Dostavba areálu pro vývoj a výzkum
Galerie(12)

Dostavba areálu pro vývoj a výzkum

Růst firmy nelze naplánovat, jak ukázala ekonomická krize. Ale pokud je s ním počítáno třeba při stavbě jejího sídla a výrobní haly, není třeba měnit působiště. Stavba se pak může postupně rozrůstat, stejně jako podnik. Majitel jedné litoměřické firmy věřil v rozvoj a po deseti letech společně s architektkou Zuzanou Hamanovou z ateliéru CASUA administrativní budovu a výrobní halu rozšířil o další prostory včetně výzkumného a vývojového centra.

Firma Hennlich Industrietechnik, jejíž kořeny sahají do dvacátých let minulého století a do severočeského Duchcova, dnes sídlí v jen pár desítek kilometrů vzdálených Litoměřicích, kam se po sametové revoluci vrátila v roce 1991 z Rakouska. Zabývá se jak skladováním a distribucí strojírenských součástek pro širokou oblast odběratelů, tak i vlastní výrobou určitých specializovaných produktů. V poslední době se firma orientuje i na výzkum a vývoj v oblasti alternativních zdrojů energie.

Areál firmy je v Litoměřicích situován na hezkém a významném místě – přímo naproti Výstavišti Zahrada Čech, u příjezdové komunikace od České Lípy. Na severu pozemek ohraničuje železniční trať, za kterou se již rozprostírají přírodní plochy polí a luk s rámcem Českého středohoří. Na nový objekt i dostavbu byly vždy kladeny nároky, aby důstojně reprezentovaly jak firmu, tak i vstupní polohu města. Vzhledem ke svému umístění se stavba uplatňuje i v dálkových pohledech a tato skutečnost byla jedním z činitelů ovlivňujících návrh.

CASUA,beton,kov

Původní skladový a administrativní objekt firmy byl v Litoměřicích postaven podle projektu architektonické kanceláře CASUA v roce 2001. O tři roky později, v roce 2004, získal 2. místo v soutěži Stavba Ústeckého kraje. Tento objekt měl součet hrubých podlažních ploch 3 490 čtverečních metrů (bez bytu správce) a byl navrhován pro 52 lidí v době stavby, s výhledem na dalších 40 pracovníků při dalším rozvoji.

Objekt byl navržen jako kompaktní objem sestávající z administrativní a skladové části, které k sobě těsně přiléhají. Administrativní část se obloukovou fasádou obrací na jih do ulice Českolipská, odkud je hlavní vstup i vjezd do areálu. Je dvoupodlažní, ve třetím, ustupujícím podlaží je umístěn byt správce. Skladová hala navazuje na administrativní část na severu. Hala je jednopodlažní, uzpůsobená pro regálový zakladačový systém výšky šest metrů. Ve východní části haly byly navrženy prostory kompletace a expedice a nad nimi vložené patro s velkoprostorovou kanceláří.

CASUA,beton,kov

CASUA,beton,kov

Rostoucí areál
Rozvoj firmy Hennlich Industrietechnik byl v posledních deseti letech rychlý a vynutil si velkorysou dostavbu areálu. Nárok na objem této dostavby byl zhruba dvojnásobný, než je velikost původního objektu. Dle požadavku investora byla dostavba areálu navržena jako rozšíření stávající skladové haly a přístavba nové výrobní haly s vývojovou a experimentální částí. Součet hrubých podlažních ploch dostavby (navýšení) je 5 780 čtverečních metrů. Před dostavbou se již v původním objektu tísnilo 113 zaměstnanců, rozšířením vzniklo 149 nových pracovních míst. Celý objekt je tedy nyní navržen pro 262 zaměstnanců.

