Na prístavbu školy vypsali soutěž a pak vyhráli i architektonickou cenu
Galerie(12)

Na prístavbu školy vypsali soutěž a pak vyhráli i architektonickou cenu

Partneři sekce:

Že se v Dobřichovicích vyplatilo uspořádat architektonickou soutěž na přístavbu nové školy, která měla rozšířit její kapacitu, je potvrzeno nejen spokojenými žáky, ale i vítězstvím v letošní soutěži Stavba roku. Když v rozvíjející se obci Dobřichovice přestala stačit kapacita školy, začala vznikat myšlenka na její rozšíření nebo dostavbu nové, určené pro 2. stupeň. Vzhledem k problematickému vlastnictví pozemků pro uvažovanou novostavbu se nakonec pozornost obrátila k první variantě – přístavbě k původní budově.

Cesta k realizaci

Vedení města si uvědomovalo, že půjde o největší stavební investici a vyhlásilo architektonickou soutěž. Oslovilo pět projekčních kanceláří s požadavkem na zpracování architektonické studie (nikoliv ještě projektu), k nimž pak měla možnost vyjádřit se i veřejnost. Ze soutěže v roce 2008 pak vzešel jako vítězný návrh architektů Jaroslava Šafera a Oldřicha Hájka. Na rekonstrukci se v roce 2010 městu podařilo získat dotaci z evropských fondů z regionálního operačního programu ve výši 9,2 mil Kč a poté proběhla rekonstrukce stávající budovy. V té době se však ozývaly hlasy místních obyvatel proti zbourání nejstarší části budovy v rámci plánované dostavby. I když původní zadání soutěže pro všechny architekty znělo pokusit se zachovat tuto nejstarší část z roku 1862, všech pět návrhů počítalo s jeho demolicí z důvodů nemožnosti dodržení současných přísných požárních a hygienických norem pro školní budovy.

V dalších dvou letech byla vypracována dokumentace pro stavební povolení, ve výběrovém řízení na zhotovitele byl vybrán dodavatel stavby a hlavní stavební práce tak mohly být zahájeny v březnu 2013. V září 2014 pak mohli žáci nastoupit již do nové rozšířené školy, která tak zvětšila svoji kapacitu o 10 tříd. Škola se nachází přímo v centru obce na velmi exponovaném místě. Celková hmota přístavby maximálně využívá celý pozemek až k jeho východnímu kraji. Vzniká tím budova, složená ze stávající a nové části o celkové délce podél ulice 5. května přibližně 70 metrů. Hlavní vstup do budovy byl umístěn z východní strany, tedy v místě, kde bylo možné vytvořit dostatečně velký a bezpečný prostor pro shromažďování žáků před a po vyučování.  

Prosluněné třídy

Nová přístavba je rozdělena na dvě hmoty. První, třípodlažní část přímo navazuje na stávající budovu a půdorysně přibližně kopíruje zbouranou nejstarší část školy. Druhá, dvou­podlažní část je tvořena souborem jednotlivých hmot učeben a kabinetů kolem široké středové chodby s odpočinkovými kouty. Obě části spojuje centrální středový prostor se schodištěm a polootevřeným prostorem multifunkční knihovny. Hmotově jsou obě části komplexu spojeny velkou střechou, která spojuje  menší části kompozice v jeden celek a přináší silnější a razantnější měřítko. Nové části školy byly komponovány tak, aby vznikl pohodlný, přehledný vnitřní prostor školy a aby učebny měly výhled převážně do klidového jižního a východního prostoru a byly dostatečně prosvětleny.

Vstupní část je dvoupodlažní, využívající úroveň mezi 1.NP a suterénem, kde jsou umístěny šatny žáků. Ze vstupního prostoru lze přímo pokračovat o půl patra výše. Učebny a kabinety jsou zorganizovány do podobných dvoupodlažních bloků, které se několikrát opakují. Mezery mezi jednotlivými bloky přivádějí do vnitřních prostor školy dostatek denního světla. Toto řešení přispívá ke zmenšení měřítka a lépe kontextuálně navazuje na rozptýlenou zástavbu objektů na jihu a východě.Nová část budovy je se stávající budovou školy spojena v úrovni přízemí i patra. Stávající i nová část školy má každá své schodiště. Bezbariérový provoz je v případě potřeby řešen přípravou šachty pro výtah, přístupný přímo z pěší zóny ulice 5. května a spojující všechna podlaží.

Z červeného cedru

Hmotové řešení je podpořeno volbou materiálů fasády. Jednotlivé bloky učeben jsou obloženy dřevěnými latěmi z červeného cedru. Technické řešení tohoto obkladu spolu s návrhem veřejné zeleně v parteru počítá s pokrytím části dřevěné fasády popínavou zelení. Hlavní prostor před vstupem do školy je upraven tak, že použitými materiály a detaily navazuje na dřívější úpravu školního dvora a vytváří tak jednotný parter kolem školy. Realizace dobřichovské školy ukazuje, že vypisovat architektonické soutěže se obcím vyplatí. Dnes má již za sebou první rok úspěšného provozu i architektonickou cenu.

PŘÍSTAVBA ZÁKLADNÍ ŠKOLY V DOBŘICHOVICÍCH

Místo: Dobřichovice, okr. Praha západ
Investor: Město
Architekt: Šafer Hájek architekti s.r.o. / O. Hájek, J. Koníř, P. Lesenský, L. Fecsu, O. Kostřížová, R.Toman, J. Šafer
Grafika: Jiří Karásek
Projektant: AED project, a.s./ A. Marek, T.Volný, P. Okleštěk
Dodavatel: SUBTERRA a.s./ P.Kajer, T.Hadáček
Realizace: 4/2013-9/2014

TEXT: KK
FOTO: Filip Šlapal

Článek byl uveřejněn v časopisu ASB.