Praha – přívětivé město
Galerie(1)

Praha – přívětivé město

Útvar rozvoje hl. m. Prahy ve spolupráci s Czech Architecture Week s.r.o. připravil multimediální prezentaci vybraných významných projektů pro rozvoj hlavního města Prahy, která proběhne v rámci mezinárodního festivalu Architecture Week ve dnech 4. – 17. 10. 2010 v hlavním sále výstavní síně Mánes, Masarykovo nábřeží 250, Praha 1.

Pro celkovou strategii města je důležitý vyvážený rozvoj jednotlivých území. Cílem prezentace je přiblížit strategický koncept hlavního města Prahy a cesty k jeho naplnění formou projektů důležitých pro žádoucí rozvoj města. Jedná se však pouze o selektivní výběr z široké škály prospěšných projektů, řazených do 6 tematických okruhů. 

Hlavním kritériem výběru byl zdroj financování. Téměř všechny projekty, které je možné shlédnout v rámci výstavy, anebo v publikaci „Praha – přívětivé město“, která bude všem novinářům k dispozici,  jsou financovány Odborem městského investora Magistrátu hl. m. Prahy nebo příspěvkovými organizacemi zřízenými hl. městem Prahou, mezi něž patří Dopravní podnik hl. m. Prahy a.s., Botanická zahrada hl. m. Prahy, Zoologická zahrada hl. m. Prahy, ROPID (Regionální organizátor pražské integrované dopravy), Technická správa komunikací hl. m. Prahy. Ani výčet výše definovaných projektů však není kompletní, spíše demonstrativní.

K prezentaci vybraných projektů, které se za podpory hlavního města v Praze uskutečnily, realizují nebo připravují, bude sloužit nášlapná mapa o rozměrech 8 x 7m, z části tvořená ortofotomapou, zčásti hlavním výkresem konceptu nového územního plánu, díky níž budou mít návštěvníci příležitost přesně se zorientovat a snadno identifikovat umístění jednotlivých lokalit. Ty budou dále rozvedeny na 24 panelech, některé z nich doplněny rovněž o multimediální a filmové prezentace. Celá výstava má svým architektonickým pojetím (přítomností zeleně, městského mobiliáře, zvukových kulis, dopravního značení a v neposlední řadě také fotografiemi města) navodit atmosféru života v Praze.

Součástí prezentace bude představení konceptu nového územního plánu, který bude důležitým nástrojem pro aktivní rozvojovou politiku města.

Jako doplněk a zpestření pro návštěvníky budou v rámci výstavy k dispozici dvě dotykové obrazovky, na kterých si mohou zájemci vyzkoušet zcela novou digitální mapu, za kterou získala Praha letos mezinárodní ocenění ve skupině nejlepších projektů roku udělované ESRI, největší světovou softwarovou firmou zabývající se vývojem systémů pro správu digitálních map a informací o území. Jedná se o aplikaci Georeport, díky níž se zájemce snadno dozví, jestli je stavba nebo pozemek, o kterou se zajímá, v památkově chráněném území, zda do něj zasahuje přírodní pásmo, na které se vztahuje ochrana, jestli jsou zde nějaké stavební uzávěry a limity využití území nebo kudy vede infrastruktura a inženýrské sítě. Pod jednou ikonou se uživateli objeví kompletní informace na jedné mapě zároveň. Tuto novinku doplní již používané interaktivní aplikace platného územního plánu a také konceptu nového územního plánu.

Zdroj: Útvar rozvoje hl. m. Prahy