ArchiCAD místo projektantovy tužky

ArchiCAD místo projektantovy tužky

V současné době se práce projektantů již nedá dělat bez dobrého softwarového zázemí. Důvodem není jen složitost projektů, při nichž pouhá lidská kontrola často selhává, ale i rychlost, s jakou musí být projekty dokončeny. V takovém případě musí být konečným výsledkem práce stovky výkresů (a dalších výstupů), na jejichž vytvoření se podílí velké množství lidí. To vše se bez kvalitního programového vybavení v rozumné době prostě zvládnout nedá.

V posledních letech si mezi architekty získává značnou pozornost program firmy Graphisoft ArchiCAD. Program začala firma vyvíjet ve spolupráci s profesionálními architekty již roku 1984. Je založen na projektování virtuální budovy v trojrozměrném prostředí, nebo jak se nyní módně počítačovou hantýrkou říká, v prostředí 3D. Pomocí programu ArchiCAD vytváří autor trojrozměrný návrh (virtuální model) a jeho klienti jej mohou sledovat spolu s ním, což je pro tvůrčí aktivitu ideální.  Virtuální modelování je v tomto případě přirozený a intuitivní proces, který je inspirující a zábavný. Jedním kliknutím je možno nastavovat řezy, osvětlení sluncem a analyzovat každou stránku návrhu. Program ArchiCAD umožňuje zpracovat různé analýzy životního cyklu stavby, interaktivní výpisy a tabulky a z modelu je také možné získat přesné odhady. Kombinace těchto výkonných funkcí vytváří z virtuální budovy vynikající pracovní nástroj.

ArchiCAD ve značné míře používá inteligentní stavební prvky, které se vyznačují tím, že automaticky mění úroveň svých detailů podle měřítka kresby. Vysoce parametrická povaha těchto prvků umožňuje okamžitě měnit jejich geometrii a vlastnosti a nabízí jedinečnou pružnost v daném pracovním postupu.

Tvůrci ArchiCADu kladli značný důraz na schopnost programu koordinovat různé dokumenty. Kromě toho, jestliže vytvoříme úplný trojrozměrný model, který obsahuje všechny stavební prvky, je možné zkontrolovat každou část projektu. Některé významné světové stavební společnosti (například Kajima UK a YIT) šetří značné finanční prostředky tím, že používají ArchiCAD k včasnému nalezení chyb a k předvídání stavebního procesu. Přesný model ­poukáže na jakékoli nedostatky a zabrání tak pozdějším nákladným změnám. Důležité je, že program ArchiCAD chápe publikování jako přirozenou součást procesu navrhování. Vytváření výkresů je jeho poslední a rutinní fází, tedy právě tou nejméně tvořivou. Tím se však majitelé našeho programu nemusí trápit, protože když se nám podařilo vytvořit trojrozměrný návrh se všemi náležitostmi, postará se ArchiCAD o jeho projekce do dvourozměrného prostoru (tj. do prostoru 2D) již sám. A to o všechny, které architekt k odevzdání své práce potřebuje. Samozřejmostí jsou propojené detaily, automatické číslování výkresů a podobně.

Firma Graphisoft vytvořila v souvislosti s programem ArchiCAD pokročilou technologii sdílení. Díky ní je možné celý virtuální model rozdělit na dílčí části, na kterých mohou pracovat jednotliví členové týmu, sdílet změny, a dokonce opravovat 3D prvky. V reálném čase také vidí, jaké změny provedli kolegové.

Současnost však vyžaduje nejen spolupráci mezi jednotlivými členy týmu, ale též mezi celými týmy. Význam sdílení dat tedy neustále roste. Aby program těmto nárokům dostál, používá i zde nepokročilejší komunikační technologii. Desítky tisíc parametrických objektů, vytvořených významnými výrobci je možné stáhnout z internetu, vložit do projektu a stiskem tlačítka pak generovat celou sadu dokumentů PDF. 

