Partneři sekce:
  • Českomoravský beton

Dostavba třídy 1. máje v Liberci

Dostavba třídy 1. máje v Liberci

Střed severočeského Liberce v současné době prochází radikální proměnou. Jedním z nejzdařilejších projektů je plánovaná dostavba třídy 1. máje, jejíž studie pochází ze známého ateliéru SIAL. Investorem jsou společnosti Investing CZ a S Group.

Historie této lokality sahá až do roku 1859, kdy byla v Liberci vybudována železnice. Před novou drážní budovou byla následně vytyčena také přímá a poměrně velkorysá Nádražní ulice, dnešní třída 1. máje, spojující nádraží s městem. Ulice měla charakter promenády, který byl porušen až během 70. a 80. let 20. století. V této době byla v souvislosti s výstavbou věžových panelových domů stržena většina budov lemujících komunikaci. Prostor dnešní třídy 1. máje je tudíž v současnosti poněkud nesourodý a stejně jako další části dolního centra města značně urbanisticky roztříštěný.

Návrat promenády
Projekt vypracovaný Ing. arch. Michalem Huškem z ateliéru SIAL za spolupráce Ing. arch. Lindy Novotné a Ing. Petra Dolenského řeší dostavbu podél komunikace jako celek. Při zastavění rušivé proluky je upuštěno od principu jednolité blokové zástavby a je uplatněn komplex na sebe navazujících, provzdušněných objektů. Zároveň je zde patrná jistá historizující reminiscence reagující na předchozí stav: jednotlivé domy svým situováním evokují původní, historickou zástavbu. Projekt tak do značné míry třídě 1. máje navrací její prvotní, promenádní charakter. Ten podtrhuje i barevné řešení fasád, které oživují prostor ulice a zároveň poskytují domům individuální výraz. Hmotově fasády navazují na sídlo České inspekce životního prostředí, které dodatečně zapojují do širšího urbanistického rámce města.

Navrhovaná dostavba je členěna na jednotlivé objekty tak, aby bylo v maximální míře umožněno oslunění bytů v okolních panelových domech, což byla i podmínka Statutárního města Liberce. Novostavby mají klasické členění na parter, patra a střechy; střešní partie jsou navíc doplněny obytnými nástavbami.
Parter je odsazen přibližně tři metry od ulice a jeho menší prostory by měly být využívány pro komerční účely. Převýšení parteru zároveň umožňuje lokální vkládání mezipatra na principu jakési architektonické stavebnice.

Prostory nad parterem by měly být využívány k administrativním účelům a ve vyšších patrech je navrženo bydlení. Referenčním příkladem je byt 3 + kk, kde jsou obytné prostory orientovány do třídy 1. máje a klidová zóna s ložnicí do vnitrobloku s parkem.

Nad úrovní korunní římsy, respektující požadavek výškové regulace, budou umístěny loftové byty a manažerské kanceláře (blok D), vytvářející tvarově rozmanitou a pestrou střešní krajinu. Byty by měly svým obyvatelům poskytovat stylové a individuální bydlení s výhledem na panorama města a Jizerských hor.

Problém s parkováním rezidentů i návštěvníků je vyřešen zřízením dvou parkovacích suterénů. Přístupné by měly být sjízdnými rampami, orientovanými do souběžné Matoušovy ulice. Zásobování menších komerčních prostorů v parteru má probíhat z pojízdného chodníku, umístěného v zadním traktu objektů. Umístěním parkovacích míst pod úroveň terénu vznikla možnost vytvořit zelený a veřejně přístupný vnitroblok. Město tak bude obohaceno o novou a tolik potřebnou parkovou plochu, sloužící k relaxaci zdejších obyvatel a návštěvníků Liberce.

Rehabilitace dolního centra
Jednou z hlavních devíz plánované dostavby je kromě zajímavého architektonického řešení, využívajícího stavebnicového principu, také zdařilé zasazení jednotlivých domů do kontextu okolní zástavby. Autoři zároveň respektují stávající zeleň, která proniká i na samotné domy formou střešních zahrad.

Právě výrazné uplatnění zeleně lze označit za jedno z hlavních pozitiv projektu, reagujícího na soudobé trendy tzv. zelené architektury. Zeleň v kombinaci s neotřelou architekturou vrací tvář doposud dezurbanizovanému a nesourodému dolnímu centru a navazuje na lokální tradici Liberce jako zahradního města.

Po vlně předimenzovaných a fádních nákupních center, pronikajících až do srdce města, se tak konečně objevuje projekt, který má větší ambice, než vytvořit další typizovanou nákupní halu. V současné době probíhá územní řízení s předpokládaným termínem vydání územního rozhodnutí v únoru 2009, výběrové řízení na zhotovitele stavby proběhne na podzim a se samotnou stavbou by se mělo začít v lednu příštího roku.

Autor návrhu: Ing. arch. Michal Hušek, SIAL
Spolupráce: Ing. arch. Linda Novotná
Stavební část: Ing. Petr Dolenský
Investor: Investing CZ, spol. s r. o., S Group, s. r. o.

Jaroslav Zeman
Vizualizace: SIAL

Autor je spolupracovníkem redakce.

Článek byl uveřejněn v časopisu ASB.