Dostavba svým výrazem navazuje na architekturu původního objektu, jehož obloukově zakřivená administrativní část zůstala při pohledu od vstupu i příjezdu dominantní. Na původní objekt na severu nejprve navazuje prodloužení skladové haly s vloženým patrem pro administrativu a doplňkové provozy, je tedy zachován stejný princip uspořádání prostoru jako u původního objektu. V místě, kde se lomí západní hranice pozemku, je vložen spojovací krček lichoběžníkového půdorysu s krytým průjezdem. Krček umožňuje pootočení dalšího objektu a jeho optimální umístění na pozemku tak, aby zůstala zachována maximální plocha pro případnou rezervu do dalších let. Spojovací krček slouží pro nakládku a vykládku zboží a hmotově odděluje objekty skladové a výrobní a vývojové haly. Výrobní a vývojová hala severně od krčku je vybavena jeřábovou dráhou, na východní straně k ní pak přiléhá administrativní a provozní objekt.

Prodloužení skladové haly a administrativní vestavby bylo navrženo ve stejném stylu jako původní objekt, takže téměř není znát napojení. Odlišuje se až nový vývojový a výrobní objekt, i když vychází ze shodné šířkové i délkové modulace. Výška vývojové a výrobní haly odpovídá výšce skladové haly, je jen nepatrně vyšší vzhledem ke konstrukci jeřábové dráhy. Na rozdíl od skladové haly se sedlovou střechou je však nad výrobní halou střecha pultová.

CASUA,beton,kov

V prodloužení přímky této pultové střechy je nad administrativní částí postaveno částečné třetí podlaží s prostorným sálem – jídelnou. Toto podlaží je oproti líci fasády ustupující, je obklopeno terasou a částečně zelenou střechou. Na stropě sálu jsou pohledově přiznané ocelové vazníky. Stěny jsou prosklené a přes střešní terasu odkrývají působivé rozhledy do Českého středohoří. Vzniká zde velmi kvalitní prostor, který má sloužit nejen k relaxaci pracovníků v době polední pauzy, ale i jako víceúčelový sál k různým seminářům, školením a reprezentaci firmy.

Nové interiéry administrativní části byly vytvořeny jako velkoprostorové kanceláře, kde jsou pomocí lehkých prosklených příček odděleny místnosti vedoucích a jednací místnosti. Důležitým prvkem tohoto interiéru jsou i vysoká okna mezi chodbou ve druhém podlaží a výrobní halou, která umožňují průhledy na práci výroby, na dynamický pohyb mostového jeřábu a přispívají tak i k vědomí větší sounáležitosti všech částí celé firmy.
Pro malé děti zaměstnaných matek byl v novém objektu vybudován baby-klub s venkovním hřištěm.

CASUA,beton,kov

Hennlich Industrietechnik – rozšíření areálu, dostavba výzkumného a vývojového centra
Místo:  Litoměřice
Investor:  HENNLICH INDUSTRIETECHNIK, spol. s r. o.
Generální projektant:  CASUA, spol. s r. o.
Generální dodavatel:  BAK, a. s.
Investiční náklady: 120 mil. Kč bez DPH
Užitná plocha:  5 228 m2
Studie:  2008
Projekt:  2009
Realizace:  2011

Beton a kov
Nosnou konstrukci hal tvoří převážně betonový skelet a betonové nebo ocelové střešní vazníky. Střešní konstrukce obou hal jsou navrženy tak, aby na ně mohly být nainstalovány i fotovoltaické panely. Spojovací krček je proveden v oceli. Jeho zajímavým prvkem je příhradový spojovací most na úrovni druhého podlaží mezi oběma halami. Most se uprostřed mírně zvedá v oblouku, aby umožnil průjezd vysokých vozidel pod sebou. Konstrukčně most tvoří dva příhradové vazníky, nesoucí střechu krčku. V severní stěně objektu je vysunuta konstrukce arkýře, který je v interiéru součástí kanceláře vedoucího výroby a umožňuje kvalitní výhled na aktivity probíhající uvnitř i vně objektu.

Materiálové a barevné řešení celého areálu navazuje na stávající objekt, přičemž se ale snaží odpovídat skutečnosti, že dostavba a rozšíření vznikají v době o deset let mladší. Ve vnějším výrazu objektu se uplatňují stejné materiály jako u původního objektu a opět je použita kombinace barvy stříbrné a tmavě zelené. Celý objekt je opláštěn panely s povrchem z jemně profilovaného plechu. Panely u hal tvoří přímo obvodový plášť, u administrativního a provozního objektu jsou použity pouze jako obklad vyzdívaných stěn.