Model tohoto programu může být snadno převeden do softwaru partnerů, kteří jsou specialisty na další oblasti, jež se uplatňují při návrhu staveb. Spojení je však obousměrné, takže výsledky analýz jsou průběžně zanášeny do modelu vir­tuální budovy. Do okna ArchiCAD je možné myší přetáhnout soubory DWG s podporou mnoha funkcí, například hladin, měřítka, barev a rozvržení výkresového prostoru. ArchiCAD umožňuje též rozsáhlý export a import souborů: digitálních map, trojrozměrných modelů územních celků, obrázků a všech široce užívaných CAD formátů. A nyní ještě o jedné důležité možnosti, kterou program ArchiCAD poskytuje, protože žijeme ve věku šetření energiemi všeho druhu, a tedy i nízkoenergetických staveb. Základním problémem při stanovení energetické náročnosti je třeba rovněž vytvořit simulační model. To však vyžaduje určitý čas a v okamžiku, kdy je simulační model vytvořen, vypadá samotná stavba již úplně jinak. Tímto problémem se uživatelé programu ArchiCAD nemusí zabývat. Jejich program totiž umí všestranně využívat služeb samostatné aplikace nazvané ArchiPHYSIK, kterou vytvořila rakouská firma A-NULL EDV GmbH ve spolupráci s Vídeňskou technickou univerzitou a Donau-Universität Krems. Propojení obou programů umožňuje pohodlný export modelu stavby do programu ArchiPHYSIK, výpočet požadovaných hodnot a návrh nejvhodnější konstrukce. Vypočítané hodnoty je možné přenést zpět do programu ArchiCAD. Po provedených změnách v daném stavebním modelu můžeme poslat nové hodnoty do programu ArchiPHYSIK pomocí automatizovaného procesu. Výpočet budovy může být potom znovu proveden pouze několikerým kliknutím myši.

Dobré programové vybavení určené pro hodnocení energetických procesů, které probíhají v budovách, mají sice specialisté k dispozici již delší dobu, avšak jeho použití vždy vyžadovalo rozsáhlé speciální znalosti. V tomto případě jde však o něco jiného. Zde může energetické procesy vyhodnocovat samotný tvůrce projektu. Je tak možné již od počátku sledovat vliv konstrukčních změn z hlediska energetické náročnosti. Pro nás je však neméně důležité, že program ArchiPHYSIK obsahuje knihovnu materiálů a konstrukcí používaných v České republice, stejně tak jako předpřipravené formuláře u nás vyžadovaných dokumentů. Program ArchiPHYSIK také nabízí všechny běžně používané metody tepelně-energetického hodnocení staveb. 

A na závěr krátký souhrn:

• program ArchiCAD uchovává všechny informace o budově v jedné databázi, která je onou virtuální budovou;
• změny, které jsou provedeny v jednom dokumentu, se automaticky projeví i v ostatních;
• při práci s ArchiCADem simuluje projektant vytváření reálné stavby, všechny ostatní dokumenty, potřebné jako výstup jsou programem generovány automaticky;
• program umožňuje procházet modelem v reálném čase, což je zvláště důležité pro klienty; •    na modelu a 2D výkresech lze pracovat souběžně, přičemž existuje interaktivní propojení;
• existuje řada doplňkových programů, které práci s ArchiCADem usnadňují, navíc mnoho známých výrobců nabízí svůj sortiment zdarma ve formě objektů pro ArchiCAD, například Heluz, Prefa Brno, nábytek Exner, OfficePro, Schiedel, Velux a další. 

Bližší informace je možné získat na adrese www.cegra.cz, Centra pro podporu počítačové grafiky ČR, s. r. o., kterému také děkuji za laskavé poskytnutí podkladového materiálu k napsání tohoto článku a příslušného obrazového materiálu.  

Miroslav Žák
Vizualice: Centrum pro podporu počítačové grafiky 

Autor je redaktor a autor knih o programu.