Laserové centrum v Dolních Břežanech
Galerie(5)

Laserové centrum v Dolních Břežanech

Zcela unikátní speciální stavba vznikne v Dolních Břežanech. Letos v dubnu Evropská komise schválila výstavbu Mezinárodního laserového centra ELI v České republice. Nejintenzivnější laser světa má být postaven do roku 2015. Špičkový výzkumný komplex přijde včetně technologie téměř na sedm miliard korun.

Nejintenzivnější laser světa ELI Beamlines, který má být do roku 2015 postaven v Dolních Břežanech u Prahy, je součástí evropského plánu na výstavbu velkých vědeckých infrastruktur nové generace. Projekt v Česku zaštiťuje Fyzikální ústav Akademie věd ČR.

Na projektu se podílí 40 výzkumných institucí ze 13 států. Od roku 2015 bude ELI Beamlines přinášet průlomové poznatky v takových oborech, jako jsou fyzika, optika, fotonika či nanovědy.

MŠMT rozhodlo o financování projektu ELI Beamlines z prostředků Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. Vybudování nejintenzivnějšího laseru světa má stát 6,9 mld. korun, přičemž 85 % z této částky hradí EU. Z této částky dvě třetiny tvoří náklady na unikátní vědecké technologie.

ELI navrhla BFLS
O vybudování laserového centra v České republice bylo rozhodnuto již v roce 2009. Autorem návrhu centra je architektonická kancelář BFLS (Bogle Flanagan Lawrence Silver), která v srpnu 2009 na základě kvality architektonického návrhu a splnění speciálních konstrukčních, materiálových, technologických a provozních požadavků vyhrála výběrové řízení. BFLS je londýnská architektonická kancelář s pobočkami v Praze a Hongkongu, mezi jejíž realizace patří například hudební konzervatoř v Cardiffu The Royal Welsh College of Music & Drama nebo 148 metrů vysoký obytný mrakodrap Strata SE1 v Londýně.

Metafora laseru
Nový komplex laserového centra bude kromě laserové technologie ELI obsahovat řadu dalších odborných a veřejných funkcí i ve vztahu k místní a širší komunitě. Převládající filozofie urbanistického konceptu a orientace nové budovy je především integrace velkého vědeckého komplexu s citlivým rezidenčním komplexem malého měřítka, obklopujícím pozemek.

Areál laserového centra byl umístěn v souladu se zadáním a instrukcemi v návaznosti na veřejné funkce a pěší trasy, orientované severně od areálu. Výzkumné centrum ELI se skládá ze dvou hlavních celků – multifunkční administrativní budovy pro zhruba tři sta zaměstnanců a laserové budovy s laboratořemi. Tyto objekty jsou navzájem komunikačně propojeny.

Architektonicky byl areál řešen tak, aby „veřejná tvář“ komplexu byla zřetelně čitelná a přátelská při zachování všech technických a bezpečnostních požadavků daného programu. Sjednocujícím elementem celého schématu je lehká střešní konstrukce – jakýsi baldachýn, který se vznáší nad celým areálem. Architektonickým motivem a metaforou návrhu jsou lamely se střídavě uspořádanými větracími štěrbinami, evokujícími esenci laseru a poskytujícími citlivé o tom, čemu slouží celý vědecký areál. Střešní lamely, které mají specifickou funkci stínění vstupního prostoru, napovídají o kontinuálním vývoji laserového výzkumu.

Základním principem návrhu je, aby budovy a celý areál byly v harmonii se svým okolím, proto je věnována velká pozornost zahradním úpravám a finálním povrchům komunikací, které vědomě rozvíjejí metaforu laseru ve střeše a přenášejí ji do širšího rámce pozemku.

„Zeleň, prolínající se se střechami a fasádami, zlehčuje a zmírňuje měřítko velké budovy a vytváří pojítko s okolním venkovským prostorem. Tato integrace architektury a zeleně umožňuje harmonické začlenění areálu do urbanistické struktury místní komunity a spolu s otevřenými veřejnými prostory umožní zapojení areálu do života města a jeho obohacení,“ vysvětluje architektka Viktorie Součková z pražského ateliéru BFLS.


–>–>
Stavební unikát

ELI Beamlines je díky svému technickému určení naprosto unikátní stavba. Jedinečná je především laserová hala. „Představte si betonovou vanu o rozměrech fotbalového hřiště, hlubokou pět metrů. Na ní leží další dvě patra stejně rigidní, monolitické konstrukce,“ říká Viktorie Součková. Konstrukce, která má dva metry silné obvodové zdi, musí odolat vibracím a ionizujícímu záření. Budova však ve skutečnosti není zcela bez vibrací, ale je navržena tak, aby při kritických frekvencích vibrace nedosahovaly mezních limitů.

„Bylo také nutné navrhnout izolaci všech zařízení, která by mohla vibrace generovat. To vyžaduje odborná opatření na ochranu před elektromagnetickými pulzy, systémy zabezpečení a specializované služby – kapalný dusík, vakuové pumpy atd. Uvnitř budovy musí být navíc zajištěna stabilní teplota,“ dodává architektka. V zadání jsou též čisté prostory, laboratoře a speciální zařízení pro práci s těkavými plyny.

Architekti velmi úzce pracují s klientem, kterým je Fyzikální ústav Akademie věd ČR,
na koordinaci technologií, jež budou v laserové hale umístěny. Ty budou na míru navrženy a vyrobeny výlučně pro centrum ELI Beamlines v Dolních Břežanech.

Antonie Březinová
Vizualizace: BFLS

Autorka je publicistka.

Článek byl uveřejněn v časopisu ASB.