Dveře a okna jsou hliníková v tmavě zelené barvě a ve stejném odstínu jsou i všechna vrata a další doplňkové prvky na fasádě.

CASUA,beton,kov

Šetrný přístup k životnímu prostředí
Jak původní objekt, tak i dostavba jsou vytápěny tepelným čerpadlem. Jako primární zdroj energie pro tato čerpadla slouží voda ze dvou studní hlubokých 125 a 90 metrů, jejichž vydatnost s rezervou pokrývá potřebu tepla a chladu v areálu. Voda má celoročně konstantní teplotu 12,2 °C. V zimním období je ochlazována na 7 °C, v letním období naopak ohřívána o 3 °C a zasakována do dvou zasakovacích studní. Celková roční tepelná bilance areálu je vyrovnaná, jinými slovy, kolik tepla se v zimě z vody odebere, tolik se ho tam v létě vrátí.

Celá dostavba areálu byla navržena a postavena jako laboratoř pro výzkum, vývoj a experimentální provozní ověřování nových systémů využívajících alternativní zdroje energie pro vytápění a chlazení. Kromě vody slouží jako zdroj primární energie pro tepelná čerpadla i výměníky ve formě PE trubek, navinutých do ocelové výztuže pilotů. Další výměníky jsou umístěny pod podlahou výrobní haly a pod parkovištěm.

Vytápění i chlazení kanceláří je zajišťováno unikátním systémem stropních kapilárních rohoží, pracujícím na principu nízkoteplotního velkoplošného sálání. V objektu se nenachází jediný radiátor, fancoil ani jiné otopné či chladicí těleso, všechny prostory tak mohou být optimálně využity. O tepelnou pohodu v místnostech se stará celý strop podobně jako podlaha u podlahového topení. Na rozdíl od ní však strop v létě přebírá i funkci chlazení. To je naprosto tiché, bez nepříjemného průvanu, víření prachu a kondenzace, která v klasických klimatizačních systémech jednak odvlhčuje vzduch v interiéru, zároveň je při nedbalém čištění a dezinfekci nechtěným zdrojem plísní a bakterií.


Podélný řez spojovacím krčkem


Příčný řez novou halou

Díky velké otopné ploše pracuje systém vytápění s nízkými náběhovými teplotami topné vody (cca 30 °C až 35 °C). To je velmi výhodné pro ekonomiku provozu tepelného čerpadla, které tak pracuje s topným faktorem 4,8 až 5 (topný faktor tepelných čerpadel ve standardních systémech s radiátory je cca 3). Chlazení po většinu léta probíhá bezkompresorově. Jedinou spotřebovávanou energií je energie pro oběhová čerpadla a čerpadlo ve studni. Spotřeba elektrické energie na chlazení objektu je cca 15krát nižší než u systémů se standardními klimatizačními jednotkami.

Také hospodaření s dešťovou vodou v areálu zaslouží pozornost a je součástí zelené firemní kultury a politiky. Dešťová voda je ze střech a ze všech zpevněných ploch svedena do velkoobjemových retenčních nádrží a je v průběhu roku využívána k zavlažování zeleně. Přebytečná voda je zasakována systémem zasakovacích studní přímo na pozemcích v areálu.

Dostavba objektu Hennlich Industrietechnik byla vybudována v letech 2010–2011, generálním dodavatelem byla společnost BAK, a. s. Náklady na výstavbu byly částečně pokryty z dotací Evropské unie.

Situace Půdorys 1. NP

Ing. arch. Zuzana Hamanová,
Ing. Pavel Šumera
Foto: Ondřej Polák

Text vznikl ve spolupráci architektky projektu a jednatele společnosti Hennlich Industrietechnik spol. s r. o.

Článek byl uveřejněn v časopisu ASB.

{R1|