První poznatky z provozu administrativní budovy Fenix v Jeseníku
Galerie(5)

První poznatky z provozu administrativní budovy Fenix v Jeseníku

Nové administrativní centrum je v provozu teprve od června 2016 a na první výsledky měření jeho reálného provozu si ještě budeme muset počkat, přesto již první měsíce přinesly investorovi, společnosti Fenix Trading z Jeseníku, velmi zajímavé poznatky.

V plně elektrifikované budově není použit žádný jiný zdroj energie než energie elektrická. Vytápění je řešeno elektrickými sálavými systémy FENIX s individuálním řízením jednotlivých prostor, decentralizovaný ohřev TUV malými akumulačními zásobníky v místě spotřeby, samozřejmostí je řízená ventilace s rekuperací a multisplitová jednotka pro individuální chlazení každého prostoru.

Zvolený systém je velmi flexibilní a umožňuje řešit i velmi malé dodávky tepla či chladu individuálně a beze ztrát dle okamžitých potřeb.

Tři překvapení

Prvním, velmi zajímavým poznatkem byla skutečnost, že tuto, svým řešením velmi nadstandardní budovu, je možno v případě pečlivé projektové přípravy postavit za náklady odpovídající dnešním běžným stavbám! Ve spolupráci s Univerzitním centrem energeticky efektivních budov ČVUT byly voleny jednotlivé konstrukce tak, aby splňovaly požadavky na nZEB jako celek a byly tak zpracovány různé varianty pro jejich jednotlivé konstrukce.

Poté byla provedena nákladová analýza jednotlivých variant s cílem nalézt nejekonomičtější řešení.
Je evidentní, že při řádné předprojektové a projektové přípravě je možno dosáhnout i u těchto vysoce nadstandardních objektů naplněných technologiemi cen srovnatelných se standardními budovami.

Druhým překvapením je návratnost tepelného čerpadla. Pro porovnání byla dodavatelská firma zajišťující i dodávky teplovodních systému s tepelným čerpadlem vzduch-voda požádána o zpracování nabídky na tento alternativní systém sloužící k dodávce tepla, ohřevu TUV i k chlazení daných prostor.

Z  kalkulací je zřejmé, že i když jsou tepelná čerpadla (TČ) vynikající technologie, zejména v případě velkých spotřeb energie, v daném konceptu jsou jejich hodnoty návratnosti (28 let) vysoce nad hranicí životnosti. Instalace TČ do podobných velmi úsporných staveb tak nedává ekonomický smysl!

Pro úplnost je nutno dodat, že systémy využívající vody jako nositele tepla či chladu jsou v obdobných budovách výrazně méně flexibilní než navržené řešení a poskytují tak výrazně nižší komfort než zvolená varianta.


Třetím překvapením je vysoká životnost použitých baterií. Životnost baterie v daném režimu vycházela k 30. září 2016 na 31 let, k 15. únoru 2017 se o něco zkrátila, přesto dosahuje vynikajících 28 let. Cílem bylo sladit životnost baterie s očekávanou životností FVE  – a naměřené údaje ukazují, že cíl je zatím dosažen. Použité baterie přitom nejsou absolutním vrcholem současné nabídky – už dnes na trhu běžně figurují baterie se životností dvojnásobnou!

Současný stav

Dosavadní průběh naznačuje, že celková roční spotřeba elektrické energie objektu bude nižší než předpokládaná a to i přes to, že dosavadní průběh zimy byl teplotně významně podnormální. Průběh provozu prokázal, že uvedený koncept zajišťuje 100% využití vlastní vyrobené energie z FVE v objektu.

Z dosavadních výsledků je zřejmé, že systém eliminuje přetoky do sítě a to i v jednotlivých fázích. V letním období se prokázalo, že v daných klimatických podmínkách je použití klimatizace nadbytečné, v případě potřeby postačuje využití řízené ventilace pro noční intenzivní provětrávání.

V zimních měsících se naopak prokazuje vysoká flexibilita použitých sálavých topných systémů, rychle a účinně reagujících na aktuální situaci v každém prostoru a plně využívajících tepelné zisky (technika, lidé, oslunění). Sálavý topný systém spolu s řízenou ventilací po celou dobu zajišťoval vhodné mikroklimatické podmínky ve všech sledovaných parametrech.

Více informací o provozu nové administrativní budovy najdete na www.fenixgroup.cz.

ZDROJ: PR článek společnosti FENIX