Partneři sekce:

Pasivní škola pro aktivní děti má i multimediální dílnu

Psáry a Dolní Jirčany získaly v minulém roce novou základní školu od studia SOA architekti, která v sobě kombinuje energetickou úspornost a moderní prostředí pro výuku. Kromě finanční úspory na vytápění zajišťuje zvolené technologické řešení zdravý vzduch pro široké spektrum školních i zájmových aktivit.

Nová základní škola s klastrovým dispozičním uspořádáním je navržena v pasivním energetickém standardu s důrazem na kvalitní společné prostory. Budova volně doplňuje zástavbu podél frekventované komunikace, dokončuje urbanistickou osu od dolnojirčanské návsi a svou snadno zapamatovatelnou siluetou pomáhá dotvořit vizuální identitu obce.

Kromě kmenových tříd a odborných učeben se v budově nacházejí i dvě tělocvičny, taneční a hudební sál, multimediální dílna, rozhlasové studio, knihovna pro školu i veřejnost a další multifunkční prostory, které běžnou základní školu proměňují na inspirativní prostor tzv. celodenní školy a komunitní centrum obce.

Urbanismus

Hlavním cílem urbanistického konceptu areálu nové školy bylo vytvořit v kontextu obce místo s vlastní identitou, které nebude navzdory své velikosti ve významovém ani prostorovém konfliktu se stávající zástavbou a jejími přirozenými centry.

Budova školy má ukončit urbanistickou osu vedoucí k návsi na Hlavní a Pražské ulici, která projde v blízké budoucnosti rozsáhlou revitalizací, a dát jí potenciál živé obecní komunikace s přirozeně fungujícím parterem.

Psáry a Dolní Jirčany získaly v minulém roce novou základní školu od studia SOA architekti
Psáry a Dolní Jirčany získaly v minulém roce novou základní školu od studia SOA architekti | Source: Boys Play Nice

Nenápadná, ale elegantní školní přístavba

Jako protiváha prostoru návsi funguje v areálu školy veřejný prostor v jihovýchodním rohu pozemku zakončený výrazným oknem školní knihovny, který přes parterové prvky rekreační zeleně přechází do vstupního prostranství školy.

Škola je zasazena do mírného svahu, který umožnil pracovat s podlažností rozdílnou vůči veřejnému prostoru a směrem do areálu. Budova je rozčleněna podle funkčního využití na dílčí stavební hmoty, které se měřítkem co nejvíce přibližují stavbám v okolí.

Tvář školy vůči obci určují výškově dominantní dvoupodlažní objekty, jejíž součástí jsou vlastní výukové prostory, které v abstrahované formě odkazují na podobu tradičních vesnických stavení.

Centrální objekt, plně funkční pro oba stupně základní školy a provozně i opticky propojující celou budovu, je naopak navržen jako čistě technická stavba o jednom nadzemním a jednom podzemním podlaží. Navenek se prezentuje výrazně profilovanou, ale celkově kompaktní fasádou z dřevěných lamel, pracující s různými stupni průhlednosti podle potřeb vnitřních prostorů.

Psáry a Dolní Jirčany získaly v minulém roce novou základní školu od studia SOA architekti
Psáry a Dolní Jirčany získaly v minulém roce novou základní školu od studia SOA architekti | Source: Boys Play Nice

Learning landscape

Interiér školní budovy je navržen jako volně plynoucí prostor vytvářející přirozeně ohraničené zóny s rozdílnou mírou intimity podle plánovaného využití, tzv. learning landscape. Budova má sloužit i jako zázemí pro mimoškolní aktivy na principu celodenní školy a v neposlední řadě bude plnit i funkci komunitního centra.

Důležitá pro celkový charakter interiéru je práce se dřevem. Dřevo je použito jako konstrukční materiál nad vstupním vestibulem a jídelnou, na obkladech stěn a nábytkových vestavbách, parapetech i fasádě a dodává škole hřejivou a domácí atmosféru, podpořenou orientačním systémem založeném na principech dětské kresby.

Technické řešení

Provozně je školní budova rozdělena do tří částí: objektů A, B a C. Nosnou konstrukci budovy tvoří monolitický železobetonový skelet se skrytými průvlaky. Společné prostory centrálního objektu A jsou zastropeny lepenými dřevěnými vazníky, které se pohledově uplatňují v interiéru.

Zastřešení objektů se sedlovými střechami je řešeno pomocí ocelových rámů. Výplňové konstrukce obvodových stěn a vnitřní akustické příčky jsou realizovány z vápenopískových bloků. Tepelnětechnické parametry a průvzdušnost obvodového pláště odpovídají požadavkům na energeticky pasivní budovu.

Vytápění objektu je primárně zajištěno kaskádou tepelných čerpadel, napojených do akumulačních nádrží s vnořenými zásobníky TUV. Dalším zdrojem tepla je soustava kondenzačních plynových kotlů, které vykrývají špičkové potřeby a umožňují tak provozovat tepelná čerpadla v optimálním režimu.

Od partnerů ASB

Pasivní rekuperace

Předání tepla do místností je zajištěno převážně systémem teplovodního podlahového vytápění, doplněným o radiátory v učebnách. Vytápění je řízeno sofistikovaným systémem MaR na základě obsazenosti budovy dle vnitřních a vnějších čidel teploty.

Výměna vzduchu je zajištěna systémem rovnotlakého řízeného větrání s pasivní rekuperací tepla s účinností 77 %. Vzduchotechnické jednotky jsou umístěny decentralizovaně na střeše objektu A a v podkrovních prostorech objektů B a C tak, aby byly trasy rozvodů co nejkratší. Výměna vzduchu probíhá s proměnlivou intenzitou na základě hodnot CO2 v učebnách.

V přechodném a letním období je systém využíván k nočnímu předchlazení budovy pomocí intenzivnějšího větrání. V objektu je instalován systém sběru dešťové vody, která je využívána na splachování toalet.

Redakce