Dřevěné stavění

Dřevěné stavění

Konference Dřevěné stavění se bude konat dne 22. 9. 2010 v PVA Letňany v rámci odborného doprovodného programu 21. mezinárodního stavebního veletrhu FOR ARCH a souběžně probíhajícího 5. veletrhu progresivního stavění ze dřeva FOR WOOD.

Program již 5. ročníku celostátní konference bude zaměřen na aktuální témata, která mají základní význam pro rozvoj dřevěné bytové a občanské výstavby. Z energetických, ekologických a ekonomických důvodů je cílem rozvoje v průběhu příštích cca 10 let podstatné zvýšení podílu dřevěných budov na celkové výstavbě. Z funkčně-architektonických, konstrukčně-materiálových a technologicko-ekonomických hledisek je celosvětově pozornost soustředěna zvláště na středněpodlažní obytné i občanské budovy, kde je rozvojový potenciál nejvyšší, ale nové inspirace přináší i řešení nízkopodlažních variant. V tomto duchu jsou vybrány čtyři následující tematické bloky, které budou uvedeny komplexními přednáškami, na něž budou navazovat odborné příspěvky, příklady z praxe a diskuse.

Tematické bloky
I. Současná dřevěná architektura v ČR a zahraničí
II. Trvale udržitelný rozvoj v bytové a občanské výstavbě
III. Požární odolnost dřevěných budov
IV. Ekonomika dřevěného stavění

Přednášet budou například tito odborníci:

  • Ing. arch. Josef Smola, ČKA, Centrum pasivního domu
  • akad. arch. Aleš Brotánek, AB design STUDIO
  • doc. Ing. Vladimír Bílek, CSc., ČKAIT, ČSSI
  • Ing. Irena Plocková, SFŽP ČR
  • prof. Ing. Petr Hájek, CSc., FSv ČVUT, vedoucí Katedry konstrukcí pozemních staveb
  • doc. Ing. Petr Kuklík, CSc., FSv ČVUT, Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí
  • Ing. Lubomír Krov, FSv ČVUT, Katedra technologie staveb

O příspěvek byl rovněž požádán Ing. Erik Geuss, náměstek MPO ČR, a Ing. Milena Brožová, odbor koncepce bytové politiky, MMR ČR. Program doplní další zástupci z praxe.

Konference je určena především projektantům, stavební inženýrům, architektům, realizátorům, developerským společnostem a investorům, veřejné správě (stavebním a investičním odborům), zástupcům příslušných ministerstev, studentům odborných středních a vysokých škol.

Cílem konference je vedle předávání nových poznatků a zkušeností tuzemských i zahraničních podpořit úsilí o prosazení Programu rozvoje dřevěné bytové a občanské výstavby.

Více informací o programu a on-line registrace na
www.forarch.cz/ds