investor: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Architekt: Ing. arch. Jan Melichar – Atelier AID Kontakt
Spolupráce: Ing. arch. Milan Pachta
Projektant staveb. části: VPÚ DECO Brno, a. s.
Projektant interiéru: Atelier AID Kontakt
Zhotovitel: Moravostav Brno, a. s.
Lhůta výstavby: 04/2006 – 08/2007
Investiční náklady

 • stavební část    139 160 tis. Kč
 • hlavní objekt    111 236 tis. Kč
 • interiér    10 632 tis. Kč

Velikost:

 • počet osob 330
 • počet žáků  280
 • počet žáků na inv. vozíku  112
 • počet strávníků 260
 • počet tříd celkem 33
 • kapacita auly osob 134
 • celk. užitná plocha m2  5 510
 • zastavěná plocha m2  1 317
 • celkový objem m3 18 080

Ing. arch. Jan Melichar
Foto: archiv společnosti Baumit

Autor je architekt a předseda Dozorčí rady ­Obce architektů.